Salta al contingut

Premsa

Concurs de Cartells de Setmana Santa, JCGSS d’Oliva

***BASES DEL XX CONCURS DE CARTELLS 2015***
JUNTA CENTRAL DE GERMANDATS DE SETMANA SANTA

1. Podran participar tots els artistes que ho desitgen, individualment o en equip.
2. Cada artista podrà participar amb un màxim de dues obres.
3. Bases tècniques del cartell:
Dimensions DIN A3 en vertical sobre material flexible (sense bastidor, ni emmarcat).
El lema que ha de figurar, de forma obligatòria i en valencià és:
SETMANA SANTA D’OLIVA 2016
S’ha de tindre en compte que la junta podrà incloure els logotips oficials que consideren oportuns; a tal efecte, s’ha de deixar espai per a inserir els logotips.
La tècnica a utilitzar serà lliure, sempre que siga possible la seua reproducció, excloent-ne les tintes daurades i platejades, i els colors fluorescents. En el supòsit d’emprar l’ordinador es farà una impressió a color en format DIN-A3, per a l’exposició, i es remetrà suport magnètic amb tots els fitxers necessaris per a obtenir fotolits que en permeten la reproducció en el llibre de Setmana Santa, modelo Corona.
4. Les obres premiades quedaran en poder de la JCGSS d’Oliva.
5. El Termini de lliurament d’originals finalitzarà el 20 De MARÇ de 2015 a les 14h.
La JCGSS no es fa responsable dels possibles danys o pèrdues que puguen ocasionar-se.
6. Les obres s’han de lliurar, o trametre lliures de despeses, de 9 a 14 hores, dies laborals
AJUNTAMENT D’OLIVA
Serveis Culturals
Junta Central de Germandats de Setmana Santa
Plaça de l’Ajuntament, 1
46780 OLIVA
7. Darrere de cada obra figurarà un lema que serà comú per a totes les obres presentades d’un mateix autor o equip. Aquest lema s’escriurà a l’exterior d’un sobre tancat, i caldrà posar-hi dins el nom, cognom, adreça i telèfon de l’autor/a.
8. Els sobres s’obriran una vegada fallat el concurs.
9. El Jurat de JCGSS decidirà el cartell guanyador, seua decisió serà inapel·lable; a més a més, el jurat està facultat per a prendre qualsevol decisió en relació al concurs.
10. S’estableix un únic premi de 600 €.
11. Les obres s’exposaran al públic dels dies 25 març al 15 d’ abril de 2015, en la Casa de la Cultura d’Oliva.
12. Els treballs no premiats podran retirar-se a la mateixa adreça on han estat enviats, del 20 al 24 de Abril, passat aquest termini les obres quedaran en poder de la Junta Central de Germandats, que farà amb elles el que consideren més convenient.
13. El lliurament de premis es realitzarà dins d’un acte dels que realitza la Junta Central de Germandats d’Oliva, prèvia comunicació als guanyadors.
14. La no assistència al lliurament dels premis, de l’autor, o si s’escau, de la persona amb poder donat pel premiat mitjançant carta signada, significarà la seua renúncia al premi.
15. La participació en aquest concurs significa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
16. Les obres signades i en el lema variat seran desqualificades.
17. Hi haurà una Menció Especial, al Cartell més votat pel Públic assistent, durant el període
de l’exposició.
18.- Entre totes les participacions del públic se sortejarà un Val Especial .