Primera Part: Impostos

1.1 Impost sobre activitats econòmiques

Descripció: És un tribut directe, de caràcter real, que té com a fet imposable l’exercici d’activitats empresarials, professionals o artístiques.

Qui l’ha de pagar? Totes les persones jurídiques que exercesiquen una activitat econòmica, i que l’import net de la seua xifra de negocis siga superior a un milió d’euros a partir del tercer any de l’inici de la seua activitat.

Liquidació de l’impost: Aquest impost és anual. No obstant això, quan es tracte d’una alta o una baixa, es prorratejaran les quotes per trimestres.

Per a més informació consulte la següent normativa: 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

1.2  Impost sobre béns immobles

Descripció: És un tribut directe, de caràcter real, que grava el valor dels béns immobles.

Qui l’ha de pagar? Ha de pagar aquest impost la persona física o jurídica que siga titular d’un dels drets següents i en l’ordre establert:

 • Titular d’una concessió administrativa
 • Titular d’un dret real de superfície
 • Titular d’un dret real d’usdefruit
 • Titular d’un dret de propietat

Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

Liquidació de l’impost: Aquest impost és anual i a la quota no se li apliquen distribucions. La tributació per aquest impost comença a partir de l’exercici següent al de la data en què s’és titular i s’ha de pagar cada any mentre se seguisca essent titular. Això vol dir, que si comprem un habitatge el dia 22 de febrer de 2005, en escriptura pública, tributarem per aquest impost a partir de l’exercici 2006 i tots els anys posteriors en què siguem propietaris.

Bonificacions: l’Impost sobre Béns Immobles està subjecte a una sèrie de bonificacions previstes per als següents casos:

 • Bonificació a les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària: Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, sempre que ho sol·liciten els interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constituïsquen l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.
 • Bonificació als habitatges de protecció oficial: Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota integra de l’Impost, durant els tres períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial. La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de durada d’aquesta i produirà efectes, si és procedent, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licita.
 • Bonificació a les cooperatives agràries: Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, Llei sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.
 • Bonificació a les famílies nombroses: Tindran dret a una bonificació de la quota integra de l’impost corresponent al seu habitatge habitual, els subjectes passius que tenint la condició de titulars de famílies nombroses en la data de meritació corresponent al període impositiu d’aplicació, quan el valor cadastral de l’immoble no supere els 180.000 euros. La quantia d’aquesta bonificació dependrà:
  • De l’existència d’un o més membres amb un grau de discapacitat superior al 33%.
  • Del fet que la suma dels ingressos anuals totals dels membres integrants de la família nombrosa, dividits entre el nombre dels seus membres, no superen els llindars en relació amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). (Aquests llindars estan disponibles en l’ordenança a sota descarregable).
  • Bonificació per aprofitament d’energia solar: Tindran dret a una bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost durant els tres períodes següents al de la instal·lació, els immobles que sense estar obligats per la legislació aplicable hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (energia solar).

Exempcions: Estaran exempts els immobles següents:

 • Els que siguen propietat de l’estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que estiguen directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l’estat afectes a la defensa nacional.
 • Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna.
 • Els de l’església catòlica, en els termes previstos en l’acord entre l’estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics.
 • Els de la Creu Roja espanyola.
 • Els immobles dels governs estrangers destinats a la seua representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.

La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament de les quals siga la fusta o el suro.

 • Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguen dedicats a estacions, magatzems, o qualsevol altre servei indispensable per a l’explotació d’aquestes línies.

Existeixen, però, exempcions de l’IBI que no s’apliquen si no és prèvia sol·licitud. Aquests seran:

 • Els béns que es destinen a l’ensenyança per centres docents acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyança concertada.
 • Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d’interés cultural.
 • Les superfícies de les muntanyes en què es realitzen repoblacions forestals o regeneració de masses arborades subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’administració forestal.
 • Centres sanitaris de titularitat pública, sempre que aquests estiguen directament afectes al compliment de les finalitats específiques dels referits centres.
 • L’Ajuntament estableix l’exempció dels immobles rústics i urbans la quota líquida dels quals no supere la quantia de sis euros (6 €).

