Sin título-1
L’Ajuntament d’Oliva, a través del Departament d’Educació és l’encarregat de dinamitzar les propostes de la comunitat escolar de la ciutat i d’impulsar la participació dels sectors que en formen part a través del Consell Escolar Municipal, i promocionar la participació de la comunitat educativa i de la ciutadania en l’àmbit educatiu.

A més, gestiona:

 • Les escoles infantils municipals de 0 a 3 anys, fent un control i seguiment del procés d’admissió.
 • EPA.
 • Gabinet Psicopedagògic Municipal.
 • Escola Oficial d’Idiomes.
 • Educació Viària.
 • L’escolarització d’alumnat de 3 fins als 18 anys a través de la Comissió Municipal d’Escolarització.
 • El Departament d’Educació lidera la planificació del mapa escolar de la ciutat i el seguiment i la difusió del procés de preinscripció i matriculació als centres públics i concertats de la ciutat.
 • Assessorament tècnic  en el Consell Escolar Municipal, Comissió d’Escolarització i Co missió Municipal de Serveis Socio Culturals.
 • El manteniment dels centres dependents de la Conselleria, dels quals en té atribuïdes les competències.
 • Gestió de programes
 • Programa d’Absentisme Escolar.
 • Programa de Compensació Educativa Municipal.
 • Pràctiques formatives.
 • Programa de patis oberts.
 • Programa d’estudi per a exàmens.
 • Conjuntament amb altres departaments municipals, s’encarrega d’enllestir, realitzar o coordinar diversos programes municipals educatius al llarg del curs escolar. (Serveis Socials, Joventut, Biblioteques, Cultura…).
 • Pressupost.
 • Subvencions.
 • La gestió del dia a dia del departament suposa la intervenció en problemàtiques relacionades en la reubicació d’alumnes en centres escolars, el contacte amb els directors del centre per problemes puntuals, les entrevistes amb presidents d’AMPA per a temes d’assessorament o de col·laboració, les visites de pares per qüestions educatives de les seues filles i fills, etc.
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h