NORMES QUE CALDRÀ SEGUIR

La crema de marges de cultiu o de restes agrícoles podrà realitzar-se en els períodes i en els llocs permesos pel pla.

La crema de canyars o matolls (lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus), en els períodes i en els llocs permesos pel pla.

Les tasques de crema es realitzaran de juny a setembre des de les primeres hores del matí fins a les 11 hores. En els mesos de gener a març i d’octubre a desembre, des de les primeres hores del matí fins dues hores abans de la posta del sol. En abril i maig, des de les 6.00 fins a les 14.00.

Si iniciats els treballs es produeix l’aparició del vent de ponent, es suspendrà immediatament l’operació i s’apagarà el foc.

No s’abandonarà la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat (i hagen transcorregut 2 hores sense que s’hi observen brases).

Prèviament a la crema es netejarà de brosses i matoll una franja d’amplària suficient i no pas inferior en cap cas als dos metres al voltant del lloc on es requereix realitzar la crema.

La persona que realitze la crema prendrà totes les mesures que considere oportunes i en tot moment serà responsable de tots els danys que puga causar.

Si l’acumulació o emmagatzematge és de llenya, residus agrícoles o residus forestals, no podrà realitzar-se’n la crema ni als camins forestals, ni en una franja de 10 metres d’amplada a cada costat.

Les urbanitzacions situades en terrenys inclosos dins de l’àmbit d’aplicació del present pla, hauran de mantenir nets de vegetació els vials d’accés, les cunetes i totes les parcel·les perimetrals i, en tot cas, compliran les normes establertes que respecte d’això indiquen els plans generals d’ordenació urbana o les normes de rang inferior.

Les persones que realitzen acampades en els terrenys inclosos dins de l’àmbit del pla, a més d’acomplir la normativa que regula aquesta activitat estaran obligades a sol·licitar el corresponent permís als titulars dels terrenys o entitats gestores.

Qualsevol persona que advertisca l’existència o iniciació d’un incendi forestal haurà de donar compte del fet cridant al telèfon de la Generalitat 112, o bé, pel mitjà més ràpid possible, a l’alcalde, policia autonòmica o a l’agent de l’autoritat més pròxim.

AUTORITZACIONS

Requereixen l’autorització prèvia:

Les parcel·les circumdades per muntanya, almenys en tres dels seus costats, a l’efecte d’establir les mesures que han d’observar-se per a evitar el perill del seu incendi.

Les cremes de qualsevol tipus en la zona de muntanya.

Emmagatzematge, transport o utilització de material inflamable o explosiu.

Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.

Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d’explosió, aparells de soldadura, etc., inclosos els que pertanyen a maquetes dirigides per radiocontrol.

Acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal.

PROHIBICIONS

Qualsevol tipus de foc en els dies d’alerta màxima.

Llançar fòsfors i puntes de cigarret enceses.

Encendre foc amb l’única finalitat de cuinar o escalfar-se fora dels llocs preparats i autoritzats amb aqueixa finalitat.

La instal·lació o manteniment de dipòsit o abocadors de residus sòlids que incomplisquen les condicions legalment establertes per a la seua instal·lació.

Llançar fem o qualsevol altre tipus de residu fora de les zones establertes.

El llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol mena que continguen foc, o puguen produir-ne.

La crema de marges de cultius, de restes agrícoles o forestals durant el període i en els llocs no permesos pel pla.

La crema de canyars o matolls (lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altra mena) durant el període i en els llocs no permesos pel Pla.

Les cremes en dies festius.

La crema de restes agrícoles fora de cremadors construïts expressament per a aqueix fi, fins i tot en els períodes i en els llocs permesos pel Pla.

Qualsevol tipus de crema en la zona de muntanya durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

 

Consulta nivell PREVIFOC 112 COMUNITAT VALENCIANA

http://www.112cv.gva.es/va/incendios-forestales