Des del Departament de Benestar Social s’articulen diversos serveis per garantir la protecció de les persones menors i la prevenció de les situacions de risc, per augmentar la participació d’infants com a ciutadans i també per impulsar actuacions que promoguen el seu benestar i la seua qualitat de vida.1.- Programa d’Absentisme Escolar

És un programa que té com a finalitat la prevenció, detecció, intervenció, seguiment i la reintegració en la vida acadèmica dels alumnes entre 6 i 16 anys, amb problemes d’absentisme matriculats als centres educatius.

Objectius

 • Es pretén reduir les taxes d’absentisme.
 • Intervenir directament en els casos detectats.
 • Intervenir en els casos de menors no escolaritzats.
 • Promoure la integració social dels que es troben en una clara situació de risc social.
 • Detectar necessitats i possibles situacions de risc per a prevenir altres possibles situacions negatives.
 • Aconseguir la col·laboració dels distints agents socials per a promoure el procés d’integració dels menors absentistes.

Prestacions:

Intervencions socioeducatives, tant en l’àmbit escolar, familiar, com social, per tal de prevenir i evitar situacions d’absentisme escolar i totes aquelles situacions negatives que es puguen derivar per aquesta causa.

Termini de sol·licitud: durant el curs escolar.

Seguiment per part de l’Educador i Monitor de Minories Ètniques.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

2.- Programa d’Acolliment Familiar
L’acolliment familiar és una mesura de convivència no institucional per a aquells xiquets i xiquetes que no puguen viure amb la seua família, per trobar-se en una situació de risc o desemparament.

Modalitats

Atenent a la seua finalitat pot adoptar les següents modalitats previstes en el Codi Civil:

 • Acolliment familiar simple, que té caràcter transitori, bé perquè de la situació del menor es preveu la seua reinserció en la mateixa família, bé en tant s’adopta una mesura de protecció que tinga un caràcter més estable.
 • Acolliment familiar permanent, quan l’edat o altres circumstàncies del menor i la seua família així ho aconsellen.

Al mateix temps, l’acolliment familiar, en les seues modalitats de simple i permanent, pot distingir-se a raó de la vinculació de la família o persona acollidora i el menor, en:

 • Acolliments familiars en família extensa, que són aquells que es formalitzen amb persones vinculades amb el menor per una relació de parentiu, sent el seu objectiu evitar que aquest es desvincule afectivament del seu entorn familiar, mantenint-lo en el mateix. S’assimilen a aquests acolliments aquells formalitzats amb persones vinculades amb el menor o amb la seua família per una especial i qualificada relació.
 • Acolliments familiars amb família educadora, que són aquells que es formalitzen amb persones sense cap vinculació amb el menor, en funció de l’interés educatiu d’aquest. Aquesta família ha d’estar inscrita en el Registre de Famílies Educadores, del qual hi ha un en cada Direcció Territorial de Benestar Social.

Termini de sol·licitud: durant tot l’any.

On  es tramita: S’accedeix per derivació dels Serveis Socials d’Atenció Primària amb cita prèvia amb l’Educador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL SAN  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

3.- Ludoteca Nadal i Pasqua

És un espai on el joc és l’activitat principal; un espai on les xiquetes i xiquets juguen, es diverteixen i desenvolupen la imaginació i la creativitat, a més de trobar amics amb qui jugar.

Està dirigida als xiquets i xiquetes de 4 a 10 anys.

Per a inscriures-s’hi cal anar al Centre Social de Sant Vicent en C/ García Ordóñez, 8″
Tel. 96.285.02.13 (de 9.00 a 14.00).

4.- Escola d’estiu

És una escola on els infants juguen, coneixen noves formes de passar el temps lliure, fan activitats lúdiques i molt més……

Està dirigida a xiquetes i xiquets de 4 a 12 anys.

Activitats: 

 • Activitats creatives.
 • Jocs a l’aire lliure.
 • Tallers.
 • Manualitats.
 • Eixides i molt més…

Durant el mes de juliol, de dilluns a divendres en horari de matí.

On es tramita:

CENTRE SOCIAL DE SANT VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

5.- Altres

 • Dia  del Menor. 20 de novembre.