Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Convocatòria subvencions esportistes d’elit no professionals 2019

Aquestes subvencions van destinades a esportistes d’elit no professionals residents i empadronats al municipi d’Oliva, amb l’objecte de col·laborar amb la financiació dels programes d’entrenament i competició per a potenciar, recolzar i facilitar la milllora del rendiment dels/ de les esportistes.

L’import global màxim de les ajudes que cap concedir als/les esportistes d’elit no professionals serà de 6.000,00€, amb càrrec a la partida econòmica 34100.4810000, del pressupost municipal. La quantitat màxima de subvenció per cada esportista solicitant es fixa en 2000€. L’import màxim individual no podrà excedir el 100% del dèficit presentat, en relació a les i despesses financiables, que en tot cas no superarà el 80% del pressupost de despessa presentat.

Més info: https://oliva.es/arees/vida-cultural/esports/subvencions-esportives/