Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Proposta modificació ordenances fiscals (termini exposició pública)

La regidoria d’Hisenda proposa la modificació de les segúents ordenances fiscals i es disposa d’una audiència pública de 20 dies hàbils per a la seua consulta. La data de la publicació al web municipal és el 10/09/2019.

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN MATERÌA TRIBUTÀRIA LOCAL

ORDENANÇA IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA LLICENCIA D’ACTIVITATS