Salta al contingut

Premsa

Les obres d’urbanització d’Aigua Blanca IV ja tenen data de reinici: dilluns, 4 de setembre de 2017

Després de quasi 10 anys de paralització, les obres d’urbanització del sector Aigua Blanca IV de la platja d’Oliva estan en condicions de ser represes. La data fixada per al seu reinici és el primer dilluns del mes de setembre, dia 4, immediatament acabada l’època estiuenca.

Les obres del sector van començar en novembre de 2006, i un any després del seu inici van ser paralitzades pel contractista Midascon. L’11 de gener de 2008 es va signar l’acta de suspensió de les mateixes (que portaven paralitzades des de novembre de 2007). El motiu de la paralització va ser que no estava elaborat el modificat de projecte que la direcció facultativa demanava des del principi de les obres.

L’elaboració del modificat es va allargar molt en el temps, l’empresa contractista va entrar en concurs de creditors, i el jutge del mercantil va retindre la possessió de les obres. I tot això, sumat a multitud d’errors, com ara l’absència de contractes amb els projectistes i la direcció facultativa, haver iniciat les obres sense tindre signat conveni amb Iberdrola, les discrepàncies entre els diversos projectes d’instal·lacions elèctriques, haver practicat una liquidació completament irreal de les obres, o haver obviat l’aprovació del Pla Parcial del sector, han demorat durant anys la represa de les obres d’esta urbanització.

Després d’haver salvat multitud d’obstacles, per fi el passat 17 de maig de 2017 es publicava al BOP l’anunci de la licitació de les obres de finalització de la urbanització del sector Aigua Blanca IV. Una vegada finalitzat el termini per tal que les empreses presentaren les seues ofertes, es va celebrar la primera sessió de la Mesa de Contractació, en data 13 de juny de 2017. I després de diverses sessions i deliberacions, hui 26 de juliol culmina el treball de la Mesa, elevant una proposta a l’òrgan de contractació, és a dir, l’Alcaldia.

En la licitació van participar 14 empreses aspirants a contractistes de l’obra. Finalment serà Elecnor l’encarregada de dur a terme la finalització de les obres, ja que va presentar l’oferta més econòmica: 1.097.487,40 euros, representant una baixa del 39,24% respecte al preu de licitació (1.806.266,29 euros). Elecnor també va obtindre la qualificació més alta en la part dels criteris tècnics.

Com que l’oferta presentada per Elecnor superava en més de 10 punts la mitjana de les baixes ofertades, aquesta mercantil ha hagut de justificar els seus preus, tal com requeria el plec per a casos de baixes considerades anormals o desproporcionades. Després d’haver presentat la seua justificació, aquesta ha estat supervisada pels serveis tècnics municipals, que han comprovat la correcció del plantejament de la mercantil. Informe tècnic que ha estat corroborat per la Mesa de contractació.

És important recordar que aquesta empresa, Elecnor, ja es va fer càrrec d’unes altres obres d’urbanització inacabades a la platja d’Oliva: la finalització de les Unitats d’Actuació Canyades 7 i Canyades 8, retirant les torres elèctriques que encara restaven en vials i parcel·les privatives. Unes obres d’urbanització que, com les d’Aigua Blanca IV, van ser deixades a mitges per la mateixa empresa contractista: Midascon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabat el procés de licitació, de seguida es procedirà a la signatura del contracte. Paral·lelament, també, s’estan duent a terme els tràmits per a la contractació i designació de la nova direcció facultativa. Tràmits que també finalitzaran com més aviat possible breu.

D’aquesta forma, s’ha considerat que el 4 de setembre (primer dilluns passat el mes d’agost) és la data idònia per reprendre les obres del sector. Unes obres que els propietaris porten molt de temps esperant i reclamant. Cal no oblidar que aquestos van pagar, mitjançant quotes urbanístiques, el cost de les mateixes i, transcorreguts 10 anys, encara no poden gaudir de les seues parcel·les, perquè no tenien la condició de solar.