Per a més informació consulte la següent normativa:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES publicada BOP 17/12/2018

1.3  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Definició: És un impost indirecte que grava la realització de qualsevol construcció, instal•lació i obra.

Qui l’ha de pagar? L’ha de pagar la persona física o jurídica que siga propietari de les obres, encara que no siga el propietari de l’immoble on es realitza la mateixa. Com a substitut, l’ha de pagar la persona que sol·licita la llicència.

Liquidació de l’impost: Una vegada atorgada la llicència pe Junta de Govern Local, es liquida l’impost mitjançant liquidacions que es notifiquen al subjecte passiu (la persona que l’ha de pagar).

Per a més informació consulte la següent normativa:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

 

1.4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Definició: És un import directe que grava l’increment del valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana a conseqüència d’una transmissió de propietat d’aquests.

Qui l’ha de pagar? S’han de distingir dos supòsits:

a. Si la finca és adquirida de forma onerosa per compravenda o per qualsevol altre negoci jurídic amb contraprestació, l’ha de pagar la persona que ven o transmet la finca.

b. Si la finca és adquirida de forma lucrativa per herència o donació, l’ha de pagar qui rep la finca.

Liquidació de l’impost: Per a liquidar aquest impost s’utilitza el sistema l’autoliquidació, això significa que el subjecte passiu ha de declarar la transmissió. Pel termini de presentació s’han de distingir dos supòsits:

a. Quan la transmissió de la finca es faça entre vius el termini de presentació serà de trenta dies hàbils comptats des de la data de transmissió.

b. Quan la transmissió de la finca siga per causa de defunció el termini de presentació serà de sis mesos comptats des de la data de defunció. No obstant això, es pot demanar una pròrroga per 6 mesos més.

Per presentar l’autoliquidació s’ha d’adjuntar una còpia simple de l’escriptura que motiva la transmissió, aquest document s’ha de presentar a l’oficina de Gestió Tributària.

Per a més informació consulte la següent normativa: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

1.4 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Definició: És un impost de caràcter directe que grava la titularitat d’un vehicle.

Qui l’ha de pagar? L’ha de pagar la persona física o jurídica que figuri com a titular del vehicle en el permís de circulació.

Liquidació de l’impost: Aquest impost és anual. No obstant això, quan es tracte d’una alta o una baixa definitiva, es prorratejaran les quotes per trimestres.

Quan s’adquireix un vehicle per primera vegada, abans de matricular-lo a la Prefactura de Trànsit, cal autoliquidar l’impost a l’Ajuntament o també, amb motiu de conveni de col·laboració, amb les gestories de la ciutat.

Per a més informació consulte la següent normativa: ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA publicada BOP 22/12/2017

 

Segona part: Taxes

2.1 Taxa per llicència d’activitats

Definició: Aquesta taxa respon a l’actuació municipal, de contingut tant tècnic com administratiu, per a l’atorgament de la llicència municipal d’Activitats. Aquesta te per objectiu comprovar si les activitats s’adeqüen al plantejament (quant a l’ús i destí dels immobles) i reuneixen les condicions mediambientals i de seguretat necessàries.

Qui l’ha de pagar?: L’han de pagar les persones físiques o jurídiques i les entitats que sol·liciten la llicència o siguen titulars de la corresponent activitat.

Liquidació de la taxa: Aquesta taxa es liquida a l’inici de l’activitat municipal.

L’ingrés de la taxa haurà de realitzar-se mitjançant el model d’autoliquidació en la Tresoreria Municipal o en la corresponent entitat col·laboradora. Aquesta s’haurà d’abonar amb antelació o simultaneïtat a la sol·licitud de la llicència.

Per a més informació consulte la normativa: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D’ACTIVITATS

2.2 Taxa de cementeri municipal

Definició: Aquesta taxa respon a la prestació del servei del Cementiri Municipal com ara:

 • La concessió de nínxols
 • la concessió de terrenys per construir panteons,
 • la concessió de terrenys per construir hipogeus,
 • la legalització de traspassos de nínxols concedits,
 • la inhumació i exhumació de cadàvers o restes,
 • la vetlla, el dipòsit i l’embalsamament de cadàvers,
 • així com qualsevol altre servei de conformitat amb allò que s’ha previngut en el Reglament de la Policia Sanitària mortuòria o s’autoritzen a instància de part.

