El Departament de Benestar Social vetla per donar suport, protecció, assessorament i informació a les famílies.

1.- Seafi

SEAFI

Els Serveis Especialitzats d’Atenció a famílies amb menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, i les seues famílies (SEAFI) són equips interdisciplinaris de caràcter municipal. La intervenció d’aquestos serveis, en coordinació amb els equips de Serveis Socials, també de caràcter municipal, inclourà l’atenció a les problemàtiques relacionades amb menors en situació de risc i amb mesures jurídiques de protecció.

Objectius

– Ajudar les famílies a aconseguir un funcionament sa i integrador que siga capaç d’oferir al nucli familiar i a cadascú dels seus membres, una evolució adequada, evitant així situacions de risc social i/o desestructuració familiar.

– Facilitar el desenvolupament integral de la família d’acord amb el creixement personal dels seus membres.

–  Promoció d’un sistema familiar sa, integrador i evolutiu.

–  Resoldre situacions de vulnerabilitat o conflicte familiar.

–  Generar recursos i programes que facen front a les diverses situacions de risc per a la població infantil i les seues famílies.

Tècniques d’intervenció

 • Orientació psicosocial: intervenció, l’objectiu del qual és enfortir les capacitats de la família i els vincles que uneixen els seus membres, a fi que resulten capaços d’estimular tant el seu progrés personal, com el seu benestar emocional.
 • Mediació familiar: via de resolució de conflictes, on les parts disposen d’ajuda del mediador especialitzat, com a persona imparcial que dissenya un procés perquè aquestes puguen dialogar i arribar a acords.
 • Teràpia familiar: tractament especialitzar dirigit al conjunt de la família o a alguns dels seus membres, amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars que facen a la família competent per a normalitzar les seues relacions personals i socials.

Accés al servei

Les persones interessades poden sol·licitar el servei a l’equip municipal de Serveis Socials, que serà qui derive el seu cas al SEAFI.

2.- Renda Garantida

Prestació Econòmica de caràcter temporal, amb la finalitat d’abonar la integració social i laboral dels membres de la unitat de convivència.

La Renda Garantida de Ciutadania s’emmarca dins d’un procés d’intervenció orientat a facilitar la inserció sociolaboral mitjançant l’elaboració d’un Pla Familiar d’Inserció, que serà subscrit i complimentat de manera vinculant i obligatòria pel titular i tots els beneficiaris de la unitat de convivència.

Persones que manquen de recursos econòmics suficients per a mantenir un adequat benestar personal i familiar, els ingressos del qual no superen a la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania que els corresponga per llei.

Requisits:

 • Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Així mateix, els nacionals d’altres països tindran dret, sempre que tots els membres de la unitat familiar acrediten la seua residència legal a la Comunitat Valenciana.
 • Que convisquen en una llar independent o assimilat.
 • Que es presente justificació acreditativa d’haver sol·licitat prèviament, dels organismes corresponents, les pensions i/o prestacions al fet que tinguen dret.
 • Sol·licitar la participació i admissió als programes d’inserció o capacitació laboral que estableixen tant el Servef com el Ministeri de Treball i Afers Socials, quan així ho estableix el Pla d’Inserció Laboral.
 • Podran ser titulars de la prestació aquelles persones que tinguen una edat igual o superior a 25 anys i inferior a 65. Els menors de 25 anys podran ser titulars si acrediten tindre al seu càrrec a altres menors d’edat o discapacitats. També podran ser titulars aquells menors de 25 anys i majors de 18 que hagen estat subjectes al sistema de protecció i al sistema judicial de reforma a la Comunitat Valenciana, que s’acreditarà mitjançant resolució administrativa o judicial.
 • És incompatible amb qualsevol tipus de pensió o ajuda concedida per Organisme Públic quan la finalitat del qual siga atendre les necessitats de subsistència del beneficiari.

Termini de sol·licitud: durant tot l’any

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

3.- Ajudes  d’Emergència

Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.

 • Despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual.
 • Despeses excepcionals en què concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d’interés per a l’atenció de persones amb important problemàtica.
 • Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.

Requisits:

Els requisits que s’han de complir per a accedir a aquestes ajudes són els següents:

 • Que el beneficiari no dispose d’ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.
 • Que la renda per càpita de la unitat familiar a què pertany el sol·licitant no supere la quantia anual de 4.866,40 euros.
 • Que dispose de l’informe tècnic on es determine la necessitat de l’acció objecte de l’ajuda en algunes situacions i es faça constar que s’han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat, informe que serà subscrit pels serveis tècnics municipals. En el cas de les necessitats bàsiques no cal.

Termini de sol·licitud:

 

Anualment s’estableix un termini de sol·licitud en l’ordre de convocatòria que es publica en el DOCV.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

4.- Sol·licitud d’alta  o renovació del Títol de Família Nombrosa

S’entén com a família nombrosa aquella que, reunint una sèrie de requisits, té reconeguda tal condició mitjançant el Títol de Família Nombrosa, amb validesa en tot el territori nacional. La dita condició també pot ser acreditada a través del Carnet de Família Nombrosa, que s’expedeix a tots els membres d’una família inclosos en el Títol de Família Nombrosa.

On es tramita:

Al CENTRE SOCIAL DE SANT VICENT. Horari tots els dies de 9.00 a 14.00 hores.

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

Termini de sol·licitud: durant tot l’any.