Salta al contingut

Premsa

Les parcel·les de primera línia del Sector 5 queden desafectades de la servitud de costes per resolució del Ministeri

El Ministeri resol favorablement l’expedient de modificació de la Ribera del Mar en el Sector 5, per desafectar les edificacions i els solars de la servitud de protecció.

Es dóna compliment així al compromís adquirit per la Subdirectora General de Domini Públic Marítim Terrestre el passat 15 d’octubre, davant una delegació d’Oliva formada per representants dels afectats i l’alcalde.

Mª José Solernou, Subdirectora General de Domini Públic Marítim Terrestre (Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient), ha informat hui a l’alcalde que la Directora General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, per delegació de la Ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ha resolt favorablement la modificació de Ribera de Mar del Sector 5, per la qual cosa les edificacions i els solars de primera línia es desafecten de la servitud de protecció.

L’alliberament no perjudica en res al domini públic marítim terrestre de la zona i queda garantida la servitud de trànsit de sis metres a partir del límit interior de la ribera del mar, que continua expedita per a l’ús públic de vianants.

David González, ha manifestat la seua satisfacció i alegria, ja que es tracta d’una reivindicació en la qual s’ha estat treballant molt intensament al llarg de l’últim any, tant per part del govern municipal com per part dels propietaris afectats. És per això que, a més d’agrair el suport de l’equip de govern, del conjunt de la corporació municipal, del Delegat del Govern i de la Demarcació de Costes a València, ha volgut reconèixer i agrair als representants dels afectats la tasca de resistència i reivindicació continuada davant de totes les administracions, la qual cosa, sense dubte, ha fet possible que des del Ministeri hagen pres consciència de la injustícia que suposava mantindre la primera línia de parcel·les del Sector 5 afectada per la servitud de costes.

El canvi de criteri del Ministeri ha estat possible gràcies a la nova sol·licitud que l’Ajuntament d’Oliva va realitzar en la primera sessió ordinària de l’actual mandat corporatiu, realitzada el 30 de juliol, on el Ple va aprovar per unanimitat reclamar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient l’inici dels tràmits per alliberar de la servitud de protecció la zona contigua al domini públic marítim terrestre inclosa en el Pla Parcial Sector 5, fonamentant-la, com a novetat, en l’aplicació de l’article 44.5 del RD 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes.

L’article 44.5 del RD 876/2014, de 10 d’octubre, permet que els terrenys afectats per la modificació, per qualsevol causa, de les zones de servitud de trànsit i protecció, incloent la variació de la delimitació de la ribera del mar, puguen quedar alliberades de les dites servituds. En estos casos no cal tramitar un nou expedient de delimitació, sinó una rectificació de l’existent, amb informació pública i sol·licitud d’informe a l’ajuntament i la comunitat autònoma. La qual cosa ha estat aprovada pel Ministeri.

Sector 5

En el seu dia, en 1986, el Pla Parcial ubicava més de 16.500 m2, la majoria de les seues zones verdes, que fitaven amb el DPMT i retirava la primera línia edificada més de 40 metres cap a l’interior del territori.

Tot este terreny va estar cedit gratuïtament pels propietaris dels terrenys del Pla Parcial, i també la reculada de la primera línia cap a l’interior del territori; la instal·lació de zona verda va ser voluntària per part dels propietaris i de l’Ajuntament d’Oliva.

Així doncs, el referit Pla Parcial optava per una solució ecològicament sostenible:

  • en unir terrenys de domini públic de Costes amb terrenys de domini públic municipal;
  • i edificació d’escàs impacte visual per a la costa i reculada respecte a allò legalment exigible.

Estos fets, bons en si mateix, no es tenen en compte per la delimitació iniciada en 2008 i a la qual l’Ajuntament d’Oliva es va oposar en el seu dia, tot deixant la primera línia d’edificació de dues plantes altes en situació d’inclusió en la servitud de protecció, en desplaçar la línia de la ribera del mar cap a l’interior.