Educació infantil

L’educació infantil constitueix l’etapa educativa amb identitat pròpia que atén a xiquetes i xiquets des del naixement fins als sis anys. Aquesta etapa s’ordena en dos cicles. El primer comprén des de 0 fins als 3 anys, el segon dels 3 als 6 anys d’edat. L’educació infantil té caràcter voluntari. El segon cicle en serà gratuït. Aquesta etapa, contribueix a desenvolupar en les xiquetes i xiquets les capacitats que els permeten:

 • Conéixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències.
 • Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
 • Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.

Educació primària

L’educació primària forma part de l’ensenyament bàsic, té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa comprén sis cursos acadèmics que es cursen ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat i s’organitza en tres cicles de dos anys acadèmics de duració cadascun. Cada cicle constitueix la unitat de programació i avaluació en l’educació primària. L’alumnat s’incorpora ordinàriament al primer curs de l’educació primària l’any natural en què compleix sis anys.

Aquesta etapa contribueix a desenvolupar en l’alumnat aquelles capacitats que els permeten entre d’altres:

 • Conéixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar-hi en acord, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania respectant i defenent els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.
 • Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés i creativitat en l’aprenentatge, amb els quals atényer la satisfacció de la tasca ben feta.
 • Desenvolupar una actitud responsable i de respecte pels altres que afavorisca un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència, així com fomentar actituds que promoguen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.
 • Conéixer i utilitzar de manera apropiada el valencià i el castellà, oralment i per escrit. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del seu patrimoni cultural, així com les possibilitats comunicatives del castellà com a llengua comuna de totes les espanyoles i espanyols i d’idioma internacional.
 • Desenvolupar, així mateix, hàbits de lectura com a instrument essencial per a l’aprenentatge de la resta de les àrees.

Educació secundària

L’etapa de l’educació secundària obligatòria forma part de l’ensenyament bàsic, té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa comprén quatre cursos, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en què complisca 12 anys i, amb caràcter general té dret de romandre escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complits l’any en què finalitze el curs.

En aquesta etapa es presta especial atenció a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

L’educació secundària obligatòria contribueix a desenvolupar en l’alumnat, entre d’altres, les capacitats següents:

 • Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets amb respecte cap als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

 • Adquirir, desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.

 • Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.

 • Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra constitució, la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe, i rebutjar els estereotips i qualsevol discriminació.

Batxillerat

El batxillerat té com a finalitat la formació general dels alumnes i de les alumnes, així com la seua orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que els permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de formació professional específica de grau superior. Als estudis del batxillerat poden accedir les alumnes i els alumnes que estiguen en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. El batxillerat forma part de l’educació secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants cursaran generalment a partir dels setze anys d’edat. El batxillerat es desenvolupa en tres modalitats: d’arts, de ciències i tecnologia i d’humanitats i ciències socials. El currículum del batxillerat té com a objectiu desenvolupar en les alumnes i en els alumnes, entre d’altres, les capacitats següents:

 • Dominar el valencià i el castellà.
 • Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una llengua estrangera.
 • Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani i els antecedents i factors que hi influeixen.
 • Comprendre els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic.

Cicles formatius

La formació professional és un conjunt d’ensenyaments del sistema educatiu, el valor afegit dels quals és la formació pràctica adequada a les necessitats de l’economia i als diferents sectors productius.

Comprén un conjunt de cicles formatius amb una organització modular, de durada variable i continguts teòrics i pràctics adients als diversos camps professionals.

 S’estructura en 26 famílies professionals i en dos graus: cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior. És una opció atractiva, de qualitat i flexible que s’ajusta a les necessitats i interessos personals de cada ciutadà.

En l’actualitat, la formació professional inicial s’organitza en cicles de grau mitjà i grau superior, que capaciten per al treball qualificat en diferents professions i que s’agrupen al voltant de 26 famílies professionals.

És responsabilitat del Ministeri d’Educació el disseny i aprovació dels ensenyaments mínims de cada títol de formació professional.