Salta al contingut

Premsa

Educació informa de la 2a fase del Programa Xarxa Llibres

La regidora d’Educació, Yolanda Pastor, informa que des de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport s’ha publicat l’Ordre que regula el programa de reutilització de llibres de text i material curricular, per a la creació de bancs de llibres en els centres escolars.

Una vegada realitzada la primera fase, us informem del procediment que s’ha de seguir per tal de participar en la segona fase del programa, adreçat a alumnes de Primària, ESO i FP Bàsica, empadronats a Oliva. La presentació de sol·licituds comporta el compromís de conservar els llibres de text en bon estat, i tornar-los al centre escolar en acabar el curs.

1.- Les famílies que, de manera voluntària, vulguen formar part del banc de llibres, ompliran prèviament, un formulari telemàtic, que es podrà descarregar en la pàgina web de la Conselleria d’Educació (www.xarxallibres.edu.gva.es). Desprès s’haurà d’imprimir i presentar al centre escolar.

Hi ha dos tipus d’instàncies:

– Per a les famílies que van participar en la primera fase de xarxa llibres. En aquest cas en introduir el NIA (número d’identificació de l’alumne) i la data de naixement, es completarà automàticament el nom, cognoms i la llista de llibres; les famílies hauran de marcar els llibres finançats en la 1a fase, i els que lliuren al centre.

– Per a les famílies que no han participat en la primera fase però volen formar part del banc de llibres hauran d’omplir telemàticament, un formulari específic.

2.- La devolució de llibres de text, material curricular i la instància es farà als centres escolars, en la data i hora que cada centre ha assignat.

3.- L’aplicació informàtica indicarà el percentatge de llibres i materials lliurats, i assignarà l’import que les famílies poden percebre de la segona fase. En cas de no tornar-ne la totalitat, rebran l’import proporcional en funció dels llibres o materials tornats. Una vegada els ajuntaments disposen d’aquesta informació, podran realitzar les gestions per al pagament de la segona fase.

4.- L’alumnat de 5 anys, que s’incorpora a primària, haurà d’emplenar el formulari específic, i presentar-lo al centre.

5.- El material dels alumnes de 1r i 2n d’Educació Primària, s’ha de tornar als centres, juntament amb la sol·licitud, i tindran un tractament diferenciat. Els centres generaran un “xec-llibre” per valor de 160 euros, quan ho notifique la Conselleria, que es lliurarà a cada família, i que es canviarà pels llibres de text o material curricular en les llibreries o operadors que realitzen venda.

6.- Els alumnes de 6é que deixen els llibres se’ls emetrà un certificat perquè els IES siguen sabedors que participen en el programa.

Per a qualsevol informació al respecte, estarem a la seua disposició en la primera planta de l’ajuntament, Departament d’Educació, de 9.00 a 14.00 hores, i a la pàgina www.oliva.es