Salta al contingut

Premsa

Oliva sol·licita la declaració de municipi amb elevat risc d’inundació

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva va aprovar dijous passat, a proposta del regidor responsable d’Ordenació de Territori, Vicent Canet, sol·licitar la declaració d’Oliva com a municipi amb elevat risc d’inundació. Oliva se sumaria a Alboraia, Algemesí, Alzira, Cullera, Oriola, Sollana, Tavernes de la Valldigna… i altres municipis que, des de la publicació del PATRICOVA (en 2003) tenen esta consideració.

Canet va fer un repàs de les actuacions dutes a terme per arribar a l’esmentat acord. Així, al plenari de 29 de novembre de 2012 es va acordar l’admissió a tràmit i remissió a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient del nostre Estudi d’Inundabilitat, que havia estat elaborat per l’oficina tècnica TYPSA mesos abans.

Posteriorment, en novembre de 2013, la Generalitat va traure la nova cartografia de risc de la Comunitat Valenciana. I l’Ajuntament d’Oliva, en el plenari de 30 de gener de 2014, va presentar les seues al·legacions a esta nova cartografia de risc del PATRICOVA.

Entre altres coses, esgrimíem el fet que nosaltres ja disposàvem d’una cartografia de risc pròpia, elaborada amb l’esmentat Estudi d’Inundabilitat, i que tenia un grau de precisió major que la de la Generalitat.

Finalment, com sabem, el 7 de març de 2014 es va aprovar l’Estudi d’Inundabilitat del Terme Municipal d’Oliva, amb la seua cartografia de risc annexa (se’n va donar compte en el plenari d’abril). D’esta forma, la cartografia de risc del nostre Estudi d’Inundabilitat venia a substituir a la que va presentar la Generalitat en novembre de 2013.

Doncs bé, d’esta cartografia de risc d’inundació es desprén que el nostre municipi reuneix les condicions necessàries per poder ser considerat un municipi amb elevat risc d’inundació.

Poden ser considerats municipis amb elevat risc d’inundació, d’acord amb l’art. 19 del PATRICOVA, aquells en els quals dos terceres parts, o més, del terme estiguen afectades per risc d’inundació, o aquells altres que tinguen fortes limitacions per a orientar els seus futurs desenvolupaments urbanístics cap a les zones no inundables.

El nostre terme municipal no compleix el primer requisit (no arribem a les 2/3 parts del territori afectades pel risc d’inundació), però sí s’enquadra en el segon supòsit, ja que bona part del nostre territori no inundable està afectat per altres limitacions (principalment, la forestal).

Per tant, a priori, el nostre terme municipal era susceptible de poder considerar-se un municipi amb elevat risc d’inundació, raó per la qual s’han realitzat les gestions oportunes per a aconseguir-ho.

Després de diverses reunions amb el Director General d’Avaluació Ambiental i Territorial, i amb altres tècnics d’eixa direcció general, es va encomanar un informe per justificar adequadament la sol·licitud de declaració de municipi amb elevat risc d’inundació a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

Informe que l’oficina tècnica TYPSA, la mateixa que va realitzar l’estudi d’inundabilitat en 2011, va presentar el passat mes de juliol.

Així, per tant, el Ple va aprovar l’esmentat informe. I, en segon lloc, sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient l’aprovació definitiva de la declaració d’Oliva com a municipi amb elevat risc d’inundació.

Què comporta el fet de ser declarats municipi amb elevat risc d’inundació? Ens ho diu el mateix PATRICOVA. En l’article 22.5: “les limitacions en SNU afectat pel risc d’inundació podran ser excepcionades, justificadament, en els municipis amb elevat risc d’inundació.” I a la disp. addicional 2a: determina les condicions excepcionals contemplades per aquells municipis amb elevat risc d’inundació.

“En definitiva que, justificadament, poden excepcionar-se alguns usos i actuacions urbanístiques que, d’altra forma, no es podrien contemplar en determinades zones del nostre terme municipal. I tindre preferència a l’hora d’aconseguir actuacions i inversions tendents a minimitzar el nostre risc”.