Descripció:

Inscripció en el Cens Caní Municipal als gossos els propietaris dels quals siguen residents a Oliva. Els propietaris també estan obligats a comunicar les baixes per mort o desaparició dels gossos censats, així com els canvis de titular, tant per mantenir actualitzat el Cens, per comunicar-los la seua troballa en cas de pèrdua i per evitar seguir actuacions quan el gos ja no els pertany. Als efectes anteriors, els propietaris també estan obligats a comunicar els canvis de domicili.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Tots els residents en Oliva, majors d’edat, que siguen propietaris de gossos.

 

Requisits:

 • Ser resident en Oliva i major d’edat.
 • Si el gos pertany a un menor d’edat, deurà inscriure’s en el Cens Caní a nom d’una persona major d’edat que convisca en el domicili indicat.

 

Quan sol·licitar-ho:

L’alta en el Cens ha de sol·licitar-se en els 15 dies següents a l’adquisició del gos, o quan l’animal complisca 3 mesos d’edat.

 

Documentació:

I. Altes:

Imprés de sol·licitud d’Inscripció en el Cens Caní acompanyat de còpia compulsada de la següent documentació:

 • DNI del propietari de l’animal
 • Cartilla sanitària o passaport de l’animal.
 • Còpia de la Inscripció de l’animal en RIVIA (aquesta inscripció es realitza pel veterinari que implanta el microxip a l’animal)

II. Baixes:

 • Presentar instància general
 • Còpia de l’informe Veterinari en el qual conste la causa de la baixa
 • Fotocòpia de la baixa de l’animal en el RIVIA
 • Fotocòpia de la inscripció en el Cens Caní
 • Devolució de la xapa d’inscripció en el Cens Caní

III. Altres comunicacions (canvi de titular, pèrdues o canvis de domicili):

 • Presentar una instància general, en la que s’expose qualsevol d’aquests fets i es sol·licite la incorporació de la informació al Cens Caní.

Taxes:

Per inscripció en el Cens:

Taxa per prestació de serveis de sanitat:

Termini d’ingrés: Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud

Quantia per a 2015: 14,43 euros.

El pagament d’aquesta taxa es realitza pel sistema d’autoliquidació

 

Actuacions a realitzar pel sol·licitant:

 • Pagament de la taxa, si correspon.
 • Presentació de la sol·licitud amb la documentació senyalada en el Registre General d’entrada.
 • Si es tracta d’una alta, rebrà per correu la xapa identificativa que ha de col·locar-se en el coll de l’animal.

Informació complementària:

La no inscripció d’un animal en el Cens Caní constitueix infracció lleu i pot ser sancionada amb multa, d’acord amb el que disposa la Ley 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia.

 

Prèviament a la inscripció de l’animal en el Cens Caní, els propietaris de gossos majors de 3 mesos han de portar-los al veterinari habilitat per a realitzar la Inscripció en el RIVIA (Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal).

Si es tracta d’un gos potencialment perillós, haurà de sol·licitar la Llicència per a la tinència d’animals potencialment perillosos.