S’estableix una línia d’ajudes compensatòries del deute derivat de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), per a les transmissions efectuades o produïdes per execucions hipotecàries i per dació en pagament de les que no abast l’aplicació de les mesures del RDLey 6/2012, quan es donen els requisits següents:

a- Que l’execució hipotecària o la dació en pagament es produïsca a partir de l’1 de gener del 2014. Podrà, no obstant això, acordar-se l’ajuda compensatòria quan la dita execució hipotecària o dació en pagament s’haja produït amb posterioritat a 1 de gener del 2013 sempre que pels Servicis Socials s’aprecie una singular situació de necessitat.

b- Que la dació en pagament o execució hipotecària siga conseqüència de l’impagament del préstec garantit amb hipoteca sobre l’habitatge habitual propietat de persones físiques, considerant-se com a tal aquella en què figuraven empadronats.

c- Que el subjecte passiu i la resta de membres de la unitat familiar no tinguen altres béns suficients per a fer front al deute tributari, ni un altre deute pendent enfront de l’Ajuntament. A aquests efectes:

S’entendrà per “unitat familiar” els membres d’una mateixa família, ascendents i descendents fins al primer grau de consanguinitat, empadronats en l’immoble objecte de l’execució hipotecària o dació en pagament.

S’entendrà que si no té béns quan aquells de què siguen titulars en el Cadastre els membres de la unitat familiar no superen els 10.000 €, o els 20.000 tractant-se d’unitat familiar amb dos o més membres majors d’edat. No complint-se aquest requisit podrà no obstant atorgar-se l’ajuda, per la totalitat o part del deute, quan pels Servicis Socials s’aprecie una singular situació de necessitat social.

Respecte dels deutes pendents, en el cas d’existir a l’hora de la sol·licitud hauran de ser satisfetes amb posterioritat a la sol·licitud, i abans de la concessió de l’ajuda.

d- Que es complisquen els requisits que per a ser beneficiari de subvencions s’estableixen en l’art. 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. Respecte del requisit d’estar al corrent en el pagament dels tributs municipals, podrà formular-se sol·licitud existint deute pendent amb la Hisenda Municipal, si bé formulant compromís de procedir al seu pagament amb anterioritat a la resolució de l’expedient.

Règim, quantia i finançament.

Les ajudes, que té caràcter social, es concedirà de forma directa, conforme als articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i al capítol III Ajuntament d’Oliva Plaça de l’Ajuntament, 1 Tel. 96 285 02 50 Fax. 96 283 97 72 46780 OLIVA de títol I del Reglament de la Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, fins al límit de la dotació pressupostària.

El finançament de les ajudes es realitzarà a càrrec de la partida pressupostària 23100-48000, del pressupost vigent, dotant-se la seua concessió amb un import de 10.000 €

Amb el límit de l’assenyalada dotació pressupostària, les ajudes seran tramitades i resoltes segons l’orde de la data de presentació, i el seu import individual serà el del total del deute tributari meritat per raó de la transmissió.

En el cas que s’esgote l’assenyalat crèdit, es dotarà si és el cas, dins de les possibilitats pressupostàries, una nova línia d’ajudes.

Tramitació de l’Ajuda.

L’Ajuda es podrà sol·licitar a partir de l’endemà al dia de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província. I es formularà per mitjà del corresponent model municipal, que es presentarà firmat per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys en el Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament, aportant el document notarial o judicial corresponent a la transmissió de l’habitatge. La sol·licitud autoritzarà per a la consulta en el Punt d’Informació Cadastral i comprendrà –llevat que ja s’haguera ingressat el deute- la petició d’ajornament a sis mesos. A la mateixa s’acompanyarà declaració responsable del compliment dels requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Basant-se en la sol·licitud, s’expedirà document de liquidació, amb ajornament a 6 mesos, que s’entregarà a l’interessat.

Pel Servici de Gestió Tributària es comprovarà el compliment dels requisits tributaris, i s’emetrà un informe respecte d’això, traslladant al Departament de Servicis Socials, que resoldrà sobre la sol·licitud d’ajuda.

La resolució serà favorable, dins dels límits de la consignació pressupostària, quan es complisquen els requisits assenyalats. Amb l’ajuda social que concedisca l’Ajuntament es procedirà al pagament del total deute generat per l’IIVTNU, per compensació que es realitzarà d’ofici.

Els interessats hauran d’entendre desestimada la seua sol·licitud si transcorregut el termini de 6 mesos no s’hagueren resolt (silenci negatiu).

En el supòsit de desestimació de la sol·licitud, si no és abonada la liquidació ajornada al venciment del termini concedit, s’exigirà sense més el deute en la via de constrenyiment, d’acord amb el que preveu l’art. 54 del Reglament General de Recaptació, llevat que amb anterioritat a tal venciment s’haja sol·licitat una modificació de les condicions de l’ajornament.