Salta al contingut

Premsa

Oliva aprova el Pressupost de 2016 en un plenari extraordinari

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva va aprovar ahir, amb els vots favorables de Compromís (5), Projecte Ciutadans d’Oliva (4), EU-Acord ciutadà (1) i Partit Gent d’Oliva (1) el pressupost municipal per a l’exercici 2016.

Aquest pressupost puja a un total de 21.600.000€, un 0,74% menys que el de l’exercici anterior (un poc superior, si descomptem la part dels préstecs). Això és així perquè, a pesar que hi ha un augment significatiu en les previsions d’ingressos dels impostos directes (capítol 1), el descens del 8,26% del capítol 3, de taxes (262.2000 euros menys), unit al descens del 4,44% del capítol 4, de transferències corrents (253.800 euros menys), i la minoració de 250.000 euros en la proposta de concertació de préstec per a inversions, fa que el global dels ingressos siga menor al de l’any anterior.

Aquest pressupost es caracteritza per ser:

Realista i prudent. Perquè els seus ingressos estan ajustats als padrons i a la liquidació de 2015, sense fer previsions infundades de possibles ingressos. Prova d’això és que, a pesar de l’augment produït en la partida d’IBI urbà, aquest pressupost de 21.600.000€ és un 0,74% menor que el de 2015 (161.000 euros menys).

Responsable. Perquè compleix tots els paràmetres econòmics: l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa (gasto) i el límit de despesa no financera. I així i tot, l’operació de préstec que es proposa (de 750.000€) és inferior a la capacitat de finançament-endeutament que dóna el nostre grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària (1.695.591,11€). De fet, amb l’operació de préstec que es té previst concertar, es preveu finalitzar l’exercici amb un endeutament de capital viu de 7.283.099,08€. La qual cosa significa un percentatge de deute del 31,99% (en 2015 era del 42,75%).

Auster i amb els peus a terra. Perquè les consignacions que es plantegen als diferents capítols de despesa són per atendre necessitats bàsiques dels serveis, materials i ferramentes per als treballadors, donar compliment a acords plenaris pendents des de fa anys. No es plantegen grans inversions ni despeses fastuoses, el que persegueix, sobretot, és que els treballadors i treballadors treballen en condicions adequades, i que consegüentment es preste un millor servei a la ciutadania. De fet, s’aposta de forma important per la modernització de l’administració.

Col·legiat. Perquè ha estat elaborat conjunta i coordinadament amb tots els regidors i regidores amb delegació. De tal forma que arreplega les necessitats indicades per aquestos, que els han treballat amb els seus respectius tècnics. I les decisions s’han adoptat de forma col·lectiva entre totes i tots els regidors amb delegació.

Amb molta sensibilitat social. Perquè s’han augmentat totes les partides de Benestar social, així com també els diners destinats als centres escolars, a la canera municipal i la protectora d’animals i s’ha augmentat la dotació per al Pla d’Ocupació.

 

Modificacions més importants de l’estat d’ingressos

– Capítol 1. Impostos directes: ha experimentat un increment de 583.000€, causat, principalment, per la previsió d’augment de 525.000€ de l’IBI urbà. Així com de la previsió d’augment dels ingressos en la recaptació de l’impost d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (110.000€ més).

– Capítol 2. Impostos indirectes: Experimenta un augment de 40.000 €.

– Capítol 3. Taxes i altres ingressos: Té un descens de 262.200 € respecte del pressupost anterior. Tot això en base a la liquidació de l’exercici 2015, i a previsions realistes pel que fa a sancions urbanístiques i de trànsit.

– Capítol 4. Transferències corrents: Experimenten un descens de 253.800 euros, com a conseqüència, sobretot, de la significativa minoració en la previsió de participació en els tributs de l’estat (340.000€ menys).

– Capítol 5. Ingressos patrimonials: Experimenta una reducció de 18.000 €.

– Capítol 9. Variació de passius financers: Està prevista la concertació d’una operació de préstec per valor de 750.000€ per al finançament d’inversions (les inversions totals pugen a 814.500€, 64.500 dels quals es financen amb recursos ordinaris).

 

Anàlisi de l’estat de despeses

Com a modificacions més importants cal assenyalar les següents:

En primer lloc, la seua forma d’elaboració. S’ha treballat i coordinat de forma col·lectiva i consensuada amb totes i tots els regidors delegats. Aquestos (en sintonia amb el personal de les seues respectives delegacions) han aportat les necessitats dels distints departaments. I, posteriorment, les prioritats s’han establert de forma també col·legiada.

– Capítol 1. Remuneracions de Personal: Amb una consignació d’11.357.400 € (que representa el 52,58% del pressupost), ha experimentat un significatiu augment respecte a l’exercici anterior (10.816.300€). S’ha augmentat en 541.100 (un 5%) per raó de l’increment de l’1% de la massa salarial (Decret Llei 1/2016), la consignació del 50% de la paga extra de 2012 pendent d’abonar, l’ajustament de la Seguretat Social, i la consignació de diverses places que, tot i que figuraven en la Plantilla, no estaven dotades adequadament.

