Informació General

Els Serveis Esportius Municipals posa a la teua disposició aquest Departament amb els següents objectius:

 • Augmentar la qualitat dels serveis ofertats
 • Realitzar qualsevol tipus de suggeriment i/o reclamació en totes les instal·lacions esportives municipals.
 • Orientar a aquelles persones que tinguen dificultat a l’hora de triar l’activitat fisicoesportiva.

Serveis Ofertats

Normes generals d’aplicació en:

Fulls de Suggeriment i Reclamacions:

 • Emplenar el formulari
 • Introduir-lo en qualsevol de les bústies de les IIEEMM.
 • Els temes que es poden incloure en aquest formulari son relacionats amb les instal·lacions, docència, manteniment, etc.
 • Les contestacions es tramitaran en un plaça màxim de 10 dies.

Fulls de sol·licitud de devolució:

 • Aquestes sol·licituds tan sols afecta als preus d’activitats
 • Les sol·licituds de devolució nomes es tramitaran favorablement quan siga per causes no imputables a l’usuari.
 • També es podrà sol·licitar alternativament la compensació de servicis,amb el trasllat de matrícula a una altra activitat, dins de la mateixa temporada esportiva.

Fulls de sol·licitud de canvi d’activitat/ horari/ instal·lació:

 • Les sol·licituds de canvi es tramitaran favorablement durant la primera quinzena d’activitat, atenent als següents criteris:

                      – Disponibilitat de places en l’activitat sol·licitada

                      – Preu de les activitats

 • El canvi s’efectuarà dins de la mateixa temporada esportiva.
 • Únicament s’efectuarà un canvi per usuari i temporada.