CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPORTISTES D’ELIT 2020. AJUNTAMENT D’OLIVA.

– Aquestes subvencions van destinades a esportistes d’elit no professionals residents i empadronats al municipi d’Oliva, amb l’objecte de col·laborar amb la financiació dels programes d’entrenament i competició per a potenciar, donar suport i facilitar la milllora del rendiment dels/ de les esportistes.
– Les subvencions que s’atorguen es financiaran a càrrec de  la línia de subvenció establerta a l’efecte en l’apliació pressupostària 34100-4810000, corresponent a l’àrea d’esports, del pressupost vigent a l’any de la convocatòria, condicionades totes les actuacions a la vigència d’aquest.  La quantitat màxima de subvenció per cada esportista sol·licitant es fixa en 2000€. L’import màxim individual no podrà excedir el 100% del dèficit presentat, en relació a les i despeses financiables, que en tot cas no superarà el 80% del pressupost de despesa presentat.
– Els requisits i documentació que cal aportar estan contemplats a l’Ordenança que regula la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria i publicades al BOP de València nº 95, de 20 de maig de 2020. S’hauran de  complir les condicions establertes en l’ordenança general municipal reguladora de concessió de subvencions, publicada en el BOP de València nº 187, de data 26 de setembre de 2018.
– El termini de presentació de peticions començarà el dia següent a la publicació de l’anunci de convocatòria en el B.O.P.V., i serà de trenta dies NATURALS; les peticions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Oliva, segons el publicat en el BOP de València nº 159 de 19 d’agost de 2020
– Seran subvencionables les programacions esportives presentades a realitzar pels / per les esportistes d’Oliva en la temporada esportiva de l’1 de juliol de l’any anterior al de la convocatoria fins al 30 de juny de l’any actual. Obstant això, en cas de funcionar per any natural, prèvia sol·licitud suficientment justificada, el període temporal de les ajudes podrà referir-se a l’any complet de la convocatòria. Podran recollir els models de sol·licitud normalitzats i les ordenances a l’Oficina Municipal d’Informació i en els Serveis Esportius Municipals, on també podran efectuar les consultes que consideren.
ANNEXES PDF
Anexo 1. Instancia esportistes dèlit
Annex 2.-Certificat-Federatiu-Historial-Esportiu
Annex 3.-Pla-de-Treball-i-Pressupost-Temporada
Annex 4. Justificació Esportistes d’èlit
Annex 5. Declaració Art. 13 i reintegrament subvencions
Annex 6. Declaració altres Subvencions i ajudes
Annex 7. Declar. Obligacions ATT i SSocial
Annex 8. Fitxa Manteniment de Tercers
Annex 9.- Guia Justificació subv a esportistes locals d’elit no profesionals
ANNEXES WORD
Anexo 1. Instancia esportistes dèlit
Annex 2.-Certificat-Federatiu-Historial-Esportiu
Annex 3.-Pla-de-Treball-i-Pressupost-Temporada
Annex 4. Justificació Esportistes d’èlit
Annex 5.-Declaració-Art.-13-i-reintegrament-subvencions
Annex 6.-Declaració-altres-Subvencions-i-ajudes
Annex 7.-Declar.-Obligacions-Tributaries-i-SSocial
Annex 8. Fitxa Manteniment de Tercers
Annex 9.- Guia Justificació subv a esportistes locals d’elit no profesionals

 

Testimoni signat Secretari Subv ELIT _Ple Ajunt 26,11,2020
NORMATIVA COMPLEMENTARIA
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
• RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS LOCALS 2020. AJUNTAMENT D’OLIVA.

Aquestes subvencions es concedeixen amb la finalitat de col·laborar en la promoció de l’esport local, com
a objectiu principal dels Serveis Esportius Municipals, l’ Ajuntamentd’Oliva, en el marc de la seua activitat de foment de les activitats que organitzen les entitats esportives locals sense ànim de lucre o amb vinculació a la nostra ciutat.

Els conceptes subvencionables seran els següents:

  1. Promoció d’Escoles d’iniciació Esportiva
  2. Organització d’esdeveniments, campanyes i competicions de foment de l’esport.
  3. Ajuda a equips de competició i esportistes no professionals locals

S’han de complir les condicions establertes en l’ordenança general municipal reguladora de la concessió de subvencions, publicades en el BOP de València nº 187 de 26 de setembre de 2018.

Els requisits i documentació que cal aportar estan contemplats en les bases que regulen aquesta convocatòria i publicades en el BOP de València nº 95, del 20 de maig de 2020.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació d’aquest anunci al B.O.P.V., i serà de TRENTA DIES NATURALS, les peticions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Oliva.BOP de València nº 159 de 19 d’agost de 2020

Es podran recollir els models de sol·licitud normalitzats i les bases a l’Oficina Municipal d’Informació i en els Serveis Esportius Municipals, on també podran efectuar les consultes que consideren.

ANNEXES PDF

 

Annex-1.-Sol·licitud-Projecte-Subvencions

Annex-2.-Justificació-subvencions-economiques

Annex-3.-Declaració-Art.-13

Annex-4.-Obligacions-Reintegrament

Annex-5.-Declaració-altres-Subvencions-i-ajudes-1

Annex-6. -Registre Ass., clubs i Entitats

Annex-7.-Fitxa-Manteniment-de-Tercers-1

Annex-8.-Declar.-Obligacions-Tributaries-i-Seguretat-Social

Annex-9.-Declar.-50-Esportistes-empadronats

Annex-10.- Guia Justificació subvencions a clubs i entitats esportives locals

Annex-11.-Declaració-menors

 

ANNEXES WORD

Annex-1.-Sol·licitud-Projecte-Subvencions

Annex-2.-Justificació-subvencions-economiques

Annex 3.-Declaració-Art.-13

Annex-4.-Obligacions-Reintegrament

Annex-5.-Declaració-altres-Subvencions-i-ajudes-1

Annex-6. -Registre Ass., clubs i Entitats

Annex-7.-Fitxa-Manteniment-de-Tercers-1

Annex-8.-Declar.-Obligacions-Tributaries-i-Seguretat-Social

Annex-9.-Declar.-50-Esportistes-empadronats

Annex-10.- Guia Justificació subvencions a clubs i entitats esportives locals

Annex-11.-Declaració-menors

Testimoni d’atorgament subvencions Clubs 2020

 

ALTRES SUBVENCIONS

Conselleria d’educació,cultura i esport, Beques academicoesportives per  esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana. 

Ordre 59/2016, Bases reguladores

Resolució de la convocatoria. DOGV 8847. 01/07/2020

Informació general sobre les beques academicoesportives

Conselleria d’educació, cultura i esport, subvencions destinades a la organització d’esdeveniments esportius especials a la C.V.: 

Ordre 55/2016, Bases reguladores

Extracte de la resolució. DOGV 8844. 26/06/2020

Convocatoria.