Salta al contingut

Premsa

Oliva sol·licita la implantació de mesures de protecció en les torres elèctriques que evite la mort de l’avifauna en perill d’extinció

La proposta, presentada per la regidora de Medi Ambient Imma Ibiza, va ser recolzada per tots els grups municipals

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva va aprovar ahir, per unanimitat, recolzar la proposta presentada per la regidora de Medi Ambient, Imma ibiza, en la qual se sol·licita que l’administració central inste a les empreses elèctriques a realitzar tasques de protecció en les torres de mitjana i alta tensió del terme municipal d’Oliva “amb la intenció d’evitar la mort per electrocució de moltes aus en perill d’extinció com puguen ser mussols o àligues reals” assenyalava el text de la proposta.

Dins de la mateixa proposta, s’ha aprovat sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que incloga el terme municipal d’Oliva, excepte la zona urbana i les zones industrials, com a zona prioritària a causa de l’elevat nombre de sinistralitat registrat i avalat per informes d’agents mediambientals.

Per últim, se sol·licitarà a la Diputació de València, Àrea de Medi Ambient, que destine part de les subvencions que programa cada any, per executar treballs d’adequació de les torres elèctriques que impedesquen la mort d’avifauna, i l’Ajuntament d’Oliva adopta el compromís d’estudiar, anualment, la possibilitat de consignar una quantitat econòmica per poder complir amb el compromís de salvaguardar el medi ambient i el seu ecosistema, tal com ha fet en 2016.

A Oliva s’han registrat, en els últims anys, un elevat nombre d’accidents que han provocat la mort d’espècies incloses en el catàleg d’espècies protegides.

“És per això que la Delegació de Medi Ambient i Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament d’Oliva, conscients i sensibilitzats amb el problema, ha impulsat la realització d’un treball de camp realment ambiciós per determinar el nivell de sinistralitat que tenim al municipi, així com també per planificar actuacions per acabar amb la problemàtica que ens ocupa” explicava la regidora Imma Ibiza.

En aquest treball s’han implicat, a més del Departament de Medi Ambient i Urbanisme de l’Ajuntament d’Oliva, diversos col·lectius, com ara, el Servei de Vida Silvestre, que depén de la Direcció General del Medi Natural de la Conselleria, la patrulla del Seprona, del Cos de la Guàrdia Civil, i altres agents mediambientals.

Però la millor carta de presentació d’aquest projecte és el treball iniciat fa anys per l’Agenda Local 21 per detectar el nivell de sinistralitat que té Oliva a causa de la interacció entre les torres i cables de mitjana i alta tensió i l’avifauna.  A més aquest col·lectiu ha reivindicat de manera sistemàtica que les diferents institucions responsables s’impliquen per tal de solucionar aquest problema.

A més, des de la Delegació de Medi Ambient i Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament d’Oliva, s’ha fet un pas més enllà i en 2016 es va destinar una xicoteta quantitat econòmica per tal de reparar tres torres de mitjana i alta tensió d’una mateixa línia.

Situació actual

L’electrocució de l’avifauna, en línies elèctriques de mitjana i alta tensió, és una de les principals causes de mortalitat d’espècies en perill d’extinció. Són especialment sensibles a aquest problema les aus rapaces, algunes de les quals es troben amenaçades en l’àmbit europeu i mundial com l’àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus), espècie catalogada com a vulnerable al País Valencià.

A finals del segle XX, els grups d’interés ambiental, denuncien sistemàticament la problemàtica que suposa el cablejat elèctric per a la supervivència de l’avifauna, a més, el compromís adquirit per l’estat espanyol, amb l’adhesió europea al Conveni per a la Conservació de la Vida Silvestre i del Medi Natural el 1979, i la seua posterior ratificació el 1986, forcen els primers estudis que identifiquen la interacció entre aus i línies elèctriques aèries d’alta i mitjana tensió com un problema de conservació d’espècies, i comença a desenvolupar-se normativa sobre prevenció ambiental, estudis d’impacte ambiental i normativa sectorial específica per a les noves instal·lacions, i també normativa del sector elèctric que incorpora els primers requisits legals.

La normativa existent per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies de mitjana i alta tensió, té un punt d’inflexió abans i després del 2008, on el Reial Decret 1.432/2008, de 29 d’agost, estableix una llista de zones de protecció, com ara zones catalogades ZEPA, àmbits d’aplicació dels plans de recuperació o plans de conservació aprovats per a espècies amenaçades i àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local d’aus catalogades, i deixa a criteri de les Comunitats Autònomes determinar la llista de zones prioritàries.

El 2010, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, resol segons l’anterior Llei, declarar quines són les àrees a protegir, i en aquesta relació no s’inclou Oliva. A més, de forma genèrica, queden excloses les zones urbanes i industrials.

Els grups d’interés, ONGs ambientals (SEO, Adena i Ecologistes en Acció), continuen pressionant i arranquen alguns compromisos empresarials, com ara, el Pla Estratègic de MA 2003-2007 Endesa, que incorpora actuacions de protecció de l’avifauna.

Però aquestes mesures correctores que emanen de la normativa vigent i de la pressió de grups ambientals, no han acabat amb l’alta sinistralitat que produeixen les línies elèctriques, fonamentalment les instal·lades anteriorment al 2008, i és perquè es produeix igual o més mortalitat d’aus tant fora com dins de les zones protegides.

Foto: Roberto Atienzar