La Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que En cada municipi on no hi haja Jutjat de Primera Instància i Instrucció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau.

Aquest és el cas de la ciutat d’Oliva, que no és capital de partit judicial i per tant només pot tindre Jutjat de Pau.

Per a desenvolupar les seues funcions o competències el Jutjat de Pau disposa del següent personal:

  • Un jutge de pau, que exerceix funcions jurisdiccionals, sense pertànyer a la carrera judicial. Es tracta d’un ciutadà, designat, a proposta de l’ajuntament, per un període de quatre anys, sense que calga ser llicenciat en dret, que formarà part del Poder Judicial durant el seu mandat.
  • Funcionaris professionals dels Cossos de l’Administració de Justícia, per ser Oliva una població de més de 7.000 habitants. Un funcionari del Cos de Gestió Processal realitza les funcions de secretari del Jutjat.

Pel que fa a les competències que s’atribueixen als Jutjats de Pau, es desenvolupen en tres àmbits:

1. Àmbit del Registre Civil:

Certificats de naixement, de matrimoni i de defunció.
Inscripcions de:

  • Naixements, presentats dins del termini, ocorreguts en la localitat o de pares que tinguen el seu domicili a Oliva.
  •  Matrimonis – civil o religiós- celebrats a Oliva.
  •  Defuncions ocorregudes a Oliva, presentades dins del termini.

Fe de vida i estat.
Tramitació d’expedients de matrimoni i realització de casaments (jutge de pau).
Auxili registral amb altres Registres Civils.

2. Àmbit penal:

  • Recepció de denúncies, que es remeten als Jutjats de guàrdia de Gandia.
  • La instrucció, enjudiciament, decisió i execució de judicis de faltes promoguts respecte de determinades infraccions menors, tipificades en el Codi Penal, com ara amenaces lleus, coacció i injúries ocorregudes fora de l’àmbit familiar; deslluïment de béns immobles, maltracte d’animals domèstics o pertorbacions lleus de l’ordre.

3. Àmbit civil:

  • Realització d’actes de conciliació de qualsevol quantia.
  • Coneixement i resolució de les demandes per reclamació de quantitats per import no superior a 90 Euros.

En l’àmbit civil i en l’àmbit penal, el Jutjat de Pau també realitza actes de cooperació judicial nacional amb altres òrgans de l’administració de justícia, si sol·liciten practicar diligències de notificació i citació a ciutadans d’Oliva. És per això que la compareixença en el Jutjat de Pau és sempre obligatòria.

 

Per a més informació:
Jutjat de pau
Adreça: C/Hospital, 6
Horari: De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h
Telèfons:
Registre civil: 96 285 87 98
Secretaria del jutjat: 96 296 36 29
Fax: 96 285 24 41