Salta al contingut

Premsa

El Pressupost de la Generalitat de 2017 destina 120 mil euros per al projecte del Centre de Salut de Sant Francesc

Els grups parlamentaris de Compromís i PSPV, a instàncies de l’alcalde, David González, van presentar una esmena que ha comptat amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes. La dita esmena ha quedat incorporada al Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l’any 2017, i en conseqüència, hi ha una partida de 120 mil euros per a la redacció del Projecte Constructiu del Centre de Salut de Sant Francesc.

Darrerament, a mitjans d’octubre de 2016, després de diverses gestions, l’Ajuntament d’Oliva va tindre coneixement que el Centre de Salut de Sant Francesc havia obtés l’informe favorable del Pla Funcional d’Assistència Sanitària de la Conselleria, i que els serveis tècnics del departament d’infraestructures de la mateixa han xifrat la inversió necessària per a la consecució del projecte en 2.765.000 euros.

Ara, amb la inclusió d’una partida pressupostària que farà possible la redacció de l’esmentat projecte constructiu, les persones d’Oliva tornen a tindre l’esperança que el Centre de Salut de Sant Francesc serà una realitat a mitjà termini, donant solució a una de les majors necessitats de la nostra ciutat.

És per això que l’alcalde, en nom del govern i de la corporació municipal, ha remés una carta d’agraïment als síndics dels grups parlamentaris per votar a favor de l’esmena.

Històric

El 28 d’abril de 2003 va entrar en funcionament el Consultori Mèdic Auxiliar Sant Francesc d’Oliva, situat al sur del casc urbà, en els baixos d’un edifici dels anys 60, amb unes condicions precàries en quant a les seues condicions en general: dimensions, ventilació, il·luminació… De fet, només unes setmanes després de la seua entrada en funcionament, veïns del Barri de Sant Francesc ja van fer constar les primeres queixes degudes a la massificació que produïa contínuament.

Tot això va comportar diverses reivindicacions per part de la Corporació Municipal, fins que en el Plenari celebrat el 29 de desembre de 2005, en sintonia amb la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament d’Oliva va cedir a la Generalitat Valenciana una parcel·la de 4.000 metres quadrats, ubicada a l’avinguda de Guillermo Pastor Burgalat (Sector 15 – Clarisses), amb l’objectiu de destinar-la a la construcció del nou Centre de Salut de Sant Francesc.

El solar objecte de la cessió, és un bé de domini públic adscrit al servei públic de dotació hospitalària, adjudicat a l’Ajuntament en l’expedient de Reparcel·lació de la Unitat d’Execució – 3 del Pla Parcial Sector 15 en concepte de terreny de cessió obligatòria i que es troba inscrit amb tal caràcter i naturalesa en el Registre de la Propietat d’Oliva, Llibre 557, Tom 1.470, Finca Registral 48.932, lliure de càrregues i gravàmens, amb una superfície total de 10.000 metres quadrats (es va cedir una part) i amb els límits següents: nord: parcel·la destinada a equipament comercial, límit del Pla parcial; Sud: carrer en Projecte denominada part sud; Est: Ronda Sud en el límit del Pla Parcial; Oest: Carrer en Projecte E i parcel·la destinada a equipament esportiu.

En octubre de 2007, també amb sintonia amb la Conselleria de Sanitat, es redacta per part de l’Ajuntament d’Oliva, un projecte bàsic del consultori, que es presenta en el mes d’abril de 2008. La Conselleria introdueix una série de modificacions que s’incorporen al projecte, i adquireix el compromís de construir l’edifici valorat en 2.530.741,33 €, en el termini de dos anys.

En els pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2009 es van consignar la quantitat de 100.000€, amb la qual cosa l’Ajuntament d’Oliva interpreta que la Conselleria obri partida per a iniciar la construcció del consultori; però en els pressupostos de 2010 la Generalitat consigna només 60.000 €, amb la qual cosa era impossible iniciar les obres d’aquesta infrastructura que la ciutat d’Oliva considera imprescindible.

Davant esta situació, el Plenari de l’Ajuntament d’Oliva, en sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2010, va aprovar per unanimitat sol·licitar a la Conselleria de Sanitat la redacció del nou pla funcional per al nou Centre de Salut de Sant Francesc, així com la inclusió d’una consignació pressupostària suficient en el pressupost de la Generalitat Valenciana de 2011 per licitar les obres de l’esmentat consultori. Malauradament, però, ni el pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2011, ni els successius van incloure cap partida destinada al nou edifici.