ANTECEDENTS

El terme municipal d’Oliva consta de 8,8 km. de litoral, dividits en sis platges. De Nord a Sud: Terra Nova, Pau Pi, L’Aigua Blanca, Rabdells, L’Aigua Morta i Les Deveses.

La platja de Terranova comença en el límit amb el terme municipal de Piles, des de la desembocadura del barranc de Palmera o Beniteixir, fins l’espigó Nord del Club Nàutic d’Oliva. En aquesta platja es distingeixen tres parts: Terranova-Clotal, amb un front de 250 m. des el Barranc de Beniteixir cap al sud, el qual no es troba urbanitzat; un tram en el centre recentment urbanitzat de 800 m. i la resta, de 650 m., des la urbanització Oliva fins el Club Nàutic, coneguda com Terranova-Burguera, el qual està completament urbanitzat.

La Platja de Pau Pi comença al Club Nàutic d’Oliva i arriba fins a la desembocadura del Riu Alfadalí (Sèquia Mare), al costat de la Plaça d’Europa. Tot el seu front es troba urbanitzat. Es tracta de l’antic barri marítim de pescadors.

La Platja de l’Aigua Blanca comença en la desembocadura del Riu Alfadali (Sèquia Mare), al costat de la plaça d’Europa, i actualment finalitza a la desembocadura del Riu Gallinera. El seu front es troba urbanitzat excepte els últims 750 m. abans d’arribar a la desembocadura del Riu Gallinera.

La Platja de Rabdells comença a la desembocadura del Riu Gallinera, i arriba fins a la desembocadura del Riu Vedat-Bullent. Els primers 400 mts. del seu front no es troben urbanitzats, a continuació passa per davant de una zona de càmping, i finalment, limita amb la zona verda de la urbanització Rabdells.

La Platja de l’Aigua Morta comença a la desembocadura del Riu Vedat-Bullent i arriba fins a la confluència de la urbanització San Fernando i la UA Bassetes (Cami del Boriol). Tot el seu front es troba urbanitzat.

La Platja de les Deveses comença a la confluència de la urbanització San Fernando i la UA Bassetes (Cami del Boriol) i finalitza en la desembocadura del Riu Molinell-Racons, límit amb el TM de Denia y la província d’Alacant.