Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva liquida 2016 amb un resultat positiu de 3.482.613,93€, el major de la seua història

Vicent Canet, tinent d’alcalde delegat d’Hisenda, destaca que Oliva podria arribar a l’endeutament zero a finals de l’exercici 2018, alhora que agraeix el treball constant i rigorós dels serveis financers de l’Ajuntament, i la corresponsabilitat de tots els companys i companyes del govern

El passat 22 de febrer es va signar el decret que aprovava la liquidació del pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2016 amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 3.751.397,25 €, i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 3.482.613,93€; el major de la seua història, i que duplica el resultat de l’exercici anterior. D’aquesta forma, Oliva podria arribar a l’endeutament zero a finals de l’exercici 2018.

Aquest romanent de tresoreria per a despeses generals és, amb diferència, el més elevat dels darrers anys, i duplica el resultat de l’exercici anterior (2015). Els motius que expliquen aquesta diferència, bàsicament, són:

– Un increment significatiu de recaptació pel que fa al tribut de les plusvàlues municipals (fruit d’una certa reactivació del mercat immobiliari). 610.680,52 € més de les previsions (prudents) del pressupost.

– Un increment també significatiu en la liquidació de la participació en tributs de l’estat (414.215,32 € més dels previstos al pressupost).

– I una major contenció de la despesa. A pesar que s’ha invertit molt més en aspectes necessaris per al funcionament diari de l’administració (per exemple en policia local, com hem vist recentment), o en àrees de major necessitat social com ara Benestar Social o Educació, en termes globals ha hagut una major contenció de la despesa per part del govern local.

Cal tindre en compte que el pressupost municipal de l’exercici 2016 va ser de 21.600.000€ (dels quals, 750.000 € amb càrrec a préstec). I que el pressupost de 2017, que el govern municipal està tancant ara amb les dades aportades per la liquidació, no preveu la concertació de cap nou préstec.

D’aquesta forma, si els 3.482.613,93 € del romanent de tresoreria per a despeses generals es destinaren a l’amortització anticipada de deute, com predetermina la llei 2/2012 i s’ha fet en els anys anteriors, l’Ajuntament d’Oliva tancaria l’exercici 2017 amb un nivell d’endeutament d’1.111.830,07 € (un 5,15% d’endeutament respecte al pressupost de 2016), la qual cosa significaria que en l’exercici 2018 l’Ajuntament d’Oliva podria cancel·lar tots els seus préstecs, i arribar al deute zero.

L’Ajuntament d’Oliva, a més, ha tancat l’exercici 2016 complint tots els paràmetres econòmics fixats per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. És a dir, complint amb la regla de despesa (‘gasto’) i amb estabilitat pressupostària.

«Com no pot ser d’altra forma, valore molt positivament el resultat pressupostari de l’exercici 2016. Sempre és satisfactori liquidar positivament, i molt més si el resultat és tan significatiu com el de la liquidació del 2016, que duplica el resultat dels dos exercicis anteriors (2014 i 2015). Això vol dir que l’Ajuntament d’Oliva està fent les coses bé, treballant amb molta prudència i sentit de la responsabilitat. Aprofite aquest resultat tan satisfactori per agrair el treball constant i rigorós dels serveis financers de l’ajuntament, com també la corresponsabilitat de tots els companys i companyes amb regidories delegades. És gràcies al treball i la responsabilitat d’aquestos, juntament amb l’esforç de la ciutadania, que podem gaudir d’un resultat tan positiu” assenyalava el regidor d’Hisenda, Vicent Canet.