Qui l’ha de pagar?: L’han de pagar les persones físiques o jurídiques titulars d’una concessió d’utilització de qualsevol dels serveis especificats.

Liquidació de la taxa: Aquesta taxa es liquida individualment una vegada prestat el servei. La seua quantia i naturalesa serà notificada per al seu ingrés aleshores.

Per a més informació consulte la normativa: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL

2.3 Taxa sobre la retirada de vehicles de la via pública

Definició: Aquesta taxa respon a la prestació del servei d’immobilització o retirada de vehicles, iniciada o completada, mitjançant l’actuació dels serveis municipals competents.

Qui l’ha de pagar?: L’haurà de pagar aquelles persones físiques o jurídiques al nom dels quals conste el vehicle amb permís de circulació, que haja infringit les normes d’estacionament i aparcament.

Liquidació de la taxa: La taxa es farà efectiva als serveis de recaptació de la Policia Municipal, que expediran els oportuns rebuts justificatius del pagament. No seran retornats als seus propietaris cap dels vehicles que hagueren estat objecte de recollida, ni alçada la immobilització practicada, fins que no faça efectiu el pagament.

En el cas que s’acudís a realitzar el servei de retirada però no arribe a consumar-se aquest per la presència del conductor, la tarifa prevista a aquest efecte es liquidarà i notificarà al subjecte per al seu ingrés en els terminis previstos.

Per a més informació consulte la normativaORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL TAXA SOBRE LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA

2.4 Taxa per llicències urbanístiques

Definició: Aquesta taxa consisteix en el pagament per l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que verse sobre la verificació de l’aplicació de les normes urbanístiques.

Qui l’ha de pagar?: Totes aquelles persones físiques i jurídiques que siguen propietaris  o arrendataris dels immobles en els quals es realitzen o es projecten realitzar construccions.

Liquidació de la taxa:  Aquesta s’haurà de fer efectiva una vegada s’inicia l’activitat municipal que constitueix la naturalesa de la taxa.

Per a més informació consulte la normativaORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.5 Taxa per llicències d’autotaxis i altres vehicles de lloguer

Definició: Aquesta taxa respon a la realització de l’activitat administrativa municipal amb motiu de tramitació de llicències d’autotaxis i de vehicles de lloguer, així com la transmissió d’aquestes, l’autorització per a substitució de vehicles amb llicència o la revisió anual ordinària dels vehicles.

Qui l’ha de pagar? L’han de pagar les persones físiques o jurídiques que resulten beneficiades o afectades en la concessió de llicències, transmissió de llicències o substitució del vehicle amb llicència.

Liquidació de la taxa: Es liquida quan s’ha sol·licitat la llicència, que es notificarà al subjecte passiu de forma individualitzada.

Per a més informació consulte la normativa: TAXA PER LLICÈNCIES AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

2.6 Taxa per la prestació del servei públic de mercat d’abastos

Definició: Aquesta taxa respon a tots aquells que utilitzen i es beneficien del servei públic del Mercat d’Abastos d’Oliva.

Qui l’ha de pagar? L’han de pagar les persones físiques o jurídiques que resulten beneficiades d’aquest servei públic. Aquells que resulten de l’adjudicació de parades al mercat i d’aquells que reben la titularitat de les parades per transmissió segons prevé la llei.

Liquidació de la taxa: Tant la “tarifa per adjudicació” com la “tarifa per traspàs” seran exigibles en el moment en què es realitze l’adjudicació o s’autoritze el traspàs; i s’entendrà meritada des de la data en què es notifique l’adjudicació o traspàs.

Per a més informació consulte la normativa: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE MERCAT D’ABASTOS

2.7 Taxa per utilització privativa i aprofitament especial de domini públic

Definició: Aquesta taxa naix de la utilització privativa o l’aprofitament del domini públic municipal, així com la prestació de serveis municipals de gestió d’aquest.

