Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva informa sobre les noves ajudes que presenta la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per atendre el pagament del lloguer en situacions d’emergència social a la Comunitat Valenciana

L’objectiu d’aquestes subvencions és ajudar a pagar l’arrendament d’aquelles persones i famílies que es troben en situacions socioeconòmiques més desfavorides. Posant especial atenció en els casos de diversitat funcional, violència de gènere i menors de 30 anys. Els criteris de valoració es regiran per la situació d’emergència social de les unitats de convivència que, entre altres coses, han de justificar: no tindre recursos o ingressos suficients, que la renda no supere l’1 IPREM i comptar amb l’informe dels Serveis Socials que acredite la situació d’emergència social. Es tramitaran des de l’ajuntament a partir del 5 de setembre que serà quan s’obri el termini de sol·licitud fins al 31 d’octubre. Aquestes ajudes podran subvencionar fins al 50% de la renda mensual de l’arrendament. El període de cobertura abastirà fins a desembre del 2016 o arribat al límit corresponent a l’àmbit territorial al qual pertany Oliva. A banda de complir els requisits socials, l’ajuntament ha de comprovar que els sol·licitants mantenen la residència habitual i permanent en l’habitatge objecte d’ajuda, que no son titulars de cap habitatge o s’acredite la no disponibilitat per causes alienes a la seua voluntat. També es constatarà que no es té cap relació de consanguinitat ni comercial amb la part arrendadora. “Esperem que estes ajudes arriben a tots els que les necessiten, per això és molt important que els

sol·licitants regularitzen les situacions que cronifiquen l’exclusió del sistema. Per a accedir a les ajudes de conselleria cal justificar els pagaments amb els contractes i documents que acrediten la necessitat” comenta, el regidor de Benestar Social Àlex Salort. La Regidoria de Benestar Social intensificarà els esforços per a fer front a les sol·licituds sense desatendre la resta tràmits d’Acció Social que venen desenvolupant-se al departament.   Enllaç al DOCV: http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/10/pdf/2016_6479.pdf