Salta al contingut

Premsa

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient desbloqueja el projecte de la nova Depuradora d’Oliva

El Diari Oficial de la Unió Europea publica la licitació de la redacció del projecte de construcció de la nova EDAR d’Oliva, per 450 mil euros. La Directora General de l’Aigua compleix amb el compromís manifestat a l’alcalde d’accelerar la tramitació d’aquest projecte tan important per a tot el municipi d’Oliva.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha licitat 13 nous contractes de sanejament i depuració de les aigües a càrrec del nou Pla de Mesures per al Creixement, la Competitivitat i l’Eficiència (Plan CRECE) posat en marxa pel Govern Central per avançar en la millora de la qualitat de les aigües.

També recull la redacció d’avantprojectes i projectes de depuració en la Regió de Múrcia, el Principat d’Astúries, Extremadura, Comunitat Valenciana i Galícia.

A la Comunitat Valenciana es licitarà el plec de bases tècniques per a la contractació dels serveis per a la redacció de projecte de construcció de la nova EDAR d’Oliva, tractament terciari i reutilització d’aigües residuals, al terme municipal d’Oliva (València), amb un pressupost de 450 mil d’euros.

Els treballs a realitzar consistiran a la presa de dades necessàries, i el plantejament d’un estudi integral de solucions alternatives que permeta determinar les actuacions a realitzar i la redacció del projecte.

La finalitat del Plan CRECE és dur a terme actuacions destinades a aconseguir que tots els municipis espanyols depuren adequadament les seues aigües residuals, d’acord amb la Directiva Europea Marc de l’Aigua, i per això s’optimitzaran les infraestructures de sanejament i depuració, ja que una aigua millor depurada incideix directament en el benestar dels ciutadans i perquè una depuració adequada és vital per al manteniment dels ecosistemes.

L’alcalde d’Oliva, David González, en representació del govern municipal, ha manifestat la seua satisfacció per l’inici del tràmit, ja que es tracta d’una de les infraestructures que no sol estar en la palestra, però és molt important per a tot el municipi, atesa la situació de precarietat en què es troba el sanejament d’aigües a Oliva, amb unes infraestructures insuficients i obsoletes.

En els últims mesos, a més d’una visita al Ministeri, González ha mantingut diverses converses telefòniques amb la directora general de l’Aigua, tot insistint en la necessitat d’avançar l’execució de la nova EDAR d’Oliva. Ara, amb la licitació dels treballs de redacció del projecte, s’ha donat el primer pas per fer possible la construcció de la nova EDAR en els pròxims cinc anys.

Estat de la depuració d’aigües a Oliva

Actualment, el municipi d’Oliva es troba en una situació precària pel que fa al sanejament i la depuració.

L’actual infraestructura del sistema de depuració d’aigües residuals d’Oliva està configurada per les instal·lacions de l’EDAR, que assumeix els abocaments provinents del nucli urbà i de la platja fins al Sector 5 i que suposa un cabdal mitjà brut diari que resulta pràcticament el doble del cabal de depuració per al qual va ser dissenyada la dita EDAR en el seu dia, i és notori que aquestes instal·lacions pateixen un accentuat i progressiu problema estructural de capacitat.

L’altra instal·lació general de depuració és l’EDAR del Càmping San Fernando, que assumeix els abocaments de la zona sud del terme municipal, a excepció de la Urbanització OLIVA NOVA, dotada de sistema de depuració propi. Aquesta EDAR també es veu afectada per un seriós problema estructural de capacitat.

La necessitat de procedir a l’ampliació i modernització d’aquestes infraestructures de depuració d’aigües residuals a Oliva ja va ser contemplada, en el seu dia, dins del Segon Pla director de Depuració d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, de setembre del 2003.

A Oliva es va preveure una inversió total de 10.414.000 euros, a executar fins l’any 2008, dels quals es destinarien 9.813.000 euros a l’EDAR d’Oliva i 601.000 euros a l’EDAR denominada camping San Fernando. Però la inversió prevista en el II Pla Director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, a Oliva no es va fer efectiva.

En 2009, la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient va tramitar, per al Municipi d’Oliva, un PLA ESPECIAL per a la creació de sòl dotacional destinat a infraestructures públiques de sanejament i depuració.

El 29 d’octubre del mateix any, el Ple de l’Ajuntament d’Oliva va aprovar per unanimitat les al·legacions al denominat “Projecte bàsic, Estudi d’Impacte Ambiental, Estudi d’Integració Paisatgística i Pla Especial complementari de les obres de sanejament i depuració del municipi d’Oliva”.

El dit projecte bàsic contemplava, per una banda, la construcció d’una nova EDAR en la partida Font de Maset, quadruplicant la capacitat actual, així com la demolició de la depuradora actual per reconvertir-la en estació d’impulsió a la nova EDAR i bombament a emissari submarí. I per altra banda, l’ampliació de l’EDAR camping San Fernando. El termini estimat d’execució de les obres era de 38 mesos i el pressupost de contracta de 19.048.550,54 euros.

El 27 de setembre de 2011, després de la pertinent tramitació, el cap del Servei de Coordinació Territorial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient va remetre a l’Ajuntament d’Oliva la notificació de la resolució adoptada per la Consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient en data 1 de setembre de 2011, per la qual s’aprovava definitivament el Pla Especial per a la creació de sòl dotacional destinat a infraestructures públiques de sanejament i depuració en el municipi d’Oliva.

En l’any 2013, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, mitjançant publicació en el Boletín Oficial del Estado núm. 188, de 7 d’agost del 2013, se sotmet al tràmit de consulta pública els documents de la PROPOSTA DE PLA HIDROLÒGIC I INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL del procés de planificació hidrològica de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.

En esta Proposta de Pla Hidrològic es va incloure la següent infraestructura referida al Municipi d’Oliva:

Codi: 08_084_013.
Actuació: Nova EDAR a Oliva. Tractament Terciari i reutilització aigües residuals. Inversió prevista: 18.430.000 euros.
 Any inici: 2022
 Any finalització: 2027

En conseqüència, la construcció de la nova EDAR d’Oliva va passar  a ser competència estatal, per ser declarada d’Interés General.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tindre lloc el 6 de febrer de 2014, va adoptar, per unanimitat, acord per instar al Ministeri a avançar la construcció de la nova EDAR, prevista per al període 2022-2027, al període 2016-2021, de manera que les obres i instal·lacions de la nova EDAR s’executaren dins d’aquest període quinquennal.