Els Pressupostos Municipals

Els pressupostos dels ajuntaments reflecteixen les prioritats, les aspiracions i els objectius del municipi. En aquest apareixen els recursos financers que s’assignen a cada servei i, així, es fa palesa la importància que s’atorga a cada àmbit d’actuació i els objectius que es volen aconseguir. Una part important del finançament prové dels impostos, les taxes i els preus públics que es cobren als ciutadans.

Cada any l’ajuntament aprova el pressupost. Així, cada any es fan explícits els ingressos i despeses així com també estableix les normes que regulen la seva execució i fixa les responsabilitats per la gestió administrativa dels recursos financers; en aquest sentit, la transparència és un principi bàsic en la gestió del pressupost atès que els recursos que s’utilitzen han estat aportats pel conjunt de la ciutadania.

Per això, el Ple de l’ajuntament examina com s’ha gestionat el pressupost de l’any anterior i els seus resultats i en base a aquest es realitzen els canvis pertinents per a els pressupostos de l’any següent.

Pressupost municipal de l’any 2014

Així doncs, el Pressupost Municipal per a l’exercici de l’any 2014 ha estat format d’acord amb l’estructura pressupostària establerta, per la qual s’aprova la nova estructura dels pressupostos de les Entitats Locals; els crèdits consignats en l’estat de despeses es classifiquen segons criteris de programes de despeses i econòmic, i no es fa ús de la classificació orgànica com es fa en altres pressupostos.

El Pressupost de 2014 puja en el seu Estat d’Ingressos a la quantitat de 21.070.000,00 euros, i en el de despeses a 21.070.000,00 euros, de manera que es presenta equilibrat, es dóna compliment així, evidentment, al que es disposa en l’article 165.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que assenyala que el pressupost s’ha d’aprovar sense dèficit inicial.

Això significa que el pressupost que es proposa per a l’exercici de 2014 és 825.000,00 euros superior al de l’exercici de 2013.

Així és l’estat de despeses i d’ingressos del 2013, prorrogat a l’exercici 2014, amb efectes des de l’ 1 de gener i amb el següent detall:

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS EUROS
CAPÍTOL I Despeses de personal 10.532.150,00
CAPÍTOL II Compra de béns corrents i serveis 6.786.350,00
CAPÍTOL III Despeses financeres 427.900,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents 781.350,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VI Inversions reals 700.000,00
CAPÍTOL VII Transferències de capital 5.250,00
CAPÍTOL VIII Variació d’actius financers
CAPÍTOL IX Variació de passius financers 1.837.000,00
TOTAL DESPESES 21.070.000,00

ESTAT D’INGRESSOS

A)OPERACIONS CORRENTS EUROS
CAPÍTOL I Impostos directes 11.111.500,00
CAPÍTOL II Impostos indirectes 250.000,00
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 3.314.350,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents 5.564.150,00
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 130.000,00
CAPÍTOL VI Alienació inversions reals 0,00
CAPÍTOL VII Transferències de capital 0,00
CAPÍTOL VIII Variació d’actius financers 0,00
CAPÍTOL IX Variacions de passius financers 700.000,00
TOTAL INGRESSOS 21.070.000,00

 

TOTAL INGRESSOS: 21.070.000,00
TOTAL DESPESES: 21.070.000,00