SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS

El SEM s’encarrega de planificar, organitzar, dirigir, coordinar i controlar tota l’activitat esportiva que es genera a la nostra ciutat, tenint com a objectius prioritaris entre altres: permetre que la pràctica esportiva siga a l’abast de tots els ciutadans, amb els millors mitjans materials i humans; administrar els recursos econòmics i materials de què disposa, col·laborant amb els esportistes i entitats que ho necessiten; organitzar proves esportives de tots els nivells; mantenir i millorar les instal·lacions esportives municipals; promoure i potenciar l’esport com a element important en el desenvolupament físic i psíquic, la millora i el manteniment de la salut i la conducta per a les relacions humanes.

Aquest any els Serveis Esportius Municipals de l’Ajuntament d’Oliva t’ofereixen per a la temporada 2019- 2020 al voltant de 40 activitats i serveis diferents, amb prop de 4000 places perque pugues escollir la teua forma de gaudir l’esport.

¡ANIMA’T A PARTICIPAR!

PUNT D’INFORMACIÓ ESPORTIVA 

Des de les oficines del Servei Esportiu municipal (SEM) tenim un Punt d´informació de tota l´activitat esportiva, amb el qual es pretén ser el centre d’informació de qualsevol activitat esportiva que es desenvolupe a la nostra ciutat. Atenció especialitzada per informar-te de les activitats i serveis, així com realitzar els tràmits corresponents d´inscripcions i reserves.

A disposició del Públic en General:

c/ Gabriel Miró,32 Complex Esportiu Cobert

46780 OLIVA

Tel. 96 285 0221
esportsoliva@gmail.com

www.oliva.es

Horari d’atenció al públic i inscripcions

De dilluns a divendres, de 10.30 h a 14.30 h. i de 17.30 a 20.30h.

ABONAMENT A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES i PREUS PÚBLICS

Euros
Familiar (inclou fills menors de 23 anys)
 Abonament familiar Tipus A 123,20
 Abonament familiar Tipus B 126,50
 Abonament familiar Tipus C 126,50
Individual per a menors de 16 anys (inclosos), majors de 65 anys i jubilats i pensionistes,
minusvàlids i altres amb carnet jove o targeta jove
 Abonament individual Tipus A 58,30
 Abonament individual Tipus B 59,80
 Abonament individual Tipus C 59,80
Individual per a persones no incloses a l’apartat anterior
 Abonament individual Tipus A 70,00
 Abonament individual Tipus B 71,90
 Abonament individual Tipus C 71,90
Abonaments mitja temporada
Les tarifes d’aquest epígraf tindran una reducció del 25%

Característiques comunes d’aquests abonaments:

Aquest es podrà obtenir a les oficines del SEM, en els horaris d’atenció al públic, serà imprescindible presentar el DNI o document acreditatiu, 1 fotografia i abonar la quota corresponent.

El Carnet d’abonament es intransferible i unipersonal. En cas de pèrdua, la còpia tindrà un cost de 4,00€.

Abonament Tipus A: comporten els següents drets:
– A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal de la Piscina Climatitzada i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
– A la reducció del 10% de l’ import de les tarifes dels cursos de Natació organitzats a la Piscina Climatitzada Municipal.
– A la reducció del 10% en el preu de l’ abonament Tipus B i C.
– A realitzar reserves de les corresponents instal·lacions, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’ús.
Abonament Tipus B: comporten els següents drets:
– A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal excepte la Piscina Climatitzada, Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
– A la reducció del 10% de l’ import de les tarifes dels cursos organitzats per les piscines descobertes d’estiu i activitats en sec.
– A la reducció del 10 % en el preu de l’abonament Tipus A i C.
– A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament  General d’Ús..
 Abonaments Tipus C: comporten els següents drets:
– A utilitzar la instal·lació esportiva municipal de Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
– A la reducció del 10% de l’ import de les tarifes dels crusos i activitats en sec.
– A la reducció del 10% en el preu de l’abonament Tipus A i B.
– A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús.
El carnet d’abonament és intransferible i unipersonal.

Les seues característiques es detallen en el Reglament d’utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals.(BOPV, nº49, de 27 de febrer de 2009 i posteriors modificacions). Reglament IIEEMM 27,02,2009Modificacio Reglament 15,10,2010. Art. 50

Documentació necessària a presentar:

  •  Full de sol·licitud d’inscripció degudament complimentada
  •  Fotocòpia DNI (de cada membre en l’abonament familiar)
  •  Fotografia tipus carnet (de cada membre en l’abonament familiar)
  •  Fotocòpia llibre de família
  •  Fotocòpia dades bancàries (domiciliació bancària)
  •  Fotocòpia DNI titular compte bancari (domiciliació bancària)
 

ESCOLA ESPORT I SALUT ADULTS i GENT GRAN (PREUS PÚBLICS)

ACTIVITATS EUROS (€) CARACTERÍSTIQUES
Sala Gimnàs i Condicionament físic* Abonament tipus C Monitor de sala, assessorament esportiu individual, plans de treball.
Gimnàstica manteniment*  41.40 Trimestral (2 hores)
Pilates* 41.40 Trimestral (2 hores)
Batuka-Zumba* 41.40 Trimestral (2 hores)
Ioga* 62.10 Trimestral (2 hores)
Balls de saló* 41.40 Trimestral (2 hores)
Gimnàstica de manteniment (Gent Gran) 27.60 Curs complet (2 hores)
Balls de saló (Gent Gran) 27.60 Curs complet (2 hores)
Tai-xi (Gent Gran) 27.60 Curs complet (2 hores)

* Informació i inscripcions en Oficina Piscina Coberta (BPXPort SL)

ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS (PREUS PÚBLICS)

