La discapacitat cognitiva i/o sensorial és la impossibilitat o la dificultat de la persona que presenta un trastorn físic o mental per al desenvolupament normal de la seua activitat.

Les iniciatives que promou el Departament de Benestar Social  no només s’orienten a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, sinó que tenen com a objectiu llur plena integració en l’activitat política, social, econòmica i cultural.

Prestacions:

1.- Sol·licitud del Grau de Minusvalidesa

La qualificació del grau de minusvalidesa permet l’accés del ciutadà als beneficis, drets econòmics i serveis que els organismes públics atorguen.

S’entén per minusvalidesa la situació que, a causa d’una deficiència en la seua interacció amb l’entorn, pateix qualsevol restricció o impediment en la capacitat de realitzar una activitat que es considera normal per a l’ésser humà, genera una situació de desavantatge per a la persona en la mesura que limita o impedeix el compliment d’una o diverses funcions dins de la societat a la qual pertany, tenint reconeguda la condició de persona amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% per l’òrgan competent en matèria de valoració de discapacitat.

On es tramita:

Centre de Salut. Cita prèvia amb la Treballadora Social

C/ Historiador Bernardí Llorca  S/N  Tel: 96 296 71 00

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

2.- Ajudes individualitzades per al desenvolupament personal

Són mesures dirigides a facilitar l’autonomia personal a persones amb problemes motors o sensorials, propiciant el manteniment en el propi entorn familiar i social, incrementant la seua autonomia i afavorint les seues relacions i la integració en la societat.

Requisits:

 • Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o haver sol·licitat la situació de dependència.
 • Estar empadronat al municipi.
 • Ser menor de 65 anys.
 • Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la mobilitat o comunicació amb l’entorn.
 • No haver obtingut ajuda pel mateix concepte en els últims 5 anys.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud: Varia cada any; aprox. gener i/o febrer de l’any en curs.

3.- Pensions No Contributives d’Invalidesa

Dirigides a qualsevol persona que no ha cotitzat a la Seguretat Social, o ha cotitzat de forma insuficient i no té recursos econòmics.

Requisits:

 • Tindre 18 o més anys i menys de 65 anys, i arribar a una minusvalidesa en grau igual o superior al 65%.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

Complement de Lloguer per a Titulars de PNC

Es tracta d’un complement de pensió dirigit als pensionistes amb la modalitat no contributiva que acrediten que no tenen vivenda en propietat i que resideixen habitualment en una vivenda de lloguer. El complement consisteix en un pagament únic anual. Per poder beneficiar-se’n de la prestació, l’arrendador de la vivenda no pot tindre cap vincle de parentiu amb la persona sol·licitant.

4.- Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda

És un document que acredita al seu titular per a utilitzar els aparcaments reservats i gaudir dels drets sobre estacionament i aparcament de vehicles privats que transporten persones amb mobilitat reduïda. Són els ajuntaments, mitjançant ordenances reguladores, els que estableixen les circumstàncies i requisits per a tenir-ne accés.

El model de la targeta és únic per a la Unió Europea per això la seua validesa s’estén a tots els municipis de València, a tot el territori espanyol i als estats membres.

Poden ser titulars de la targeta aquelles persones que, residint a València, reunisquen els següents requisits:

 • Empadronament: Estar empadronat al municipi.
 • Edat: Tenir una edat superior a 3 anys.
 • Condició de minusvalidesa: Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de la condició de minusvàlid, emesa pel Centre de Diagnòstic i Orientació depenent de la direcció territorial de Benestar Social corresponent.
 • Mobilitat reduïda: Tenir greus dificultats en la seua mobilitat que li impedisquen la utilització de transports públics. La determinació d’aquest fet es fixarà a través de l’aplicació del barem que, com a annex III s’inclou en el Reial Decret 1.971/1999 de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE de 26 de gener de 2000), mitjançant dictamen emés pel Centre de Diagnòstic i Orientació dependent de la direcció territorial de Benestar Social corresponent.

 Com s’ha d’utilitzar?

 • És estrictament personal i intransferible.
 • Només es pot utilitzar si el titular és conductor del vehicle o quan hi és transportat.
 • S’ha de col·locar sobre el tauler d’instruments de l’automòbil (parabrisa davanter), de manera que el seu anvers siga llegible des de l’exterior del vehicle i exposar-se per al control, si l’autoritat competent així ho requerira.
 • El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la policia municipal en la interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada municipi.
 • En el supòsit d’incompliment de les condicions d’ús, prèviament verificat per agents municipals o de l’autoritat competent, podrà produir-se la cancel·lació de l’ús de la targeta, a través del pertinent procediment contradictori.

