Descripció:

Són potencialment perillosos els següents animals:

a) Gossos (amb més de 3 mesos d’edat) de les següents races:

  • AMERICAN PITBULL TERRIER
  • AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
  • AKITA INU
  • BULLMASTIFF
  • BULL TERRIER
  • DÓBERMAN
  • DOGO ARGENTINO
  • DOGO DE BURDEOS
  • FILA BRASILEÑO
  • MASTÍN NAPOLITANO
  • PERRO DE PRESA CANARIO
  • PERRO DE PRESA MALLORQUIN
  • ROTTWEILER
  • STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
  • TOSA INU

b) Gossos que siguen encreuament de les anteriors entre si, o amb altres races, obtenint una tipologia semblant a alguna d’aquestes races, així com aquells les característiques corresponguen amb totes o la majoria de la qual figuren en l’Annex II del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/99, de règim jurídic d’animals potencialment perillosos, llevat de les excepcions referents a gossos guia o d’assistència, d’acord condicions establertes en l’esmentat RD.

c) Gossos que manifesten un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. La potencial perillositat haurà de ser apreciada per l’autoritat competent, previ informe d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent autonòmica o municipal.

d) Animals de la fauna salvatge:

  • Classe dels rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.
  • Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí necessite l’hospitalització de l’agredit, sent una persona no al·lèrgica al tòxic.
  • Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones residents a Oliva que desitgen ser titulars de gossos potencialment perillosos, així com aquelles altres que, sense ser-ho, passegen habitualment a aquests animals, que siguen residents a Oliva.

Requisits:

 • Ser major d’edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l’animal.
 • No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.

Quan sol·licitar-ho:

 • En el cas de gossos: abans que complisca 3 mesos de vida o un mes des de l’adquisició.
 • En els altres casos: abans de posseir l’animal.

Documentació:

I.Sol·licitud de llicència inicial:

Instància de sol·licitud general, acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI o targeta d’estranger de la persona que haja de ser titular de l’animal (sempre persona major d’edat).
 • Declaració signada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les quals preveu l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Certificat d’aptitud psicològica i aptitud física, similar als que s’expedeixen per a la possessió d’armes de foc.

Els certificats es sol·liciten i obtenen en els centres de reconeixement autoritzats, ha d’expedir-la persona directora del centre, i es poden presentar els originals o còpies compulsades.

 • Respecte a l’assegurança de responsabilitat civil: còpia completa de les condicions generals, particulars, especials, i qualssevol altres que li lliure la companyia asseguradora respecte a l’assegurament del risc de tinença d’aquests animals, en què conste una cobertura mínima de 120.000 euros (siga quina siga el nombre de sinistres / any que es puguen produir) i còpia el rebut de pagament en què conste que l’assegurança està en vigor.

L’assegurança siga quina siga la seua modalitat, ha de cobrir la responsabilitat civil pels danys a tercers que puga causar l’animal (sense que es puga excloure de la condició de tercers a qualsevol persona que no siga part en el contracte (propietari de l’animal i acceptant per una banda, i companyia asseguradora per un altre).

La pòlissa cobrirà els danys causats a tercers en els termes que estableix l’article 3r del Dret 145/2000, pel qual desenvolupa a la Comunitat Valenciana la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, i en l’article 1.905 del Codi Civil.

 • Còpia de la inscripció de l’animal en el RIVIA (vegeu tràmit corresponent).
 • Còpia de la cartilla sanitària o passaport de l’animal, actualitzats.
 • Sol·licitud signada d’antecedents penals (d’acord model existent a les oficines d’informació o en l’apartat impresos del web), que gestionarà l’Ajuntament.
 • Resguard acreditatiu del pagament de la taxa.

La següent documentació: Segur de responsabilitat civil, alta en el RIVIA, cartilla sanitària, inscripció en el cens caní i abonament de la taxa, es presentés per cada animal per al qual sol·licite la Llicència.