ACTIVITATS EUROS (€) CARACTERÍSTIQUES
Patinatge 74,80; 100,10/24,95; 33,40 * Curs complet (2h i 3 h)/Trimestral *
Atletisme 74,80; 100,10; 138,60/
24,95; 33,40; 46,20 *
Curs completo (2, 3 i 4,5h.)/Trimestral *
Bàsquet 74,80; 100,10; 138,60/
24,95; 33,40; 46,20 *
Curs completo ( 2,3 y 4’5h)/Trimestral *
Handbol 74,80; 100,10; 138,60/
24,95; 33,40; 46,20 *
Curs completo (2,3 y 4’5h)/Trimestral *
Gimnàstica Rítmica 74,80; 100,10; 173,70/
24,95; 33,40; 57,90 *
Curs Completo (2, 3 y 6 h)/Trimestral *
Dansa Clàssica/ Espanyola 41,40; 74,80/13,80; 24,95 * Curs Completo (1 y 2h)/Trimestral *
Escacs 74,80/24,95 * Curs Complet (2 h.)/Trimestral *
Pilota Valenciana 74,80; 100,10/24,95; 33,40 * Curs Completo (2 y 3h)/Trimestral *
Funky / Hip Hop 74,80/24,95 * Curs Complet (2hores)/Trimestral *
Tennis Taula 100,10; 138,60/33,40; 46,20 * Curs complet (3 y 4h)/Trimestral *
Voleibol 100,10;124,80; 138,60/
33,40; 41,60; 46,20 *
Curs Complet (3, 4 y 4,5h)/Trimestral *
Padel surf/ Vela 33,40 Curs complet Quadrimestral (2h)
Futbol 74,80; 100,10; 138,60/
24,95; 33,40; 46,20 *
Curs completo (2, 3 y 4,5h)/Trimestral *
Tir Olímpic Coste Licencia Federativa Curs complet (2 horas)
Padel  74,80/24,95* Curs Complet (2hores)/Trimestral *
Triatló 138,60/46,20 * Curs Complet (4,5h)/ Trimestral*
Psicomotricitat Infantil 74,80/24,95 * Curs Complet (2h)/ Trimestral*

*Es donarà  l’opció de fraccionar la quota anual en tres pagaments trimestrals en les Escoles Esportives Municipals per a xiquets/es.

*NOTA IMPORTANT: Algunes de les EEM ofertades tenen una quota complementària de Club que haurà d’abonar-se directament a aquest, la qual correspon a inscripcions a les competicions, llicències federatives, arbitratges, equipatges i altres despesses generals.

OBSERVACIONS GENERALS ALS PREUS PÚBLICS

Els preus publicats estan marcats per l’Ordenança fiscal reguladora vigent.
Les activitats ofertades d’esport i salut per Adults son per a cursos trimestrals, i per a la Gent Gran per cursos complets (d’octubre a maig). Tanmateix les EEM per a xiquets, també tenen l’opció de fraccionar el pagament per trimestres.
Els preus publicats poden sofrir modificacions si després dels tràmits legals, es modifiquen les Ordenances Municipals que els regulen.
Després de formalitzada la inscripció, no hi haurà dret de devolució o canvi, tret les excepcions marcades en les Ordenances fiscals.
Els cursos que no arriben a un nombre mínim d’inscripcions (60% de les places ofertades) no es realitzaran, en aquest cas es podrà optar per un altra escola o retornar l’import de la matrícula.
Per a participar en qualsevol de les activitats del present programa s’aconsella als usuaris, que prèviament al inici de l’activitat, se sotmeten a un reconeixement mèdic. Els alumnes de les EEM deuran estar en possessió de la llicència federativa corresponent a la temporada vigent.
Donada la diversitat d’edats i condicions a què van dirigides les activitats, caldrà aportar, en el moment de la inscripció, la presentació del llibre de família, D.N.I o document acreditatiu en què conste la relació familiar i data de naixement dels sol·licitants.

BONIFICACIONS i REDUCCIONS

Els posseïdors del “carnet jove” o “targeta jove”, obtindran una bonificació 10% de descompte en l’import de les tarifes dels cursos d’ensenyament.
Les persones federades en Entitats Esportives Locals l’estat tindran una bonificació del 50% en els abonaments individuals de les instal·lacions esportives municipals, acreditant, en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.
El membres de la policia local d’Oliva, bombers, membres de la Creu Roja, membres de cossos de seguretat de l’estat,  monitors de les escoles esportives municipals, estudiants universitaris de Magisteri en EF o Ciències de l’Esport i EF, estudiants del cicles formatius de l’activitat física i l’esport, estudiants del cursos formatius d’ensenyança de règim especial esportiu, col·legiats en l’Il·lustre Col·legi oficial de Llicenciats de EF i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i professors del CEFIRE, tots ells empadronats a la localitat d’Oliva,  tindran una bonificació del 10% en els abonaments individuals de les instal·lacions esportives municipals, acreditant, en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.
Els membres amb família nombrosa i les unitats familiars amb tots els seus membres en l’atur tindran una bonificació del 25% en els cursos d’ensenyament de l’epígraf 3.
Si participen dos o més germans menors de 17 anys en cursos del mateix esport o activitat física del mateix grup, obtindran una bonificació del 15% de descompte cadascú d’ells en les tarifes dels cursos corresponents, no podent aplicar-se cap altra reducció.
Les persones de 65 i més anys, jubilats, pensionistes i minusvàlids obtindran una bonificació del 75% en les activitats ofertades per aquestos col·lectius fora de l’aigua, i un preu reduït en les activitats aquàtiques a la Piscina Climatizada.
En cap cas els descomptes seran acumulatius.