Salta al contingut

Premsa

El Ministeri inicia els tràmits per excloure del Domini Públic el nucli de la Mitja Galta de la Platja d’Oliva

A més a més, la Demarcació de Costes de València ha sol·licitat formalment a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa y del Mar l’inici de l’expedient de modificació de la Ribera del Mar en el Sector 5, per desafectar les edificacions i els solars de la servitud de protecció.

Es dóna compliment així als compromisos adquirits per la Subdirectora General de Domini Públic Marítim Terrestre el passat 15 d’octubre, davant una delegació d’Oliva formada per representants dels 2 sectors i l’alcalde.

Mª José Solernou, Subdirectora General de Domini Públic Marítim Terrestre (Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient), ha informat hui a l’alcalde que s’ha obert el tràmit d’audiència del projecte d’ordre ministerial per la qual es regula el procediment d’identificació dels interessats a favor dels quals pot efectuar-se la transmissió dels terrenys, del domini públic als particulars, a què es refereix la disposició addicional setena, de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de Costes. És a dir, en el cas d’Oliva, el nucli de la Mitja Galta. A partir de hui, s’obri un termini de quinze dies per poder realitzar les al·legacions que estimem oportunes. L’odre es pot consultar en l’enllaç següent:

http://www.magrama.gob.es/es/costas/participacion-publica/OM-transmision-terrenos-excluidos.aspx

Per altre costat, el Cap de la Demarcació de Costes de València, també ha confirmat que ja ha tramitat la sol·licitud a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar perquè inicie l’expedient de modificació de Ribera de Mar del Sector 5, amb la finalitat de desafectar les edificacions i els solars de la servitud de protecció. La sol·licitud ja ha arribat a Madrid, amb informe favorable, i va a procedir-se a l’inici del tràmit.

Estes van ser les dos exigències principals que es van traslladar als responsables del Domini Públic Marítim Terrestre en la reunió que van mantindre en el Ministeri l’alcalde i dos representants dels afectats, el 15 d’octubre d’enguany.

David González, ha manifestat que estem davant d’un primer pas què és molt important, ja que fins ara, al llarg dels últims anys, el Ministeri ni tan sols volia iniciar els expedients. Ara, tot apunta que la resolució d’ambdós serà positiva. També ha volgut reconèixer i agrair als representants dels afectats la tasca de resistència i reivindicació continuada davant de totes les administracions, la qual cosa, sense dubte, ha fet possible que des del Ministeri finalment hagen “menejat fitxa”.

Per últim, l’alcalde ha deixat clar que el govern que presideix, juntament amb la corporació municipal, continua compromés amb la defensa dels interessos conjunts, dels veïns afectats i d’Oliva, pel que fa a la problemàtica de Costes. Per este motiu, no es conformarà amb l’inici dels procediments administratius, sinó que farà un seguiment setmanal pressionant convenientment als seus responsables, fins aconseguir la resolució favorable.

Informació complementària

La Mitja Galta

El nucli de la Mitja Galta, va estar exclòs del domini públic per la Llei 2/2013, de 29 de maig, de Protecció i Ús Sostenible del Litoral. A partir de l’aprovació de dita llei, cal fer efectives les cessions als particulars de les propietats desafectades, per tancar el procés legalment. En la visita del 15 d’octubre, la delegació d’Oliva va ser informada que en les properes setmanes es publicaria una ordre ministerial conjunta, de Medi Ambient i d’Hisenda, que determinaria com s’han de fer les transferències i cessions.

Sector 5

En el seu dia, en 1986, el Pla Parcial ubicava més de 16.500 m2, la majoria de les seues zones verdes, que fitaven amb el DPMT i retirava la primera línia edificada més de 40 metres cap a l’interior del territori.

Tot este terreny va estar cedit gratuïtament pels propietaris dels terrenys del Pla Parcial, i també la reculada de la primera línia cap a l’interior del territori; la instal·lació de zona verda va ser voluntària per part dels propietaris i de l’Ajuntament d’Oliva.

Així doncs, el referit Pla Parcial optava per una solució ecològicament sostenible:

  1. a) en unir terrenys de domini públic de Costes amb terrenys de domini públic municipal;
  2. b) i edificació d’escàs impacte visual per a la costa i reculada respecte a allò legalment exigible.

Estos fets, bons en si mateix, no es tenen en compte per la delimitació iniciada en 2008 i a la qual l’Ajuntament d’Oliva es va oposar en el seu dia, tot deixant la primera línia d’edificació de dues plantes altes en situació d’inclusió en la servitud de protecció, en desplaçar la línia de la ribera del mar cap a l’interior.

L’article 44.5 del RD 876/2014, de 10 d’octubre, permet que els terrenys afectats per la modificació, per qualsevol causa, de les zones de servitud de trànsit i protecció, incloent la variació de la delimitació de la ribera del mar, puguen quedar alliberades de les dites servituds. En estos casos no caldria tramitar un nou expedient de delimitació, sinó una rectificació de l’existent, amb informació pública i sol·licitud d’informe a l’ajuntament i la comunitat autònoma.

Dit alliberament no perjudicaria en res al domini públic marítim terrestre de la zona i quedaria garantida la servitud de trànsit de sis metres a partir del límit interior de la ribera del mar, que es deixaria expedita per a l’ús públic de vianants.

És per això que, en la primera sessió ordinària de l’actual mandat corporatiu, realitzada el 30 de juliol, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat reclamar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que en aplicació d’allò que es disposa en l’article 44.5 del RD 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes, s’inicien els tràmits per alliberar de la servitud de protecció la zona contigua al domini públic marítim terrestre inclosa en el Pla Parcial Sector 5.