Qui l’ha de pagar? L’hauran de fer efectiva  les persones físiques o jurídiques que gaudeixen, utilitzen o aprofiten el domini públic municipal en benefici propi.

Liquidació de la taxa: Per a fer efectiva la taxa es diferenciarà entre:

 • En els aprofitaments temporals o per períodes inferiors a un any, en el moment de sol·licitar la corresponent autorització, que no es tramitarà si no s’ha realitzat el pagament corresponent.
 • En els aprofitaments permanents (Quioscos, Guals i Mercat de Divendres), el primer dia del període impositiu, que es concreta en l’any natural. Llevat dels supòsits de començament de la utilització privativa o l’aprofitament especial i en els del cessament, on es distribuirà la quota per trimestres naturals.

Per a més informació consulte la normativa: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC publicada BOP 22/12/2017

2.8 Taxa de prestació dels serveis públics de pavellons coberts, poliesportiu i instal·lacions anàlogues

Definició: es tracta de la taxa establida per la prestació dels serveis municipals de Pavellons Coberts, Poliesportiu i Instal·lacions Anàlogues.

Qui l’ha de pagar? Aquelles persones i entitats que utilitzen totes les instal·lacions esportives municipals gestionades per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Oliva. Així com, la prestació de serveis i organització d’activitats de la Regidoria d’esports en les instal·lacions municipals.

Liquidació de la taxa: l’obligació de contribuir es produeix des del moment en què s’inicia la prestació del servei. El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar al recinte de què es tracte o en el moment de sol·licitar la utilització de les instal·lacions.

Hi ha dos tipus de tarifa, A i B:

TARIFA A (normal): quan no siga aplicable o no es contemple la tarifa B

TARIFA B (reduïda): per als majors de 3 anys i menors de 16 anys (inclosos), usuaris de 65 o més anys, jubilats, pensionistes, minusvàlids i posseïdors del carnet jove o targeta jove. L’aplicació d’aquestes tarifes requerirà la prèvia acreditació de la condició o circumstància que la motiva.

Per a més informació consulte la normativa: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE PAVELLONS COBERTS, POLIESPORTIU I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

2.11 Taxa per la compra de fangs procedents de l’estació depuradora d’aigües residuals EDAR

Definició: Aquesta taxa compren el fet constituent en la compra de fangs procedents de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i el vessament de residus domèstics procedents de fosses sèptiques.

Qui l’ha de pagar? Aquelles persones i entitats que compren fangs així com aquells qui vessen residus procedents de fosses sèptiques.

Liquidació de la taxa: Es farà efectiva la taxa en el moment en què se sol·licite la compra del fang o el vessament dels residus de fosses sèptiques.

Per a més informació consulte la normativa: TAXA PER LA COMPRA DE FANGS PROCEDENTS DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR I VESSAMENT DE RESIDUS DOMÈSTICS PROCEDENTS DE FOSSES SÈPTIQUES

 

2.12 Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en zones de vies públiques

Definició: Aquesta taxa respon a l’aprofitament especial del domini públic que es produeix quan s’aparca el vehicle en una zona pública determinada. Concretament, a les zones blaves.

Qui l’ha de pagar? L’han de pagar els conductors dels vehicles que s’estacionen en aquestes zones.

Liquidació de la taxa: Es liquida traient el comprovant a la màquina expenedora de tiquets.

Per a més informació consulte la normativa: TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES ZONES DE LES VIES PÚBLIQUES I ALTRES ESPAIS MUNICIPALS ESPECÍFICAMENT DETERMINATS

 

2.13 Taxa per a la utilització del servei de transport adaptat a persones amb minusvalideses

Definició: Aquesta taxa respon a la utilització del servei per al transport de persones amb minusvalideses físiques o psíquiques de caràcter regular–durant les corresponents jornades lectives o d’activitat-, amb destinació a centres educatius o pedagògics situats fora del terme municipal d’Oliva.

Qui l’ha de pagar?: Tots els qui es beneficien o utilitzen el servei de transport adaptat en els termes previstos. Per tant, no es troben subjectes a la taxa els serveis de transport adaptat de caràcter esporàdic o no regular, ni tampoc els que es realitzen dintre del terme municipal.