On aparcar?

El vehicle que condueix i/o transporta el titular de la targeta es pot aparcar sempre en aquells llocs que estan degudament senyalitzats amb el símbol internacional corresponent a persones amb minusvalidesa (cadira de rodes) i que, per aquest motiu estan reservats per als titulars de la targeta d’estacionament.

Cada municipi pot tenir establerts altres avantatges específics i discrecionals, relatius a estacionaments en la via pública. L’interessat s’haurà d’informar a l’ajuntament per a poder beneficiar-se’n dels avantatges.

On es tramita: de 09.00 a 14.00 hores sense cita prèvia

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

Termini de sol·licitud: durant tot l’any.

5.- Reserva  especial d’Estacionament per a persones amb mobilitat  reduïda: plaça personalitzada.

Els titulars de les targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda , usuaris de vehicle de la seua propietat o d’un membre de la unitat de convivència, podran disposar d’una plaça d’estacionament reservada, degudament senyalitzada en el lloc més pròxim al domicili.

Requisits:

 • Estar empadronat a Oliva.
 • Si el conductor és la persona discapacitada, el grau de minusvalidesa definitiva haurà de ser igual o superior al 66% i la puntuació del barem de mobilitat serà igual o superior a 7 punts.
 • Si no condueix la persona discapacitada, a més del requisits anteriors, haurà de tindre valoració positiva de la necessitat d’assistència de tercera persona amb caràcter definitiu.

 On es tramita: de 09.00 a 14.00 hores sense cita prèvia

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 Termini de sol·licitud: durant tot l’any

6.- Vivenda tutelada per a malalts mentals crònics

Llar funcional on conviuen en una vivenda normalitzada algunes persones autosuficients afectades per malalties mentals, per aconseguir un major grau d’autonomia personal i per evitar l’internament.

El pis tutelat té per objecte facilitar un entorn substitutiu a la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de la persona que permet potenciar l’autonomia personal i social, afavorint la integració a la vida comunitària.

Els usuaris viuen amb la supervisió i el suport d’un equip professional que treballa per la seua plena integració en l’entorn comunitari normalitzat.

Té un alt grau de supervisió i la seua organització interna promou l’autogestió del grup de persones que viuen en un ambient familiar i normalitzat.

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

Centre d’Atenció Diürna per a Persones amb Discapacitat en situació de Dependència.

Són centres destinats a persones amb discapacitat en situació de dependència que per raons derivades de la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta o pèrdua de l’autonomia personal, intel·lectual o sensorial, necessiten de l’atenció d’una altra o altres persones per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat en situació de dependència, en qualsevol dels seus graus i nivells, que patisquen una greu pèrdua de les seues capacitats físiques, mentals o intel·lectuals, i necessiten d’ajuda per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària.

Centre d’Atenció Residencial per a Persones amb Discapacitat en Situació de Dependència.

Centres Destinats a servir de vivenda comuna a persones amb discapacitat que tinguen reconeguda la situació de dependència en qualsevol dels seus graus i nivells, a les quals les seues necessitats suports, la seua situació intel·lectual o mental, afegida a la seua situació socio-familiar, dificulta la seua integració i permanència en el seu ambient familiar i comunitari i li ofereix els suports necessaris i l’assistència integral en totes les activitats de la vida diària.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat que tinguen reconeguda la situació de dependència, en qualsevol dels seus graus i nivells, amb autonomia limitada que per les seues dificultats d’integració i permanència en l’entorn familiar i comunitari, necessiten d’una alternativa a la llar.

Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat.

Són centres dirigits a proporcionar a persones amb discapacitat intel·lectual, ocupació terapèutica per al seu ajust personal, tècniques professionals per a la seua integració laboral i activitats de convivència per a la seua integració social.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral que no poden integrar-se en un centre especial d’ocupació o empresa ordinària.

Centre de dia per a persones amb discapacitat.

Són centres destinats a l’organització de serveis específics de suport preventiu a persones amb discapacitat, oferta especialitzada de recursos i activitats de rehabilitació.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat greument afectats, amb edat compresa entre 16 i 65 anys i residents al País Valencià.

Residència per a persones amb discapacitat.

Són centres de convivència destinats a servir de vivenda estable i comuna a persones amb discapacitat que no poden satisfer les seues necessitats per altres mitjans.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat intel·lectual amb autonomia limitada i persones amb discapacitat intel·lectual i/o física amb afectació greu. Amb edats compreses entre 16 i 65 anys.

7.- Centre de dia de malalts mentals