Salta al contingut

Premsa

El Centre de Salut de Sant Francesc obté l’informe favorable del Pla Funcional d’Assistència Sanitària de la Conselleria

El secretari autonòmic de Sanitat informa a l’alcalde que el servei d’infraestructures de la Conselleria ha taxat el seu cost en 2.765.000 euros.

El govern municipal sol·licita a la Conselleria que la inversió necessària s’incloga en el Pla de Dignificació d’Infraestructures Sanitàries que prepara la Conselleria, la dotació econòmica del qual serà al voltant de 300 milions d’euros.

Ara, el pròxim tràmit serà tramitar la cessió dels terrenys a favor de la Conselleria, ja que en 2005, quan el Ple va prendre l’acord, dita cessió no es va dur a terme.

L’alcalde d’Oliva, David González, i el secretari autonòmic de Sanitat, Narcís Vázquez, s’han reunit en la Conselleria de Sanitat per fer el seguiment a l’expedient del nou Centre de Salut de Sant Francesc. Ara, tot just fa 10 mesos el mateix alcalde i la regidora de Salut Pública, Imma Ibiza, van aconseguir el compromís dels responsables de la conselleria per donar un nou impuls a un dels projectes més reivindicats per la ciutat d’Oliva, al llarg dels últims anys.

En aquella reunió de desembre de 2015, el director general d’Assistència Sanitària es va comprometre amb l’alcalde a iniciar formalment l’expedient per determinar i valorar les condicions que havia de tindre el nou centre de salut projectat, revisant la documentació existent, com ara el certificat de la cessió dels terrenys o el projecte bàsic remés en el seu dia per l’ajuntament. En aquell moment, els responsables de conselleria van deixar clar que, en l’escenari més favorable, és a dir, en cas que en 2016 la Conselleria informara favorablement la necessitat del nou centre de Salut de Sant Francesc, este no seria una realitat fins l’any 2019, ja que primer s’hauria d’incloure en el Pressupost de la Generalitat de 2017, i el termini mitjà de construcció és de 3 anys.

Doncs bé, el primer pas important ja s’ha donat amb l’informe favorable del Pla Funcional d’Assitència Sanitària i la taxació de la inversió corresponent.

És per això, que David González ha tornat a agrair la bona predisposició dels actuals responsables de la conselleria, que no va trobar en l’anterior govern de la Generalitat, i que s’està traduint en fets concrets per fer avançar l’expedient, alhora que, en nom de l’equip de govern, ha instat a la Conselleria a la inclusió de la inversió en el Pla de Dignificació d’Infraestructures Sanitàries que prepara la Conselleria, la dotació econòmica del qual serà al voltant de 300 milions d’euros.

Històric

El 28 d’abril de 2003 va entrar en funcionament el Consultori Mèdic Auxiliar Sant Francesc d’Oliva, situat al sud del casc urbà, en els baixos d’un edifici dels anys 60, amb unes condicions precàries pel que fa a les seues condicions en general: dimensions, ventilació, il·luminació… De fet, només unes setmanes després de la seua entrada en funcionament, veïns del Barri de Sant Francesc ja van fer constar les primeres queixes a causa de la massificació que produïa contínuament. Tot això va comportar diverses reivindicacions per part de la corporació municipal, fins que en el Plenari celebrat el 29 de desembre de 2005, en sintonia amb la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament d’Oliva va cedir a la Generalitat Valenciana una parcel·la de 4.000 metres quadrats, ubicada a l’avinguda de Guillermo Pastor Burgalat (Sector 15 – Clarisses), amb l’objectiu de destinar-la a la construcció del nou Centre de Salut de Sant Francesc.

El solar objecte de la cessió és un bé de domini públic adscrit al servei públic de dotació hospitalària, adjudicat a l’ajuntament en l’expedient de Reparcel·lació de la Unitat d’Execució – 3 del Pla Parcial Sector 15 en concepte de terreny de cessió obligatòria i que es troba inscrit amb tal caràcter i naturalesa en el Registre de la Propietat d’Oliva, Llibre 557, Tom 1.470, Finca Registral 48.932, lliure de càrregues i gravàmens, amb una superfície total de 10.000 metres quadrats (es va cedir una part) i amb els límits següents: nord: parcel·la destinada a equipament comercial, límit del pla parcial; sud: carrer en projecte denominada part sud; est: Ronda Sud en el límit del Pla Parcial; oest: carrer en Projecte E i parcel·la destinada a equipament esportiu.

En octubre de 2007, també amb sintonia amb la Conselleria de Sanitat, es redacta per part de l’Ajuntament d’Oliva, un projecte bàsic del consultori, que es presenta en el mes d’abril de 2008. La Conselleria introdueix una série de modificacions que s’incorporen al projecte, i adquireix el compromís de construir l’edifici valorat en 2.530.741,33 €, en el termini de dos anys.

En els pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2009 es van consignar la quantitat de 100.000 €, amb la qual cosa l’Ajuntament d’Oliva interpreta que la conselleria obri partida per a iniciar la construcció del consultori; però en els pressupostos de 2010 la Generalitat consigna només 60.000 €, amb la qual cosa era impossible iniciar les obres d’aquesta infraestructura que la ciutat d’Oliva considera imprescindible.

Davant esta situació, el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, en sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2010, va aprovar per unanimitat sol·licitar a la Conselleria de Sanitat la redacció del nou pla funcional per al nou Centre de Salut de Sant Francesc, així com la inclusió d’una consignació pressupostària suficient en el pressupost de la Generalitat Valenciana de 2011 per licitar les obres de l’esmentat consultori. Malauradament, però, ni el pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2011, ni els successius van incloure cap partida destinada al nou edifici.