Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva sol·licita al govern central poder utilitzar el superàvit municipal per implantar polítiques d’estímul econòmic local i fomentar l’ocupació

El govern municipal de l’Ajuntament d’Oliva, a través del departament d’Hisenda ha posat en funcionament un decàleg que inclou una sèrie de mesures fiscals davant l’emergència sanitària generada pel Covid-19 i les seues conseqüències econòmiques i socials a la nostra ciutat.

L’objectiu més immediat és intentar alleujar la situació de les empreses locals i autònoms i pal·liar els danys que la situació ocasione en la ciutadania d’Oliva.

Una de les més importants ha estat la sol·licitud remesa al govern central, concretament a l’Advocacia de l’Estat, per tal que autoritze la disposició del superàvit municipal per implantar polítiques d’estímul econòmic en l’àmbit municipal i que fomenten l’ocupació, així com crear ajudes destinades a generar ocupació estable, contribuint d’aquesta forma a pal·liar les conseqüències econòmiques que es deriven d’aquesta crisi sanitària.

Segons el Decret 361/20, del dia 20 de febrer de 2020, es va aprovar la liquidació del pressupost municipal de l’Ajuntament d’Oliva, amb el resultat següent:

Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu de 7.284.444,66 euros.

D’acord amb aquesta liquidació del Pressupost d’Oliva de l’exercici 2020, es va emetre el respectiu informe d’intervenció sobre el compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat financera on es conclou, clarament el compliment de tots els paràmetres, situant-se el deute públic actual al 0%.

Des del departament d’Hisenda s’ha indicat que resulta incomprensible, que una administració local, en una situació econòmica estable, sense deute públic, NO puga fer ús del romanent de tresoreria per poder aplicar mesures extraordinàries per fer front a aquesta crisi amb conseqüències econòmiques extraordinàries, amb l’objectiu d’establir polítiques d’estímul econòmic i/o que generen ocupació.