Descripció:

Estaran subjectes a la prèvia obtenció de la llicència d’obres tots els actes d’ús i transformació del sòl, subsòl i vol i, en particular, aquells relacionats en l’article 213 de la Llei 5/2014:

 1. Les obres de construcció, edificació i implantació d’instal·lacions de nova planta.
 2. Les obres d’ampliació de tota classe de construccions, edificis i instal·lacions existents.
 3. Les obres de modificació o reforma que afecten a l’estructura de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que siga el seu ús.
 4. Les obres i els usos que hagen de realitzar-se amb caràcter provisional.
 5. La demolició de les construccions.
 6. Els actes de divisió de terrenys o de parcel·lació de finques, excepte en els supòsits legals d’innecessarietat de llicència.
 7. La modificació de l’ús de les construccions, edificacions i instal·lacions, així com l’ús del vol sobre els mateixos.
 8. Els actes d’intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats, qualsevol que siga l’abast de l’obra.
 9. Els desmontes, les explanaciones, els abancalaments i aquells moviments de terra que excedisquen de la pràctica ordinària de labors agrícoles.
 10. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres, exceptuant el que està disposat en l’article 215.1.b de la Llei 5/2014.
 11. L’acumulació d’abocaments i el dipòsit de materials aliens a les característiques pròpies del paisatge natural, exceptuant el que està disposat en l’article 214 de la Llei 5/2014.
 12. L’aixecament de murs de fàbrica i el clos, en els casos i sota les condicions estètiques que exigisquen les ordenances dels plans reguladores de la seua harmonia amb l’entorn.
 13. L’execució d’obres i instal·lacions que afecten al subsòl.
 14. L’obertura de camins, així com la seua modificació o pavimentació.
 15. La ubicació de cases prefabricades, caravanes fixes, hivernacles i instal·lacions similars, provisionals o permanents.
 16. La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques o privades i, en general, qualsevol tipus d’obres o usos que afecten a la configuració del territori.
 17. Les tales i abatiment d’arbres que constituïsquen massa arbòria, espai boscós, arboreda o parc, a excepció de les autoritzades en el mitjà rural pels òrgans competents en matèria agrària o forestal.
 18. L’execució d’obres d’urbanització, exceptuant el que està disposat en l’article 214 de la Llei 5/2014.
 19. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 20. Totes les altres actuacions en què ho exigisca el planejament o les ordenances municipals.

 

Quan els actes d’edificació i ús del sòl, i aquells altres previstos en aquesta Ordenança, es realitzaren per particulars en terrenys de domini públic, s’exigirà també llicència, sense perjudici de les autoritzacions o concessions que siga pertinent atorgar per part de l’ens titular del domini públic. La falta d’autorització o concessió impedirà al sol·licitant obtenir llicència i a l’òrgan competent atorgar-la.

No estan subjectes a llicència urbanística els actes enunciats en l’article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol:

 1. Quan hagen sigut prèviament autoritzats com a conseqüència de l’aprovació d’un projecte d’urbanització o d’obra pública o de gestió urbanística d’iguals efectes autoritzatoris.
 2. Quan es tracte d’obres auxiliars o constitutives d’una instal·lació subjecta a autorització ambiental integrada o llicència ambiental i l’administració verifique, en un mateix procediment, el compliment de la normativa urbanística, a més de les condicions ambientals exigibles.
 3. Quan es tracte d’actuacions auxiliars de la realització d’una obra autoritzada per llicència, com l’apilament de materials.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques o comunitats de béns o propietaris, que estiguen interessats en la realització d’una obra de les característiques indicades anteriorment en el terme municipal d’Oliva.

 

Requisits:

Petició dels interessats mitjançant escrit acompanyat de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos.

 

Quan sol·licitar-ho:

Amb anterioritat a la posada en ús de les obres executades.

 

Documentació:

I Per a l’obtenció de llicències d’obres d’edificació de nova planta s’haurà de presentar en el Registre Municipal de l’ajuntament la següent documentació:

 1. Instància subscrita pel promotor, en model normalitzat, en la qual s’indiquen les seues dades d’identificació, i els dels Tècnic/s Director/s de les obres acceptant l’adreça de les mateixes, en cas que no constara en el Projecte Tècnic, amb indicació de la Referència Cadastral (20 dígits) de l’emplaçament al que es refereix la sol·licitud.
 2. Imprés de liquidació que acredite el pagament de les taxes i impostos corresponents. Aquest document, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’expedirà en les oficines d’Intervenció-Tresoreria.
 3. Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge.
 4. Projecte Bàsic (un exemplar en paper i un en suport informàtic) amb el següent contingut:
  • Memòria descriptiva i justificativa, amb indicació expressa de la seua adequació a l’entorn i del compliment de la normativa urbanística en vigor i altra normativa sectorial d’aplicació.
  • Pressupost de les obres dividit per capítols.
  • Plànol de situació referit a la cartografia del Pla General, a escales 1/5000 i 1/2000.
  • Plànol cadastral de la parcel·la.
  • Plànol d’emplaçament a escala 1/500, en format digital (dwg, shp, dgn…) georeferenciat en coordenades UTM ETRS89, fitant les fites de la parcel·la, les distàncies als edificis i/o punts de referència més pròxims i les cotes de nivell de la planta baixa i, si escau, en relació amb els espais lliures exteriors, carrers i finques adjacents.
  • Plànols fitats, a escala 1/100 de les plantes, alçats i seccions que definisquen l’edifici i la intervenció a realitzar, en format digital (dwg, shp, dgn…).
  • Si escau, i en format DWG, justificació gràfica de l’edificabilitat.
 5. En el cas d’obres per a la implantació d’una activitat no residencial, es presentarà el projecte tècnic de l’activitat, concorde a l’indicat en l’Ordenança Municipal reguladora de declaracions responsables de comunicacions ambientals, declaracions responsables ambientals, llicències ambientals i declaracions responsables i autoritzacions d’establiments públics.
 6. Annex: Memòria tècnica del garatge, (en cas de tenir més de 100 m2 de superfície), concorde a l’indicat en l’article 8 de l’Ordenança Municipal reguladora de declaracions responsables de comunicacions ambientals, declaracions responsables ambientals, llicències ambientals i declaracions responsables i autoritzacions d’establiments públics.
 7. Quan siga necessària la cessió de sòl destinat a viari públic es presentarà Escriptura Pública formalitzant la cessió lliure i gratuïta a l’Ajuntament.
 8. Projecte d’Instal·lació per a captació d’energia solar per a aigua calenta sanitària, d’acord amb el CTE DB-HE4.
 9. Tota la documentació tècnica que acompanye a la sol·licitud, s’aportarà en paper i en format PDF/A signat digitalment.

