El Departament de Serveis Socials, quant a l’atenció a les persones majors, continua impulsant diverses iniciatives destinades a millorar la situació social i personal dels nostres majors, millorar la seua qualitat de vida i promoure en definitiva el seu benestar.

Totes elles han estat dissenyades en funció de les preferències de la gent major, intentant adaptar-les al màxim a les seues necessitats i convertint aquesta població en la principal protagonista de l’activitat.

Prestacions

1.- Teleassistència Domiciliària

És un recurs que permet que els usuaris, davant de situacions d’emergència, i amb només polsar un botó del dispositiu que porten damunt constantment, puguen entrar en contacte amb un centre atés per personal qualificat i preparat per a donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària.

El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any

Requisits:

 • Persones majors de 60 anys que viuen a soles i es troben en situació de risc, o matrimonis en què els dos membres presenten dificultats objectives.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini  de sol·licitud: durant tot l’any

2.- Servei d’Ajuda a Domicili

És un Servei orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, tot proporcionant-los atenció directa en la llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència en el seu entorn habitual.

Objectius:

 • Afavorir la permanència dels grans al seu domicili i entorn sociofamiliar.
 • Atendre situacions de crisi personal i familiar.
 • Col·laborar amb les famílies quan per si mateixes no puguen atendre totalment les necessitats de l’usuari.
 • Donar suport a les famílies en les seues responsabilitats de la vida diària.
 • Afavorir l’usuari en el desenvolupament de capacitats personals i d’hàbits de vida adequats.
  • Persones majors dependents que viuen soles, i a les famílies de persones majors que desitgen romandre a les seues llars i necessiten ajuda per a poder oferir-los una atenció integral i de qualitat.

Requisits:

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

3.- Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI’S): Barreres Arquitectòniques

Es comprenen en esta tipologia totes aquelles ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques existents en el mateix habitatge, o en l’edifici de l’ancià que n’obstaculitzen la mobilitat. Comprenen aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

Requisits:

 • Ser major de 60 anys.
 • Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
 • Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d’accessibilitat i comunicació, exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
 • Idoneïtat d’allò que s’ha sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja el subjecte.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud:

Anualment s’estableix un termini de sol·licitud en l’ordre de convocatòria que es publica en el DOCV.

4.- Menjar a Casa

Dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, perquè s’entén que una nutrició adequada contribueix de forma decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de totes les persones i, especialment, de les persones majors.

Requisits:

 • Tindre 65 anys o més.
 • Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o bé aportar compromís de familiars o de l’entitat local que es responsabilitzen d’aquest treball.
 • Estar empadronat al municipi d’Oliva, entitat que ha formalitzat conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social.
 • Necessitar el servei, acreditat mitjançant informe social o mèdic favorables.

Serveis:

El Servei consisteix en el lliurament diari en el domicili de l’usuari dels menjars de dilluns a divendres, tret dels dies festius de caràcter nacional o autonòmic.

El menú s’adaptarà a les necessitats nutritives de cada persona, segons indicació del metge.

Pagament:

L’ajuntament subvenciona el 50% del cost mensual, la resta el paga l’usuari.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud: durant tot l’any.

5.- Pensions No Contributives de Jubilació

Adreçades a qualsevol persona que no ha cotitzat a la Seguretat Social, o ha cotitzat de forma insuficient, i no té recursos econòmics.

Requisits:

Jubilació: tindre 65 o més anys.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud: durant tot l’any.

Complement de LLoguer  per a Titulars de PNC

Es tracta d’un complement de pensió dirigit als pensionistes amb la modalitat no contributiva que acrediten que no tenen vivenda en propietat i que resideixen habitualment en una vivenda de lloguer. El complement consisteix en un pagament únic anual. Per poder beneficiar-se d’aquesta prestació, l’arrendador de la vivenda no pot  tindre cap vincle de parentiu amb la persona sol·licitant.

6.- Vacances Socials

El programa de vacances socials es va posar en marxa amb la finalitat d’oferir a les persones grans que ho sol·liciten la possibilitat de gaudir d’uns dies de vacances en localitats turístiques de la costa del País Valencià.

Podran participar individualment o en parella (acompanyats per un familiar a càrrec si té reconeguda una discapacitat igual o superior al 45%) aquelles persones majors de 60 anys, que complisquen la condició de pensionistes, o majors de 65 anys, en tot cas.

Es tracta de proporcionar un període de vacances a les persones majors, alhora que es fomenta el desenvolupament personal, els hàbits de vida saludables i el coneixement d’espais turístics del País Valencià.

On es tramita: de 09.00 a 14.00 hores sense cita prèvia per recollida de sol·licituds

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud:

Anualment s’anuncia un termini de sol·licitud en l’Ordre de convocatòria que es publica en el DOCV.

Termini de presentació: 18 de juny fins al 20 de juliol de 2013.

