Modificació de crèdit mitjançat suplement de credit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

 Modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit finançats amb nou  ingressos generats en el pressupost de 2017

 Modificació pressupostària mitjançat suplement de crèdit finançat amb nou ingressos del pressupost municipal vigent