David González Martínez és l’alcalde d’Oliva en el desé mandat corporatiu, des que es va recuperar la democràcia. Nascut el 1977, va créixer a Oliva, i va viure fins als 18 anys al carrer Joanot Martorell, a l’entorn de la gasolinera i l’antic restaurant El Rebollet. En l’actualitat viu a la Platja d’Oliva, en la Partida Burguera (Kiko). És casat i pare de 2 fills.

Va estudiar als col·legis Sant Josep de la Muntanya i El Rebollet, i a l’IES Gregori Maians. L’any 2000 es va llicenciar en Sociologia per la Universitat d’Alacant. Al llarg dels seus estudis universitaris va tindre diverses ocupacions. Una vegada es va llicenciar, es va dedicar professionalment a la investigació social i de mercats.

Des d’abril del 2004 ha estat regidor en l’Ajuntament d’Oliva, sent regidor de Comerç, Mercats i Consum (2004-2011); alcalde (juliol 2012 – desembre 2013); i regidor d’Ocupació i Empresa, Cultura, i Recursos Humans.

És un gran aficionat a l’esport, sobretot al bàsquet, de fet va jugar en diversos equips del C.B. Oliva des de la temporada 1991/92 fins a la 2010/11. Forma part de les festes de Moros i Cristians des de 1994, en la Filà Tuareg. És un apassionat de la lectura, encara que li dedica menys temps del que voldria.

David està orgullós d’Oliva, però és conscient de les seues mancances i potencialitats, per això es compromet a treballar de valent, sumant esforços i unint voluntats amb els seus veïns per millorar la ciutat conjuntament.

Delegacions i competències

L’alcalde és el cap de la policia i del personal de l’administració. L’alcalde és el president de la corporació i li correspon exercir d’una banda les competències establertes per la legislació bàsica de l’Estat en matèria de règim local per la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat de Règim Local de la Comunitat Valenciana i pels reglaments que la desenvolupen, i d’altra banda, aquelles que la legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma assigna al municipi i no s’atribueixen a cap altre òrgan municipal. Dins del seu equip de govern, ostenta les competències de  Recursos Humans, Contractació, Obres i Serveis i Seguretat Ciutadana. Entre les funcions esmentades, destaquen:

 • Dirigir el govern i l’administració municipal.
 • Representar  l’Ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple de l’Ajuntament, de la Junta de Govern Local i de qualssevol altres òrgans col·legiats municipals.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconéixer obligacions dintre dels límits de la seua competència, així com ordenar pagaments i rendició de comptes.
 • Presidir la comandància superior de tot el personal de la Corporació.
 • Exercir la comandància de la policia local, així com el nomenament i sanció dels funcionaris que utilitzen armes.
 • Executar accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • Adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics, o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte immediat al ple de l’Ajuntament.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
 • Contractar obres, serveis i subministraments dins dels límits establerts en la legislació de contractes del sector públic.
 • Atorgar les llicències de conformitat a les ordenances i normativa d’aplicació.
 • La convocatòria de les consultes populars municipals en els termes de l’article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
 • Llicències i permisos del personal.
 • Reconeixement de serveis.
 • Situacions administratives i jubilacions.
 • Règim disciplinari.
 • Selecció i provisió de llocs de treball.
 • Negociació col·lectiva.

Retribucions

L’alcalde té una retribució de 30.100,00 euros bruts per any, segons l’acord adoptat pel Ple de data 2 de juliol de 2015. La retribució neta és de 24.080,04 euros per any.

Retribucions

Viatges en vehicle oficial

L’Ajuntament d’Oliva disposa d’un vehicle model Ford Mondeo, adquirit en 2001. L’Alcaldia fa ús d’ell exclusivament per a desplaçar-se a altres administracions a realitzar gestions públiques (Conselleries, Diputació, Ministeris…).

Viatges realitzats al llarg del present mandat corporatiu

 • 18 de juny de 2015: Demarcació de Costes de València
 • 14 de juliol de 2015: Constitució de la Diputació de València i elecció del President
 • 23 de juliol de 2015: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Conselleria de Transparència, Diputació de València i Ajuntament de Sueca
 • 31 de juliol de 2015: Conselleria d’Educació – Direcció Territorial de València.
 • 5 d’agost de 2015: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient – Direcció General de l’Aigua (estat de les obres de laminació i drenatge de la Rambla Gallinera).
 • 7 d’agost de 2015: Viatge a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura, per tractar qüestions de Patrimoni Històric i Arquitectònic.
 • 11 d’agost de 2015: Diputació Provincial de València. Reunió amb el Diputat de Cooperació Municipal sobre el conveni de mediació hipotecària i altres programes.
 • 9 de setembre de 2015: Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana. Reunió amb Ismael Ferrer, cap de carreteres, sobre el projecte “Connexió Sud d’Oliva. Fase 1 de la Variant de la Safor”, acompanyat pels portaveus dels grups municipals.
 • 10 de setembre de 2015: Diputació Provincial de València. Reunió amb Rosa Pérez Garijo, Diputada d’Inclusió Social, acompanyat pel tinent d’alcalde delegat de Benestar Social.
 • 16 de setembre de 2015: Direcció General de Seguretat i Resposta a les Emergències, Presidència de la Generalitat, Conselleria de Justícia i Diputació de València.
 • 17 de setembre de 2015: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (ús del vehicle per part dels tinents d’alcalde de planificació urbanística i de gestió i disciplina urbanística).
 • 18 de setembre de 2015: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
 • 21 de setembre de 2015: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Direcció General de Formació Professional. Ús del vehicle per part de la regidora d’Educació.
 • 22 de setembre de 2015: Constitució del Consorci Provincial de Bombers (Diputació de València). Assistència a la Jornada de Finançament per a Entitats Locals – FEDER 2014-2020.
 • 30 de setembre de 2015: Direcció General de Finançament i Fons Europeus – Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. Delegació de Govern. Demarcació de Costes de València.
 • 14 d’octubre de 2015: Direcció General de l’Aigua, reunió amb el D.G. Manuel Aldeguer. I Direcció General de Seguretat i Resposta a les Emergències, reunió amb D.G. Jose María Angel.
 • 15 d’octubre de 2015: Subdirecció General de Domínic Públic Marítim Terrestre, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, reunió amb la S.G. María José Solernou