7.- Termalisme

Programa dirigit a persones grans per a la prevenció, rehabilitació i promoció integral, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida.

L’objectiu és oferir a les persones majors la possibilitat d’accedir a estacions termals que, a més de servir com una oportunitat immillorable de descans i de relacionar-se socialment, ofereixen teràpies específiques per a algunes patologies associades a l’edat.

Allotjament i manutenció en règim de pensió completa, durant 8 dies (7 nits) i 6 dies de tractament termal i visita mèdica inicial i informe mèdic final als balnearis del País Valencià acollits al programa, i la resta de l’Estat espanyol.

Requisits:

 • Podran participar individualment o en parella (acompanyats per un familiar a càrrec si té reconeguda una minusvalidesa) aquelles persones majors de 60 anys, que complesquen la condició de pensionistes, o majors de 65 anys, en tot cas.
 • També podran participar les persones discapacitades majors de 60 anys, i en el cas que tinguen reconeguda una discapacitat superior al 65% podran dur una persona acompanyant perquè li ajude en les activitats de la vida quotidiana.
 • En el cas de cònjuges s’admet que un d’ells siga menor de 60 anys i major de 50.

On es tramita: de 09.00 a 14.00 hores sense cita prèvia

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud:

Anualment s’anuncia un termini de sol·licitud en l’Ordre de convocatòria que es publica en el DOCV.

8.- No estigues sol per Nadal

Proporciona a aquelles persones majors que es troben soles, la possibilitat de passar els dies de Nadal en companyia, en un ambient familiar i festiu.

El programa és totalment gratuït.

Requisits:

 • Podran participar individualment o en parella (acompanyats per un familiar a càrrec si té reconeguda una minusvalidesa) aquelles persones majors de 60 anys, que compleixen la condició de pensionistes, o majors de 65 anys, en tot cas.
 • En el cas de cònjuges s’admet que un d’ells siga menor de 60 anys i major de 50.

On es tramita: de 09.00 a 14.00 hores sense cita prèvia

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

Model de sol·licitud:

Segons convocatòria cada any varia.

Targetes que autoritzen a obtenir descomptes en activitats culturals com el teatre, exposicions…

Beneficiaris:

 • Persones pensionistes a partir de 55 anys.
 • Cònjuges dels titulars de les cartilles de la seguretat social, que hi estiguen inclosos, sempre que complesquen les condicions expressades de l’edat.

On es tramita:

En el Centre Social de Sant Vicent. Horari tos els dies de 9.00 a 14.00 hores.

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

10.- Targeta de Transport

Targetes que permeten obtindre un descompte en el transport interurbà.

Beneficiaris:

 • Persones pensionistes.
 • Persones que sense ser pensionistes tinguen complerts els 65 anys.

On es tramita:

En el Centre Social de Sant Vicent. Horari tos els dies de 9.00 a 14.00 hores.

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

11.- Targeta del  Major

La Targeta del Major es posa en marxa amb la finalitat d’oferir a les persones majors que la sol·liciten, una sèrie d’avantatges i descomptes continguts en el Catàleg de Serveis.

Objectiu:

L’objectiu és facilitar a les persones majors titulars de la targeta l’accés a determinats avantatges o descomptes en compres o serveis. Aquestos avantatges i descomptes es divulgaran mitjançant del Catàleg que es facilitarà als usuaris de la Targeta i que també estarà a disposició dels usuaris en el web de la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

Requisits:

 • Tindre 65 anys complits
 • Acreditar la condició de pensionista si l’edat del sol·licitant està entre 60 i 65 anys.
 • Residir en algun dels municipis que conformen el País Valencià.

Serveis:

Tots aquells que consten en el Catàleg de Servei: productes, ajudes tècniques, serveis per a cuidar la seua salut, entre altres.

Termini de sol·licitud:

A partir de l’endemà a la publicació del Decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

12.- Club  de Convivència

Centre destinat a l’organització d’activitats per ocupar el temps lliure i foment de la convivència i del suport comunitari. Dins les activitats que es realitzen cal destacar-hi la setmana dels jubilats.

El seu objectiu és afavorir hàbits de vida saludables i actituds positives cap a l’envelliment, així com estimular la participació i integració del major en la comunitat.

A través d’aquests centres, es promouen les relacions socials de les persones majors, a més de canalitzar l’oci i el temps lliure.

LLAR DE JUBILATS I PENSIONISTES

C/ Alejandro Cardona,

TEL: 96 285 02 27

 • Activitats culturals.
 • Activitats d’oci i convivència.
 • Ball:

Dijous de 17.30 a 20.30

Dissabte: de 22.00 a 00.30

Diumenge: de  17.30 a 20.30

 • Cafeteria:

Tots els dies de 9 a 21 hores

 • Perruqueria

CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC
CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

Oficina: Tots els dies de 16 a 18 h.

 • Ball:

Dissabte: de 22.00 a 00.30h

Diumenge: de  19 a 21 h