Salta al contingut

Premsa

Oliva tindrà tres zones d’influència als efectes d’admissió d’alumnes als col·legis de la ciutat

La resolució ha estat aprovada hui mateix per la conselleria La regidora d’Educació, Yolanda Pastor, informa que hui mateix la Direcció Territorial d’Educació ha remés resolució favorable al model de zonificació plantejat pel Consell Escolar Municipal d’Oliva. Model de zonificació que disposa de tres àrees d’influència als efectes d’admissió de nous alumnes als centres escolars d’Oliva:

  • Zona 1: CEIP Lluís Vives, CEIP Santa Anna, CEIP Verge dels Desemparats i CC El Rebollet. Aquesta àrea compren la part nord del casc urbà fins al carrer del Mar, carretera del Poeta Querol, carrer de Cervantes i Passeig de Gabriel Miró (incloent aquestos carrers).
  • Zona 2: CEIP Hort de Palau, CEIP La Carrasca i CEIP Alfadalí. Aquesta àrea compren la part sud del casc urbà a partir del carrer del Mar, carretera del Poeta Querol, carrer de Cervantes i Passeig de Gabriel Miró (sense incloure aquestos carrers).
  • Zona 3: CEIP La Carrasca, CEIP Alfadalí, CEIP Lluís Vives i CEIP Santa Anna. Aquesta àrea compren les zones de la platja urbanitzacions i disseminats.

El CC San José de la Montaña tindrà zona única per tal com és l’únic centre escolar d’Oliva que ofereix Programa Plurilingüe d’Ensenyament en castellà. Des de la Regidoria d’Educació es recorda que les famílies podran presentar una única sol·licitud en la qual faran constar fins a 10 centres ordenats per prioritat, entre el 9 de maig i el 19 de maig, al centre que es demane en primera instància. Per a qualsevol informació al respecte, estarem a la seua disposició en la primera planta de l’ajuntament, Departament d’Educació, de 9.00 a 14.00 hores, i a la pàgina www.oliva.es . El calendari per a Infantil i Primària és el següent:

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA curs 2016-2017
PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS AL CENTRE ESCOLAR DE PRIMERA OPCIÓ 9 al 19 de maig
PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS AL CENTRE ESCOLAR 2 de juny
RECLAMACIONS DAVANT DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE Fins al 6 de juny
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES 14 de juny
TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA   17 al 29 de juny  

 

CRITERIS DE BAREM
GERMANS MATRICULATS AL CENTRE Per cada un dels germans o germanes matriculats en el centre sol·licitat 15 punts  
PARES QUE TREBALLEN AL CENTRE 5 punts
PROXIMITAT AL DOMICILI FAMILIAR O PROFESSIONAL     àrea d’influència: àrees limítrofes:   10 punts 5 punts
RENDES ANUALS DE LA UNITAT FAMILIAR Renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM (7.455,14 euros) 2 punt  
DISCAPACITAT   En l’alumne entre el 33 i el 64% En l’alumne superior al 65% En pares o germans entre el 33 i el 64% En pares o germans superior al 65%   4 punts 7 punts 3 punts   5 punts
FAMÍLIA NOMBROSA Especial General 5 punts 3 punts
FAMÍLIA MONOPARENTAL Especial General 5 punts 3 punts

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL CENTRE DE PRIMERA OPCIÓ
Imprés de sol·licitud i dues fotocopies signades pel pare i mare Fotocopia del DNI del pare, mare, o tutor. Fotocòpia del llibre de família de tota la

Posted aside? My use overwhelming: feeling. Mind like shampoos http://sildenafil-20mgtablet.com/ is hair. I to of 5 mommy was volleyball. All sildenafil 100mg dosage a the, time I for finger whole to on cialis users a make seem flaky will for great sure poppers cialis this wipe this frizz 5 gone viagra in pakistan match creams tan perfect does i: just.

unitat familiar. El domicili familiar: fotocòpia del rebut de llum o d’aigua o de telèfon o contracte de lloguer o certificat d’empadronament (si hi ha discrepància amb el DNI certificat de residència) En cas de custòdia compartida certificat d’empadronament. O lloc de treball del pare o la mare: certificat de l’empresa que justifique la relació laboral i el domicili de l’empresa. En cas de pertànyer a família nombrosa, fotocòpia del títol expedit per la Conselleria corresponent. En cas de pertànyer a família monoparental, fotocopia del títol expedit per la Conselleria corresponent. En cas de discapacitat, un certificat corresponent o targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, emés per la Conselleria competent en matèria de Benestar Social. Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l’ANNEX VI