Salta al contingut

Premsa

Educació informa del procediment per accedir al Programa Xarxa Llibres

La Regidoria d’Educació comunica el procediment per accedir al programa  XARXA LLIBRES, dirigit a alumnes d’E. Primària, E.S.O. i F.P. Bàsica, empadronats a Oliva. La presentació de sol·licituds comporta el compromís de conservar els llibres de text en bon estat, i tornar-los al centre escolar a l’acabament del curs.

1- El període de presentació d’instàncies s’iniciarà el proper 1 de desembre i finalitzarà el 15 de desembre,  al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Oliva (segons el dia  indicat per a cada centre escolar).

2.-  La sol·licitud es podrà descarregar en la pàgina web www.ceice.gva.es/xarxallibres , a partir del dia 26 de novembre. S’omplirà electrònicament (una per alumne). Desprès  s’haurà d’imprimir i presentar a l’Ajuntament ( dos còpies),  amb la documentació,  en la data indicada.

En la sol·licitud haurà de constar:

  • Compte corrent (IBAN), als efectes del possible pagament per transferència bancària
  • Número d’identificació de l’alumne (NIA) i codi del centre educatiu on està escolaritzat. Aquestes dades les proporcionarà el centre escolar.
  • La relació de factures. En l’apartat C de la sol·licitud s’ha de reflectir NOMÉS l’import dels llibres o materials curriculars, objecte de la subvenció (Si en la factura apareix  material no subvencionat, com ara diccionaris, llibretes, llibres de lectura etc. s’haurà de restar a l’import total de la factura).
  • S’hi la compra s’ha fet a través de l’AMPA, aquesta emetrà un document justificatiu amb les dades de l’alumne, l’import , llibres adquirits i dades de la factura global.

3.- Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  • Factura: CIF/NIF del proveïdor, denominació o raó social, data i número de factura, relació nominal dels productes adquirits amb l’import amb IVA. Les factures aniran a nom del pare, mare, tutor legal o alumne/a
  • Fotocòpia del DNI/NIE del pare i mare, o tutor legal
  • Fotocòpia del llibre de família

Les sol·licituds s’hauran de portar a l’Ajuntament en els dies que s’han assignat a cada centre escolar,  distribuïts de la següent manera:

 

Centre Escolar Dia Horari
El Rebollet 1-2 De 9 a 14h
Gregori Maians 3 De 9 a 14h
Gabriel Ciscar 4 De 9 a 14h
Lluís Vives 9 De 9 a 14h
San Jose 10 De 9 a 14h
Hort de Palau 11 De 9 a 14h
Carrasca 14-15 De 9 a 14h
Alfadali 14-15 De 9 a 14h
V. Desemparats 14-15 De 9 a 14h
Tots els centres 2-3-9-10 De 17 a 19h

Per a qualsevol informació al respecte, estarem a la seua disposició en la primera planta de l’ajuntament, Departament d’Educació, de 9.00 a 14.00 hores, i a la pàgina www.oliva.es