 

II Documentació a presentar en el Registre General Municipal una vegada atorgada la llicència i amb caràcter previ a l’inici de les obres:

 1. Projecte d’Execució digitalitzat, amb visat col·legial obligatori per a les obres que requereixen projecte, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació i el Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, que haurà d’ajustar-se al projecte presentat per a obtenir la llicència.
 2. Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut, Projecte d’infraestructures comunes de telecomunicació (ICT) subscrit per Tècnic competent i altres projectes complementaris que, si escau, es precisen per a executar les obres.
 3. Nomenament de l’adreça tècnica de l’obra i del coordinador en matèria de seguretat i salut.
 4. Projecte tècnic Visat d’Infraestructures de les Telecomunicacions.
 5. Justificació del compliment de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’emissió i recepció de Soroll i Vibracions, mitjançant la inclusió de detalls constructius de l’aïllament dels elements de tancament exterior, dels elements que separen les sales de màquines amb altres zones i del primer forjat que separa l’ús residencial d’altres usos (índex d’aïllament acústic a soroll aeri exigit al forjat :55dB).
 6. Registre del certificat d’eficiència energètica del projecte en el Registre de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis, d’acord amb l’Ordre 1/2011, de 4 de febrer, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport.
 7. Plànols de planta, alçat i seccions en format digital justificatius de la integració urbanística de les instal·lacions de Captació Solar per a aigua calenta sanitària i d’aclimatació
 8. En el supòsit de ser necessària la utilització de grua – torre, s’adjuntarà Projecte d’Instal·lació; còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (amb la cobertura mínima legalment establida, que haurà d’estar vigent durant la seua estada en l’obra); còpia de l’imprés del Servei Territorial d’Indústria i Seguretat Industrial de la Generalitat Valenciana, per a aparells elevadors i còpia del model 046 de la Conselleria d’empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana. Una vegada instal·lada s’aportarà certificat acreditatiu de la seua correcta instal·lació i estat de conservació i funcionament.
 9. Documentació assenyalada en l’article 4.1 del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
 10. Cas de produir-se modificacions pel que fa al projecte autoritzat, es farà constar en la sol·licitud i hauran de ser relacionades amb detall i de forma expressa pel Tècnic redactor en un annex de modificació del Projecte Tècnic anterior (memòria descriptiva, plans afectats i nou pressupost si procedís) i hauran de ser autoritzades per l’Òrgan Municipal competent amb caràcter previ a l’inici de les obres.
 11. A l’efecte de formalitzar l’acta de l’estat actual del paviment i de les voreres; fotografies numerades de l’estat del paviment afectat per l’entrada i eixida de vehicles; en cas de carrers per als vianants, s’inclourà un plànol indicant l’accés i ruta dels camions i el nombre de foto.
 12. La documentació tècnica s’aportarà en paper i en format PDF/A signat digitalment.

 

Actuacions a realitzar pel sol·licitant:

 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de llicència per a obres menors
 • Presentació sol·licitud de llicència per a obres majors, degudament emplenada, acompanyada de la documentació assenyalada en l’apartat “Documentació”.
 • Ingrés de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Una vegada col·locat la bastida haurà d’aportar-se certificat final de seguretat i estabilitat de la instal·lació subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi Professional corresponent, i açò referit tant a l’obra com a l’afecció de la instal·lació als vianants i coses. Aquest certificat haurà de presentar-se dins del termini dels 7 dies següents a la finalització del muntatge, requisit aquest que condiciona l’eficàcia de la llicència concedida i impedeix en conseqüència la posada en ús de la bastida fins a la seua presentació davant l’Administració i acceptació per aquesta.

 

Informació complementaria:

Ninguna.

 

Organisme responsable:

Departament d’Urbanisme.

 

Legislació:

Llei 5/2014 de 25 de juliol d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

 

On dirigir-se:

Preferiblement en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, ubicat en l’Edifici de l’Ajuntament, en Pl. Ajuntament, 1 Planta Baixa.

 

Tràmits relacionats:

 

Formularis: