OLIVA COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA

D’acord amb la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat de Turisme de la Comunitat Valenciana, el municipi d’Oliva va ser declarat municipi turístic en la modalitat de destinació vacacional per Decret de la Presidència Valenciana nº 72 de 22 de maig de 2000 (DOGV del 29 de maig de 2000)

S’entén que Oliva com a municipi turístic, és l’espai on el turista pernocta almenys una nit. Es compon de diferents productes turístics que requereixen una estructura de suport i d’un equip humà per a la gestió d’aquest, sent la seua imatge i posicionament factors claus per aconseguir la competitivitat.

El producte turístic tradicional ha estat el turisme de “sol i platja” amb un component d’estacionalitat elevat durant els mesos de juliol i agost, al qual se li han anat afegint nous productes més centrats en la realització d’activitats concretes principalment esportives o culturals.

DELEGACIÓ DE TURISME
El desenvolupament turístic local es gestiona des de la Delegació de Turisme amb l’assessorament del Consell Municipal de Turisme.

La Planificació del Turisme actualment es dirigeix cap a la creació de productes turístics concrets, alguns en desenvolupament i uns altres emergents.

MISSIÓ: Oferir un servei públic en la gestió dels diferents productes turístics (turisme esportiu, turisme cultural, turisme gastronòmic, turisme familiar, etc.) atenent les necessitats de turistes, ciutadans i empresaris.

El turisme d’Oliva ha d’evolucionar tractant de consolidar la ciutat com a destinació turística, procurant al seu torn el desenvolupament dinàmic i diversificat de productes turístics nous conformes a la preservació i conservació de l’espai natural i cultural.

CONSELL MUNCIPAL DE TURISME

QUÈ ÉS?

Òrgan de consulta, informació, assessorament en matèria turística, que forma part també del Departament de Turisme, en el qual estan integrats representants de les delegacions municipals que tenen implicació en el turisme, membres de les organitzacions empresarials i associacions del sector.

Per poder consolidar Oliva com a destinació turística és necessària la participació públic-privada que es fa possible a través del Consell.

OBJECTIUS

Establir una plataforma, fòrum d’anàlisi, debat i seguiment, que defineixi un Pla d’Actuacions consensuat amb els agents socials i empresarials del sector turístic.

QUAN ES REUNEIX?

El Ple del Consell Municipal de Turisme es reuneix ordinàriament com a mínim una vegada a l’any.

La Comissió Permanent de Turisme, format per un nombre menor de membres, es reuneix ordinàriament com a mínim dues vegades a l’any.

El Consell Municipal de Turisme pot crear Comissions de Treball temporals, amb la participació del personal tècnic que considere convenient, a l’efecte de coordinació, informació i preparació d’assumptes.

 

Consell Municipal de Turisme 2012

Consell Municipal de Turisme 2013

Consell Municipal de Turisme 2014

Estatuts del Consell Municipal de Turisme