Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva insta al Ministeri a tramitar l’expedient del nucli exclòs del Domini Públic Marítim Terrestre de la Mitja Galta

L’alcalde remet a Costes la documentació aportada pels veïns afectats, que consta de documentació acreditativa dels terrenys a excloure. L’expedient va quedar paralitzat perquè el govern de l’estat no podia dur-lo a terme per estar en funcions

La Llei 2/2013, de 29 de maig, de Protecció i Ús Sostenible del Litoral i de Modificació de la Llei de Costes, va introduir algunes modificacions sobre la mateixa. Una de les modificacions introduïdes afecta a la Platja de la Mitja Galta, ja que es declara com a Nucli Exclòs del Domini Públic Marítim Terrestre.

En octubre del 2015, amb la finalitat de fer efectiva la dita exclusió del domini públic, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques juntament amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va elaborar un projecte d’Ordre en què s’indicava, entre altres aspectes, quines dades havien d’aportar els propietaris o titulars de drets reals sobre els terrenys, a favor dels quals poder efectuar la transmissió.

En aquell moment, l’Alcaldia va informar els veïns afectats i, amb la finalitat d’avançar al màxim en la transmissió, els va sol·licitar que aportaren títols de propietat, concessions administratives, dades registrals i qualsevol documentació acreditativa dels terrenys a excloure.

La dita documentació la van aportar un total de 34 veïns afectats. No obstant això, l’ordre ministerial conjunta mai no es va arribar a publicar a causa de la situació de canvi del poder legislatiu que es va donar al llarg de tot l’exercici 2016. De manera que el projecte va quedar en suspens.

Ara, vist que en l’actualitat el nou govern de l’estat ja ha pres possessió, així com els diversos alts càrrecs que conformen els ministeris, i les iniciatives que van quedar pendents al llarg del 2016 ja es poden reprendre, l’Alcaldia ha procedit a enviar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient – Demarcació de Costes a València tota la documentació aportada en el seu dia pels veïns afectats, alhora que ha instat al mateix ministeri a impulsar l’aprovació de l’ordre que ha de possibilitar la transmissió definitiva dels terrenys exclosos.

Sector 5

Cal recordar que en juliol del 2016, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ja va resoldre favorablement la modificació de Ribera de Mar del Sector 5 a la platja d’Oliva, per la qual cosa les edificacions i els solars de primera línia es desafectaven de la servitud de protecció.

Aquest alliberament no perjudica en res al domini públic marítim terrestre de la zona i queda garantida la servitud de trànsit de sis metres a partir del límit interior de la ribera del mar, que continua expedita per a l’ús públic de vianants.