Sin título-1

 

La Comunitat Educativa dels centres educatius està formada per diferents sectors que conviuen i participen activament en els centres, és a dir, claustre de professorat, pares i mares (AMPAs) i alumnat. La participació dels diferents sectors en la vida del centre està regulada mitjançant diferents textos legals de la Conselleria d’Educació on s’estableixen funcions, representació i composició dels diferents òrgans col·legiats o de representació del sector. Paral·lelament la comunitat educativa té un òrgan de participació educativa que és el Consell Escolar Municipal, a més dels Consells Escolars de Centre.

El Consell Escolar del Centre, com a òrgan col·legiat de govern, està regulat pel que fa a la seua composició, funcionament, tasques, comissions i calendari de reunions pel Decret 234/1997 i el Decret 233/1997 del govern valencià, pels quals s’aproven els reglaments orgànics i funcionals dels instituts d’educació secundària i les escoles i col·legis d’educació infantil i primària de la comunitat, respectivament, i per la normativa de desplegament dels centres privats concertats. Per altra banda, es recullen els drets i deures de mares i pares, alumnes, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis en el Decret 39/2008 de 4 d’abril del consell, sobre convivència en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

En l’àmbit de la ciutat, el Consell Escolar Municipal és l’òrgan de representació dels sectors educatius de la ciutat i la seua composició està regulada per l’Orde de 3 de novembre de 1989 per la qual es regula el procediment per a la constitució dels consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana i la normativa de desenvolupament posterior.

N’és president el senyor alcalde, que normalment delega en la Regidoria d’Educació. El Consell Escolar Municipal és l’òrgan de debat, consulta i decisió sobre tot allò referent a la planificació de centres educatius de ciutat, escolarització, calendari escolar, recursos, sol·licitud d’informació sobre programes, beques, etc. La seua composició es renova cada quatre anys. Si voleu fer qualsevol suggeriment, proposar qualsevol punt per a l’orde del dia o assistir com a organització educativa a alguna reunió en concret, podeu fer arribar les vostres propostes a través dels representants de cada sector educatiu o bé directament al Departament d’Educació, tot explicant el motiu de la petició i la persona o persones de contacte.