Salta al contingut

Premsa

L’alcalde d’Oliva participa en el Ple de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha designat David González representant dels municipis de més de 20.000 habitants

Esta setmana s’ha celebrat a València el primer Ple de la legislatura de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, en el qual va participar l’alcalde d’Oliva, representant als municipis de més de 20.000 habitants. El Ple va estar presidit pel Director General de Seguretat i Resposta a les Emergències, Jose María Angel, i va comptar amb la participació dels principals representants de les administracions competents en matèria de protecció civil, seguretat ciutadana, prevenció i resposta a les emergències.

En el Ple es va aprovar la Memòria d’activitats desenvolupades per la Comissió de Protecció Civil al llarg de l’any 2015, així com el programa d’activitats per a l’exercici 2016, es van homolgar 9 Plans Territorials Municipals de Protecció Civil, i es va informar favorablement, el projecte de Decret del Consell pel qual es regularan els Òrgans de Seguiment i Coordinació de la Postemergència.

L’alcalde d’Oliva va informar al Ple sobre el Pla d’Actuació Municipal front al Risc d’Inundacions d’Oliva (PAMRI), que es troba en la fase final després de dos anys de treball. De fet, està previst que el pròxim ple de la Comissió, que es celebrarà en juny d’enguany, homologue el PAMRI d’Oliva, i el faça servir com a model per als municipis valencians que es troben catalogats amb un alt risc d’inundació.

Característiques PAMRI a Oliva

Aquest pla serà d’aplicació en qualsevol situació de preemergència o emergència per inundacions que es produïsca dins del terme d’Oliva. En cas que se superen els mitjans i recursos previstos a aquest pla, se sol·licitarà la mobilització dels mitjans i recursos previstos al “Pla Especial davant dels riscos d’inundacions a la Comunitat Valenciana”.

El document ha estat elaborat per un equip d’enginyeres i enginyers especialistes, concretament per part de l’empresa PME-Enginyeria, contractada a tal efecte el passat 3 de novembre de 2014. Els principals objectius del PAMRI són:

– Preveure l’estructura organitzativa i l’operativitat per a la intervenció en emergències per inundacions a Oliva.

– Determinar els elements vulnerables en funció de l’anàlisi del risc i els nivells del mateix en les diferents zones del terme municipal i delimitar les àrees segons possibles requeriments d’intervenció.

– Especificar els procediments d’informació i alerta a la població.

– Desenvolupar el catàleg dels mitjans i recursos disponibles al municipi, així com els mecanismes per a la seua permanent actualització.

En la confecció del document també ha participat molta gent a través de múltiples reunions de treball; membres del CECOPAL, tècnics de l’ajuntament, Bombers, associacions i voluntaris i inclús tècnics de la Direcció General de Seguretat.

Fins a la data, a Oliva el precedent al PAMRI, és el Pla Territorial front a Emergències, que és un pla d’àmbit més general i que va aprovar el Ple municipal l’any 1994.

El document consta d’un apartat d’anàlisi del risc on es descriu la geomorfologia i orografia del terreny; es caracteritzen les avingudes, resposta del sistema i conseqüències; es realitza una estimació qualitativa i quantitativa del risc i, per últim, s’identifiquen els punts crítics de vigilància.

En un segon apartat d’Estructura i Organització es plasma l’esquema organitzatiu amb el director del pla, el director tècnic, el Comité Assessor, les unitats bàsiques i el voluntariat.

Un tercer apartat és el que fa referència a l’Operativitat del Pla on es realitza la predicció de fenòmens meteorològics, es notifiquen estes prediccions, es decidixen les actuacions i procediments a seguir.

I per últim, la Fase d’Implantació del Pla que és probablement, la més important i la que anirà nodrint el Pla de major implantació i ajustant-lo millor a la realitat.