Salta al contingut

Premsa

Oliva aprova el Pla d’Actuació Municipal front el risc d’inundacions a la ciutat

El PAMRI, aprovat en el Ple per unanimitat, és un dels primers en tot el territori valencià.

L’alcalde destaca el treball del govern municipal, i totes les persones reponsables que han participat, per millorar la seguretat de les persones d’Oliva en situacions de preemergència i emergència.

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva va aprovar el passat dijous el denominat PAMRI, o el que és el mateix, un nou Pla d’Actuació Municipal front el Risc d’Inundacions, i que servirà per tal d’aconseguir la màxima protecció per als ciutadans, els béns i el medi ambient que pugueren resultar afectats per les conseqüències de les possibles inundacions o pluges torrencials a la nostra ciutat.

Dins d’aquest PAMRI s’estableix una estructura jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos propis, tant públics com privats, que permeta fer front a les situacions de risc o emergència greu.

Aquest pla serà d’aplicació en qualsevol situació de preemergència o emergència per inundacions que es produïsca dins del terme d’Oliva. En cas que se superen els mitjans i recursos previstos a aquest pla, se sol·licitarà la mobilització dels mitjans i recursos previstos al “Pla Especial davant dels riscos d’inundacions a la Comunitat Valenciana”.

El document aprovat al darrer plenari ha estat elaborat per un equip d’enginyeres i enginyers especialistes, concretament per part de l’empresa PME- Enginyeria, contractada a tal efecte el passat 3 de novembre de 2014, en base a l’informe confeccionat pel tècnic municipal Juan Ramón Porta, que ha estat coordinant i supervisant els treballs de redacció. El cost total del projecte ha estat de 20.570 euros.

Els principals objectius del PAMRI són:

  • Preveure l’estructura organitzativa i l’operativitat per a la intervenció en emergències per inundacions a Oliva.
  • Determinar els elements vulnerables en funció de l’anàlisi del risc i els nivells del mateix en les diferents zones del terme municipal i delimitar les àrees segons possibles requeriments d’intervenció.
  • Especificar els procediments d’informació i alerta a la població.
  • Desenvolupar el catàleg dels mitjans i recursos disponibles al municipi, així com els mecanismes per a la seua permanent actualització.

En la confecció del document també ha participat molta gent a través de múltiples reunions de treball; membres del CECOPAL, tècnics de l’ajuntament, Bombers, associacions i voluntaris i inclús tècnics de la Direcció General de Seguretat.

“L’aprovació d’un pla d’aquestes característiques està motivada per l’actual normativa i marc legal, ja que és competència directa dels municipis l’elaboració, l’aprovació i la implementació de plans d’emergència front als diferents riscos que afecten als seus termes municipals” assenyalava l’alcalde, David González.

Fins a la data, a Oliva el precedent al PAMRI, és el Pla Territorial front a Emergències, que és un pla d’àmbit més general i que va aprovar el Ple municipal l’any 1994.

El nou PAMRI ha d’estar homologat per la Direcció General de Seguretat, per això, tal i com estableix la llei, per a la seua elaboració s’ha seguit la metodologia que indica tant la normativa autonòmica, com l’estatal, així com les directrius europees que ho regulen.

El document consta d’un apartat d’anàlisi del risc on es descriu la geomorfologia i orografia del terreny; es caracteritzen les avingudes, resposta del sistema i conseqüències; es realitza una estimació qualitativa i quantitativa del risc i, per últim, s’identifiquen els punts crítics de vigilància.

En un segon apartat d’Estructura i Organització es plasma l’esquema organitzatiu amb el director del pla, el director tècnic, el Comité Assessor, les unitats bàsiques i el voluntariat. Un tercer apartat és el que fa referència a cialis a diario l’Operativitat del Pla on es realitza la predicció de fenòmens meteorològics, es notifiquen estes prediccions, es decidixen les actuacions i procediments a seguir. I per últim, la Fase d’Implantació del Pla que és probablement, la més important i la que anirà nodrint el Pla de major implantació i ajustant-lo millor a la realitat.

“Per a la redacció del PAMRI s’han utilitzat els estudis d’inundabilitat més recents i els de major detall que són els elaborats com a conseqüència de les obres de Laminació i Drenatge de la Rambla de la Gallinera, actuacions que, com ja és conegut, estan a mitges, pendents de la construcció de la presa. En qualsevol cas, estem davant d’un document viu que, sens dubte, anirà adaptant-se a la realitat diària” cialis and viagra mix finalitzava l’alcalde, David González.

Podeu consultar cialis good for heart el document complet al següent enllaç:

https://www.dropbox.com/sh/icj5rmfya9aklu0/AABu9ECfnyHPSN0TCIS05nY5a?dl=0

fot arxiu plutja