II.Sol·licituds anuals:

Per mantenir la vigència de les llicències durant els 5 anys següents a la concessió, s’ha de presentar anualment:

Instància de sol·licitud general, acompanyada de la documentació següent:

 • Còpia de l’actualització de la Cartilla Sanitària o del seu passaport.
 • Còpia del rebut de pagament anual de l’assegurança, en què conste clarament el número de pòlissa i la Companyia asseguradora (el canvi d’aquesta, o de les condicions pot determinar la vigència de la llicència).
 • Còpia del Carnet de llicència expedit.

III. Sol·licituts de renovació cada 5 anys:

Amb antelació de 3 mesos a la data de finalització de la vigència de la llicència concedida, s’han de presentar:

Instància de sol·licitud general, acompanyada de la documentació següent:

 • Còpia del Carnet de llicència expedit.
 • Declaració signada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les quals preveu l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Certificat d’aptitud psicològica i aptitud física, similar als que s’expedeixen per a la possessió d’armes de foc..

Els certificats es sol·liciten i obtenen en els centres de reconeixement autoritzats, ha d’expedir-les la persona directora del centre, i es poden presentar els originals o còpies compulsades.

 • Còpia de la cartilla sanitària o passaport de l’animal
 • Només si ha canviat de Companyia o de tipus de pòlissa, respecte a l’assegurança de responsabilitat civil, nova còpia completa de les condicions generals, particulars, especials, i qualssevol altres que lliure la companyia asseguradora respecte a l’assegurament del risc de tendència dels animals, en què conste una cobertura mínima de 120.000 euros (siga quin siga el nombre de sinistres / any que es puguen produir) i còpia del rebut de pagament en què conste que l’assegurança està en vigor.
 • Sol·licitud d’antecedents penals per a la llicència de tinença d’animals potencialment perillosos (sol·licitud que serà gestionada en la seua totalitat, per la Secció Administrativa).
 • Resguard acreditatiu del pagament de la taxa.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant:

 • Sol·licitar i obtenir la llicència abans de posseir l’animal.
 • Una vegada concedida la llicència, anualment s’haurà de presentar una instància de Registre d’entrada, adjuntant la documentació assenyalada, a fi de mantenir la vigència d’aquesta.
 • Cada cinc anys, s’haurà de renovar la llicència atorgada. En el cas dels gossos haurà de, simultàniament, sol·licitar la inscripció en el Cens Caní Municipal.

Informació complementària:

Les llicències tenen una vigència de 5 anys, però cada any haurà de presentar per Registre d’entrada la documentació indicada dalt, per mantenir la vigència d’aquesta.

Les renovacions de la llicència han de sol·licitar-se amb 3 mesos d’antelació a la data de fi de la vigència quinquennal.

Els gossos potencialment perillosos han de circular sempre per vies i espais públics amb corretja curta (menys de 2 metres i no extensible), amb el morrió posat i en cap cas conduïts per menors d’edat.

La possessió d’un animal sense la tinença de la corresponent Llicència donarà lloc a l’inici d’un expedient sancionador i al decomís del mateix per l’Ajuntament, fins a la seua legalització.

Altres dades d’interés:

RESUM D’OBLIGACIONS PER AL TITULAR DE GOS PERILLÓS:

A partir de l’obtenció de la llicència i d’haver inscrit al seu gos en el registre ha de saber que té les següents obligacions:

 1. Quan el gos es trobe en llocs públics, ha de portar sempre amb si la llicència administrativa i el certificat que demostra que ha inscrit el gos al registre municipal d’animals perillosos.
 2. Quan porte al gos pel carrer, conduir-obligatòriament amb morrió apropiat per a les seues característiques i amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres. Mai podrà conduir més d’un gos.
 3. Si té el gos en qualsevol lloc delimitat com ara finca, casa de camp, terrassa, pati o similars, lligar-lo, llevat que el gos estiga en un habitacle amb la suficient superfície, altura i adequat tancament, per a protegir les persones o animals que s’acosten.
 4. Si li roben o perd el gos, comunicar-ho a la Policia Local en el termini màxim de quaranta-vuit hores des que tinga coneixement.
 5. Comunicar qualsevol variació de les dades de la llicència en el termini de 15 dies, comptats des de la data en que es produïsca a l’Ajuntament.
 6. Renovar cada cinc anys la llicència a l’Ajuntament, però cada any haurà de presentar en Registre d’Entrada la documentació indicada per mantenir la vigència.