– Capítol 2. Compra de béns corrents i de serveis: Ha augmentat en 239.100 € respecte a l’exercici anterior. Destaca:

– 19.700€ més per a Benestar Social

– 35.000€ més per al Pla d’Ocupació

– 11.600€ més per a Salut Pública

– 10.000€ més per a la Canera Municipal

– 91.000€ més per a Educació i els centres escolars de la nostra població

– 50.000€ més per a modernització (a banda de les inversions de cap. 6)

– 10.900€ més per a Policia

– 22.000€ més per a qüestions de Protecció Civil

– 51.700€ més per a Vies públiques

– 60.000€ més per a Enllumenat públic

– 37.000€ més per a Parcs i Jardins

– 56.650€ més per a Ad. general

– 6.800€ més per Joventut

– 10.800€ més per a la Biblioteca

– 16.300€ més per a Museus

– 57.700€ més per a Turisme

– Capítol 3. Despeses financeres: Presenta una consignació de 155.000 €, la qual cosa representa un descens significatiu respecte a l’exercici anterior (705.700€), que s’explica, principalment, per l’increment puntual que va tindre aquesta partida en l’exercici anterior (recordem que en 2015 va augmentar aquesta un 68,92%) com a conseqüència dels 429.000 € que van representar els interessos de demora del preu just corresponent a l’expropiació de la finca de Martí de Veses.

– Capítol 4. Transferències corrents: Presenta un increment de 176.250 € respecte a l’exercici anterior. Principalment s’han augmentat les transferències de caràcter social (ajudes d’emergència, la protectora d’animals…). Podem destacar:

– 25.000€ més en ajudes d’emergència social.

– 28.600€ més per subvencions d’acció social (fundació Todo Ayuda).

– 15.000€ més en altres ajudes de caràcter social

– 5.000€ més per a subvencionar activitats relacionades amb el Medi Ambient.

– 6.000€ més a la protectora d’animals, Vedama. A banda de fer aquesta subvenció nominal, la qual cosa agilitza el seu cobrament, alhora que suposa un reconeixement explícit de la tasca que fan.

– 4.200€ més per subvencions de caràcter cultural.

– 8.900€ més per a subvencions de caràcter festiu.

– 105.000€ per a la Xarxa Llibres (2015 i 2016).

– Capítol 6. Inversions reals: Aquest capítol presenta una consignació de 814.500€, 331.500€ menys que en l’exercici anterior (1.1460.000 €). D’aquestes inversions una part (750.000€) es finançaran amb càrrec al préstec que es proposa formalitzar, mentre que la resta (64.500€) amb càrrec a recursos ordinaris. A destacar:

– 101.500€ per donar compliment a acords plenaris pendents des de fa anys. Com ara els acords plenaris relatius a consignacions per al desenvolupament d’UUAA de gestió directa: Kiko 5 (28-12-2006), Terranova 2 i 3 (29-7-2009).[4]

– 74.000€ per als treballs previs necessaris per a la prolongació de l’avinguda Llauradors i connexió amb platja de Piles.

– 88.000€ d’inversions per a la Policia (1 cotxe, 2 motos, jupetins antibala, walkies, uniformitat, sonòmetre)

– 13.000€ per a un cotxe per urbanisme-activitats.

– 32.000€ per a millores en matèria d’agricultura, incloent millores en el mateix magatzem municipal.

– 40.500€ d’inversions per millorar la xarxa de clavegueram (bombes d’impulsió, kàrcher…)

– 93.400€ d’inversions en projectes de futur per a la ciutat i, en especial, per al Centre històric (PMUS, ReViVal, Pla Director Palau, finalització Catàleg)

– 41.700€ per a inversions necessàries al Mercat municipal (portar llum, aigua calenta)

– 9.800€ per a la senyalètica de la ruta turística del Pinet

– 143.000€ per a la implantació definitiva de la modernització de l’administració.

– Capítol 9. Variació de passius financers: Es proposa una consignació 230.000€ menor que l’exercici anterior.

Procés de comunicació a la ciutadania

Amb voluntat de donar la màxima difusió i transparència a un document tan important com és el pressupost, el govern oliver ha previst una sèrie d’accions encaminades a donar-lo a conéixer, explicar-lo i arreplegar suggeriments de futur.

A banda de penjar el pressupost al web, juntament amb els seus documents annexos més importants; les claus interpretatives, els criteris adoptats, i les principals modificacions que presenta respecte a l’exercici 2015, s’explicaran en les següents reunions amb la ciutadania:

– A l’Agenda Local 21, en la sessió del proper dilluns 20 de juny.

– A les associacions veïnals del Raval, el proper dimarts 21 de juny.

– i en el 2n Govern respon que se celebrarà el proper dimarts 28 de juny.

A banda d’això, el govern oliver també està treballant en la línia que ja va anunciar fa uns mesos: encarregar diverses memòries valorades i elaborar, juntament amb la ciutadania, una llista dels projectes més importants per a la ciutat a curt, mitjà i llarg termini. D’aquesta forma es podrà assolir el desig (i compromís adquirit) de fer pressupostos participatius en properes edicions.