Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Convocatòria Pública VI Certamen ‘aMat’ de Teatre Amateur d’Oliva

L’Ajuntament d’Oliva inicia la Convocatòria Pública del Certamen ‘aMat’ de Teatre Amateur, destinat a grups de teatre sense ànim de lucre, que no tinguen estructura empresarial, segons el que s’estableix a les Bases Reguladores del Certamen ‘aMat’ de Teatre Amateur, aprovades pel Ple de l’Ajuntament, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 49, de data 11 de març de 2019.

BENEFICIARIS

Tindran la consideració de beneficiaris les associacions i entitats legalment constituïdes que tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana, que no tinguen estructura empresarial, tant independents com vinculats a tota mena d’associacions, entitats o institucions culturals, socioculturals o lúdiques que representen obres en les quals el valencià siga el vehicle d’expressió artística.

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS BENEFICIARIS

 • Estar legalment constituïts com a associacions.
 • No trobar-se afectats per cap de les causes de prohibició previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei general de subvencions.
 • Representar les obres en valencià.
 • La documentació que cada grup trametrà al concurs haurà d’estar redactada en valencià.
 • El text de l’obra a representar haurà d’estar escrit, o traduït, en valencià dintre del termini de la convocatòria.

REQUISITS DE LA SOL·LICITUD

Els grups de teatre amateur que sol·liciten participar en el Certamen, hauran d’aportar la següent documentació:

 • Instància dirigida als Serveis Culturals de l’Ajuntament d’Oliva sol·licitant participar en el Certamen ‘aMat’ de Teatre Amateur d’Oliva.
 • Un DVD-vídeo, el text de l’obra que representaran i un dossier amb la memòria de les seues activitats.
 • Una sinopsi de l’obra.
 • Dues fotografies en suport digital (amb una resolució mínima de 300 dpi).
 • El repartiment de l’obra, amb el nom i els cognoms dels actors i actrius participants.
 • La fitxa tècnica de l’obra a representar.
 • Un resum de l’historial del grup.
 • El permís corresponent de la SGAE o de l’autor de l’obra a representar, sense el qual no es podrà participar en el Certamen.

Tota la documentació que es presente haurà de ser original, o compulsada al Registre General de l’ajuntament.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I TERMINIS

Els interessats que reunisquen els requisits previstos en aquestes bases podran presentar les seues sol·licituds per a participar en el Certamen en el Registre general de l’Ajuntament d’Oliva.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la Convocatòria Pública (extracte de les Bases Reguladores) en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), núm. 70, de data 10 d’abril de 2019.

REGIM DE CONCESSIÓ DE PREMIS

La concessió dels premis es realitzarà per mitjà del sistema de concurrència competitiva mitjançant la Comissió de Selecció, que triarà a les companyies que participaran en el Certamen de conformitat amb els criteris establerts en el punt 6 de les Bases Reguladores, i el Jurat Avaluador, que valorarà l’actuació de les companyies seleccionades segons els criteris d’avaluació que s’indiquen en el punt 8 de les Bases Reguladores, i atorgarà els premis establerts en el seu punt 9.

DATES I LLOC DE REPRESENTACIÓ DE LES OBRES

Les obres es representaran al Teatre Olímpia d’Oliva, situat al carrer Major, núm. 18, els dies 11, 18, 31 de maig, i 2 i 7 de juny.

LLIURAMENT DE PREMIS I ACTE DE CLOENDA

Els premis i trofeus atorgats pel Jurat es faran públics i es lliuraran alhora en l’acte de cloenda del Certamen ‘aMat’ de Teatre Amateur d’Oliva, que es realitzarà al Teatre Olímpia, el dia 14 de juny de 2019 a les 21.00 hores.