Salta al contingut

Premsa

La Direcció General de Seguretat desbloqueja l’expedient de l’edifici-dependències de la Policia Local d’Oliva

L’alcalde aconsegueix el compromís del nou Consell que la finalització del projecte rebrà la màxima prioritat. De fet, el 3 de setembre es va tramitar la generació de crèdit pressupostari per continuar endavant. A pesar d’això, la tramitació administrativa serà sinuosa a causa del despropòsit de l’anterior govern de la Generalitat, que no va fer res per acabar l’obra al llarg de tres anys i mig.   L’alcalde d’Oliva, David González, s’ha reunit amb el Director General de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana, Jose María Angel, per tractar la qüestió de l’acabament de l’edifici-dependències de la Policia Local, un projecte del Pla Confiança paralitzat des de gener de 2011, a pesar del intents reitaratius de l’Ajuntament d’Oliva perquè l’anterior govern de la Generalitat reiniciara les obres. El projecte ha estat paralitzat tot este temps, des de gener de 2011, per dos motius: En un primer moment, fins l’agost de 2012, per la resolució del contracte amb l’empresa adjudicatària i la confiscació de les fiances (garantia i dipòsit de materials). A partir d’agost de 2012, perquè la Generalitat no va generar crèdit sobre el projecte per valor de 125.259,83 euros, com a conseqüència de la confiscació de la fiança pel dipòsit de materials. Ni tan sols consta en l’expedient que arribara a sol·licitar-se la generació de dit crèdit a la Conselleria d’Hisenda, la qual cosa suposa, a més d’un despropòsit, una bona mostra el desinterès de l’aleshores Conseller de Governació, que ni tan sols es va dignar a contestar els escrits de l’Ajuntament (s’adjunta). Eixa proposta de generació de crèdit la va realitzar el 3 de setembre el Subsecretari de Presidència de la Generalitat, ja en el nou govern de la Generalitat. Ara, la Intervenció de la Generalitat està fiscalitzant-la, i elevarà proposta d’aprovació al Consell. Aleshores el projecte tornarà a disposar de la consignació suficient per a la licitació de les obres pendents i la finalització. Ara bé, això seria en condicions normals, si no haguera patit una paralització tan llarga, si no ens trobarem a finals d’exercici pressupostari, si no haguera canviat la llei, etc. Per tant, una vegada el Consell haja aprovat la generació de crèdit, començarà l’autèntic calvari administratiu. D’ara endavant, els passos a seguir: El calvari Si arriba el 15 de desembre d’enguany i les obres no s’han adjudicat i contractat, es produirà una paralització en el procediment de contractació de tres mesos, d’ací a l’alça, ja que la partida no es perdrà, però quedarà pendent d’incorporació de romanents en el pressupost de la Generalitat de 2016, la qual cosa no es produirà en cap cas abans de març del mateix any, això anant tot prou ràpid. A més a més, si el procediment de contractació no finalitza abans de finals d’any (15 de desembre de 2015), la tramitació del projecte de les dependències de la Policia Local canviarà de Conselleria (de Governació i Justícia a Presidència), ja que està previst que la tramitació dels projectes PIP pendents de dita conselleria (els plans confiança), passe a tramitar-los el personal adscrit a cadascuna de les conselleries i direccions generals que els pertoca. Això comportarà molt probablement que els nous tècnics s’hauran de mirar tot l’expedient, des del principi, ja que serà completament nou per a elles o ells. Aleshores, no només necessitaran temps, sinó que també és possible que tinguen dubtes sobre el camí a seguir, o fins i tot, discrepen del full de ruta establert pels tècnics que estaven tramitant-ho anteriorment. Davant una nova licitació, la de les obres pendents, caldrà necessàriament un replanteig de l’estat de les obres i la redacció d’un nou projecte, encara que siga acoplar l’anterior a la realitat actual. S’haurà de redactar i aprovar. En els Plans Confiança o PIP, els honoraris de projecte estaven inclosos en la subvenció, sense possibilitat que l’import global patira cap increment. Per tant, si este fet no canvia, els honoraris de redacció del nou projecte de finalització haurà d’assumir-los l’Ajuntament d’Oliva. Exactament igual amb tots els honoraris nous de Seguretat i Salut, Direcció Facultativa i altres imprevistos. Però, a més a més, en el moment de la liquidació, estava negociant-se un projecte modificat entre l’empresa i la Direcció Facultativa com a conseqüència d’una sèrie d’imprevistos o indefinicions en el projecte. Tot això quedarà engolit en el nou projecte de finalització. I per suposat, si dit projecte implica un increment sobre l’original, hauria de fer-se càrrec l’Ajuntament d’Oliva. Per altre costat, s’ha de tindre present que la Generalitat va adjudicar el projecte amb un 11,11% de baixa. Això vol dir que de la nova licitació podria resultar una baixa major, o pel contrari, una baixa inferior a l’11,11%. En este últim cas, també hauria de ser l’Ajuntament d’Oliva l’administració que assumiria el diferencial, positiu o negatiu. Finalment, per si fóra poc, s’ha de comptar que l’IVA en el moment de l’adjudicació era del 16%, i actualment l’IVA vigent és del 21%, la qual cosa també implicarà un increment del preu que correrà per compte de l’Ajuntament d’Oliva. Així les coses, si no s’actua amb molta rapidesa i diligència, si no s’està damunt de l’expedient administratiu, la tramitació s’allargarà moltíssim. És per això, que l’alcalde ha demanat al Director General de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana que done prioritat màxima a la tramitació amb la finalitat d’acabar un projecte, l’edifici destinat a noves dependències de la Policia Local, que va comptar des de l’inici amb el consens de tots els grups polítics municipals de l’Ajuntament d’Oliva, i també amb el recolzament de tots els representants sindicals dels funcionaris de l’Ajuntament d’Oliva. Unes les instal·lacions són molt necessàries per millorar la Seguretat Ciutadana a Oliva. Igualment, l’alcalde també ha demanat que no siga l’Ajuntament d’Oliva el que haja de córrer amb els sobrecostos, sinó la Generalitat Valenciana, per ser l’administració responsable de tot el procediment de tramitació administrativa. Per la seua banda, el Director General de Seguretat i Resposta a les Emergències s’ha compromés a donar màxima prioritat al projecte, així com a estudiar la possibilitat que no haja de ser l’Ajuntament d’Oliva el que es faça càrrec dels sobrecostos.