ACTUACIONS PER A LA SEGURETAT

Policia Local:

En tota la zona de l’entorn de la platja es realitza la vigilància ordinària que desenvolupa la Policia Local. Durant els mesos juliol i agost, es realitza una vigilància més intensa amb el servei de Policia de Platja, que patrulla durant la temporada alta la zona de la vorera de la platja amb un quad.

Les vigilàncies a realitzar consisteixen principalment en el següent:

 • Control dels estacionaments a tota la franja del litoral.
 • No permetre l’estacionament de cap vehicle a les zones prohibides dels accessos al Passeig Marítim.
 • Controlar especialment els gossos a la zona de bany, la venda ambulant, les activitats no permeses, etc..

Salvament i Socorrisme:

En aquest moments encara no s’ha aprovat la planificació del servei de vigilància, salvament, socorrisme i primers auxilis de la temporada 2015. En principi, seguint les directrius de la temporada anterior, y les candidatures per al guardó Bandera Blava, es preveu:

 • Posta sanitària Central situada en el accés des de la Plaça Europa (Edificació fora del domini públic marítim terrestre)
 • Posta sanitària desmuntable situada sobre l’arena de l’accés del C/ Jacomart (En la urbanització San Fernando de la Platja L’Aigua Morta), amb magatzem secundari per a depòsit de materials.
 • Posta sanitària desmuntable situada sobre l’arena en el accés del C/Ozieri en la platja l’Aigua Blanca.
 • Posta sanitària desmuntable en la zona de la Platja Accessible de la Platja Terranova.

Igualment es disposarà de:

 • Punts de vigilància a peu de platja , mitjançant cadires de vigilància en totes les platges en temporada alta.
 • Pals per a col·locar les banders informatives del estat del mar en totes les platges que disposen de vigilància.

En aquelles platges que no es disposi de pal, o la bandera d’estat de la mar no estigui hissada significa que no hi ha servei de vigilància, salvament i socorrisme.

El servei preventiu de vigilància de salvament i socorrisme es realitzarà en temporada de bany.

Esta previst l’horari de prestació de 11 a 19 h.

La ubicació prevista del punts de atenció sanitària i les cadires de vigilància en altura es detalla en el plànols adjunts.

Si en el moment d’aprovació del Pla de Salvament i Socorrisme de la temporada 2015 es produeix algun canvi sobre lo previst es procedirà a comunicar formalment.

El servei disposa de Posta Central de prestació del servei de totes les platges, situada en la Plaça Europa, fora del domini públic marítimo-terrestre. Dintre de la platja, i en temporada de banys es disposarà de:

 • Postes sanitàries desmuntables
 • Cadires de vigilància en altura.
 • Pals de bandera de estat del mar.
PLATJA TERRA NOVA PAU PI AIGUA BLANCA URBANA AIGUA BLANCA NO URBANA RABDELLS AIGUA MORTA LES DEVESES SUMA
POSTA SANITÀRIA 1 (mòdul) 1 (mòdul) 1 (mòdul) 3
POSTA MAGATZE 1 (mòdul) 1
CADIRES VIGILÀNCIA. 3 3 2 1 2 2 1 14

Els postes sanitaris disposaran de subministrament d’aigua potable i electricitat segons la normativa aplicable. El traçat discorrerà per baix de les passarel·les desmuntables amb la profunditat i característiques que indique la legislació vigent. La ubicació d’aquest elements està dibuixada als plànols del Pla de Temporada.

Els pals de bandera d’estat de la mar, es posaran com a màxim cada 200 m.

Per tal de garantir la seguretat dels banyistes, es delimitarà en l’aigua amb “boies”, una zona de 25 metros de ample per 75 de llarg en la que estarà prohibit el bany.

Aquesta zona de prohibició del bany es per tal que les embarcacions del servei de vigilància i salvament pugen eixir a patrullar i prestar serveis dintre de la zona de bany. Aquesta zona no és un canal d’eixida d’embarcacions

Les característiques del servei de salvament i socorrisme, seran les descrites en el contracte d’adjudicació del serveis i les que es detallen en el Pla de Salvament i Socorrisme que anualment aprova l’Ajuntament. La prestació del servei es desenvoluparà segons la normativa vigent.

 • Policia de platja.

– POLICIA LOCAL D’OLIVA.

– Plaça de l’Ajuntament núm. 1.

– Tfn: 962 850 250 / Emergències: 092

 • Brigada d’Obres Municipal.

– MAGATZEM MUNICIPAL.

– C/carretera de Pego s/n.

– Tfn.: 669 433 815