Les dades que s’exposen en aquesta secció s’han extret del Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació (SISPE). Aquesta és un base de dades del Ministeri de Treball i Afers Socials que integra informació sobre l’atur registrat per part dels serveis d’ocupació estatal i autonòmics.
Encara que l’indicador oficial de la desocupació és l’Enquesta de Població Activa, elaborada trimestralment per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les dades de l’atur registrat aporten elements indicatius complementaris que també es fan servir per a l’estudi del mercat laboral.
A més a més, l’Enquesta de Població Activa no permet desagregar els resultats a nivell municipal, la qual cosa sí és possible amb les dades que ofereix el SISPE.