Liquidació de la taxa: Aquesta taxa tindrà caràcter mensual i es meritarà en el moment en què s’inicia la prestació del servei. El seu pagament es realitzarà a través dels comptes bancaris municipals i haurà de produir-se, mitjançant autoliquidació, dintre dels primers 5 dies naturals del propi mes meritat, o en la primera setmana de prestació del servei, en el cas que el mes comence en període vacacional.

Per a més informació consulte la normativa: TEXT DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT A PERSONES AMB MINUSVALIDESES

2.14 Taxa per concurrència a proves selectives

Definició: Aquesta taxa es deriva de l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la preparació i realització de les proves selectives de personal convocades per l’Ajuntament.

Qui l’ha de pagar?: Tots els qui sol·liciten participar en les proves selectives mencionades, sense que es perda tal condició per la circumstància final d’esdevenir exclosos d’aquestes per no reunir els requisits de la corresponent convocatòria.

Liquidació de la taxa: Aquesta taxa es farà efectiva en el moment de presentació per l’interessat de la corresponent sol·licitud per participar en les proves selectives, i s’exigirà mitjançant el règim d’autoliquidació. No obstant això, en el cas en què un subjecte passiu haja estat exclòs de les llistes d’admesos, pel qualsevol dels motius previstos en les bases de les proves, no hi haurà meritació.

Pel que fa al seu ingrés, en el moment de presentació de la sol·licitud de participació en el corresponent procés selectiu haurà d’adjuntar-se l’oportú document que acredite l’ingrés efectuat.

Per a més informació consulte la normativa: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES

2.15 Taxa per la celebració de bodes civils

Definició: Aquesta taxa respon a la realització de bodes civils davant l’autoritat municipal d’Oliva.

Qui l’ha de pagar? L’han de pagar aquelles persones físiques que contrauen matrimoni civil davant l’autoritat municipal d’Oliva.

Liquidació de la taxa: L’ingrés de la taxa s’efectuarà en la Tresoreria Municipal o en els comptes bancaris municipals que es determinen, mitjançant l’oportú model d’autoliquidació. Aquest ingrés haurà de ser previ a la tramitació de l’expedient.

Per a més informació consulte la normativa: TEXT DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA CELEBRACIÓ DE BODES CIVILS

2.16 Taxa per la direcció i inspecció d’obres municipals

Definició: Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, pel personal tècnic municipal o contractat per l’Ajuntament, dels treballs facultatius de direcció i inspecció d’obres municipals que siguen realitzades mitjançant el corresponent contracte administratiu d’obra, qualsevol que siga la forma utilitzada per a la seua adjudicació.

Qui l’ha de pagar? l’han de pagar les persones físiques o jurídiques que siguen contractistes adjudicataris d’obres municipals. Queden exclosos els contractes que no excedisquen de la quantia assenyalada en la Llei per als contractes menors d’obra

Liquidació de la taxa: Es metirarà en el moment d’expedició de les corresponents certificacions de l’obra executada. La taxa està constituïda pel preu cert de l’obra realment executada, reflectit en les respectives certificacions d’obres.

Per a més informació consulte la normativa: TEXT DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA DIRECCIÓ I INSPECCIÓ D’OBRES MUNICIPALS

 

2.17 Taxa per la prestació de serveis urbanístic i cartogràfics

Definició: Aquesta taxa respon  a l’activitat tècnica i administrativa de la prestació de serveis urbanístics que versen sobre la verificació dels instruments d’ordenació i gestió urbanística, que hagen de desenvolupar-se en el terme municipal.

Qui l’ha de pagar? Les persones físiques o jurídiques i les entitats, que siguen promotors dels instruments d’ordenació i gestió urbanística, o en l’interés de les quals redunde la prestació del servei.

Liquidació de la taxa: Es meritarà quan s’inicie l’activitat municipal que contribueix el seu fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada dita activitat en la data de presentació de la sol·licitud del servei urbanístic, si el subjecte passiu el formularà expressament.

