Bonificació en l’IBI a les famílies nombroses.

Tindran dret a una bonificació de la quota integra de l’impost corresponent a la seu 7 habitatge habitual, els subjectes passius que tenint la condició de titulars de famílies nombroses en la data de meritació corresponent al període impositiu d’aplicació, quan el valor cadastral de l’immoble no supere els 180.000 euros.

 

A aquest efecte s’entendrà per habitatge habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent d’habitatge del subjecte passiu i la seua família, en la qual hauran de figurar empadronats tots els membres de la família nombrosa en la data de meritació de l’impost, llevat els supòsits de separació o divorci amb custòdia compartida dels fills en què només serà imprescindible l’empadronament del subjecte passiu.

 

La quantia d’aquesta bonificació dependrà:

 

  • De l’existència d’un o més membres amb un grau de discapacitat superior al 33%.
  • Del fet que la suma dels ingressos anuals totals dels membres integrants de la família nombrosa, dividits entre el nombre dels seus membres, no superen els següents llindars en relació amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual de 14 pagues (7.455,14 euros/any) que es publique cada any a través de la Llei de Pressupostos de l’Estat:

 

TRAM D’INGRESSOS

(Ingressos unitat familiar/nombre membres)

 

Tipus de família nombrosa
Amb un, o més membres, amb discapacitat superior al 33%  Supòsit general
200% de l’IPREM 10%                                    —-
130% de l’IPREM 20%                                    —-
100% de l’IPREM 40%         30%
70% de l’IPREM 60%         50%
40% de l’IPREM 90%         80%

 

Documentació a aportar:

  • Autorització perquè l’Ajuntament d’Oliva obtinga de l’Agència Estatal d’Administració Tributària les dades necessàries per a determinar els rendiments íntegres percebuts per la unitat familiar Autorització consulta dades tributàries
  • Sol·licitud bonificacions IBI Sol·licitud bonificació IBI família nombrosa
  • Certificat de rendes dels membres de la unitat familiar minusvàlid/s, expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La bonificació haurà de sol·licitar-se abans de la finalització de l’any en què haja de tindre efecte i sols es podrà aplicar a un habitatge per cada títol de família nombrosa.