INTRODUCCIÓ

En la nova Directiva Marc de l’Aigua s’estableixen els principis bàsics per a una política d’aigües sostenible a la Unió Europea.

A la llista d’usos que la societat actual fa de l’aigua podem destacar alguns com l’ús urbà, agrícola, energètic, recreatiu i ecològic. Els usos urbans i industrials representen sols un 20% del total, però tenen una forta repercussió a la gestió integral del Cicle de l’aigua, ja que exigeixen una disponibilitat del recurs permanent amb un nivell de qualitat molt alt. A més, els residus que es creen deuen ser tractats de forma que contaminen el menys possible.

Els distints usos de l’aigua es condicionen els uns amb els altres, la satisfacció de totes les demandes socials per a l’ús de l’aigua conservant la qualitat i quantitat del recurs s’ha de fer necessàriament implicant una Gestió Integral de l’Aigua que consisteix en complir el Cicle hidrològic tal com es dona a la naturalesa. Es tracta de mantenir la circulació de l’aigua mitjançant el seu ús i devolució al medi en condicions òptimes, amb la fi que puga seguir sent utilitzada. La devolució deu ser en perfecte estat de qualitat, ja que d’altra manera estaríem contaminant el medi ambient i el cicle no s’estaria respectant.

Si donem una ullada general a les activitats que realitzem al llarg del dia, ens adonem de la gran importància que l’aigua adquireix per al desenvolupament de les mateixes: alimentació, higiene i neteja, indústria…, etc. La nostra forma de vida està determinada per la disponibilitat de l’aigua en gran mesura. Si l’aigua deixara de ser subministrada tota la nostra rutina es veuria malaurada, ja que apareixerien problemes sanitaris, les fàbriques deixarien de produir i l’agricultura es veuria en greus problemes. La humanitat actual i allò que l’envolta es totalment depenent de l’aigua i per tant la seua administració, en quantitat i qualitat, marcarà la nostra qualitat de vida futura.

El deteriorament que les activitats humanes originen en l’aigua, exigeix un esforç per aconseguir que la devolució de l’aigua a la naturalesa es faça amb les millors condicions de qualitat, amb la fi de què puga seguir sent aprofitada per a diversos usos.

Amb el fi de conéixer a fons aquest factor a Oliva, l’hem estructurat amb diversos punts, seguint l’ordre tal i com es dóna a la naturalesa, això implica que primer s’estudiaran les fonts d’abastiment de l’aigua i les infraestructures d’explotació, transport, emmagatzenatge i tractament previ. També ens centrarem en el consum que el terme fa de l’aigua i per últim es parlarà de la xarxa de clavegueram públic i tractament que es dóna a les aigües residuals.

Finalment s’afegirà un apartat especial sobre les aigües de la marjal Pego-Oliva, ja que aquest parc té una gran importància a el Cicle de l’Aigua a Oliva amb característiques úniques.