Per a més informació consulte la normativa: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS I CARTOGRÀFICS

 

2.20 Taxa per atorgament de llicències municipals d’ocupació

Definició: aquesta taxa es deu a la realització de l’activitat de competència local que suposa l’atorgament de llicències municipals d’ocupació per mitjà de les quals, l’Ajuntament comprova l’adequació de l’obra executada al projecte per al qual va ser concedida la llicència municipal d’edificació.

Qui l’ha de pagar? Les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que sol·liciten les llicències municipals en els supòsits que s’indiquen en l’ordenança què es disposa a sota.

Liquidació de la taxa: Es farà efectiva quan es presente la sol·licitud que inicie el procediment de concessió de la respectiva llicència juntament amb la documentació que siga indispensable per a dotar de contingut la resolució, que no es tramitarà sense que s’haja efectuat el pagament de la taxa. Aquesta  es realitzarà mitjançant l’ingrés directe en la Tresoreria Municipal o en l’entitat financera que establisca l’Ajuntament.

Per a més informació consulte la normativa: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OCUPACIÓ

2.21 Taxa per la prestació de serveis de clavegueram

Definició: es tracta d’una taxa que correspon a l’’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per a autoritzar la connexió a la xarxa de clavegueram municipal. Així com la prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, aigües pluvials, negres, residuals i de qualsevol tipus, a través de la xarxa de clavegueram municipal, i el seu tractament per a depurar-les.

S’entén per xarxa de clavegueram públic el conjunt de conductes i instal·lacions que en subsòl de la població serveixen per a l’evacuació de les aigües residuals i pluvials, construït per l’Ajuntament d’Oliva per a servei general de la població i la neteja i conservació del qual realitza l’administració municipal.

Qui l’ha de pagar? Les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals. A conseqüència d’això s’especifica que l’hauran de pagar:

 • Els propietaris, usufructuaris o titulars del domini útil de la finca si es tracta de la concessió de llicència de connexió a la xarxa i de bombaments d’aigua a la xarxa de clavegueram.
 • Els titulars beneficiaris de contracte de subministrament d’aigua potable que siguen usuaris dels serveis.
 • Els titulars usuaris d’aprofitaments privats d’aigües subterrànies o que provenen de recollida de pluvials.
 • Els usuaris, no titulars, que es beneficien de contractes de subministrament d’aigua o aprofitaments privats d’aigües subterrànies o que provenen de recollida de pluvials

Liquidació de la taxa: Naix l’obligació de contribuir en iniciar-se l’activitat municipal que verse sobre prestació de serveis municipals de clavegueram. S’entén per iniciada la mateixa:

 • En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència de connexió a la xarxa de clavegueram.
 • Des que tinga lloc l’efectiva connexió a la xarxa de clavegueram municipal.

Amb tot, la taxa es meritarà amb periodicitat mensual, bimensual o trimestral, segons el sistema de facturació adoptat per les empreses concessionàries del servei d’abastiment domiciliari d’aigua potable.

Per a més informació consulte la normativa: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CLAVEGUERAM.

2.22 Taxa per la prestació dels serveis de recollida i transport de residus urbans.

Definició: aquesta taxa es deu a la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida i transport, fins a la planta de transferència, de residus sòlids urbans procedents de les vivendes, locals i establiments situats en les zones de prestació del servei i la gestió de l’ecoparc.

Així, es consideren residus sòlids urbans els residus de neteja i desperdicis procedents de locals i establiments, excloent-se de tal concepte els residus de tipus industrial, runes d’obres, detritus humans, matèries i materials contaminats corrosius, perillosos o la recollida o abocament dels quals exigesca l’adopció d’especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.

Qui l’ha de pagar? Les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que ocupen, per qualsevol títol, les vivendes, locals o establiments dels quals provenen els residus.

Liquidació de la taxa: La quota tributària es determinarà per aplicació de les tarifes disponibles per a consulta en l’Ordenança a sota disponible per a descàrrega. El període impositiu coincideix amb un any natural, i per tant es farà efectiu el tribut de l’1 de gener de cada any.

Per a més informació consulte la normativa: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.