Salta al contingut

Premsa

Oliva aprova una baixada del 20% en el rebut del fem de 2017, a conseqüència de la cessió al Consorci del seu ecoparc

L’Ajuntament d’Oliva baixarà en 2017 el rebut del fem. Una baixada del 20% que, en els casos de les vivendes, suposarà una disminució de 8 euros (passar de 40 euros a 32 euros)

Esta baixada ha estat possible gràcies a les gestions realitzades recentment pel govern oliver, que a partir del canvi conceptual impulsat per l’actual direcció del Consorci de Residus (COR) va reaccionar ràpidament donant el passos oportuns per a cedir al referit ens supramunicipal la gestió de l’ecoparc municipal

Al rebut del Consorci de 2017 les persones d’Oliva pagaran 2,80 euros per vivenda en concepte de gestió dels ecoparcs del Consorci (on s’inclourà el d’Oliva), mentre que al rebut municipal de recollida de RSU tindran una rebaixa de 8 euros per vivenda. D’esta forma, amb la diferència (5,20 euros) veuran compensada la repercussió de la posada en funcionament dels ecoparcs mòbils i de la targeta MCA

 

Al plenari de 20 d’octubre de 2016 es va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans.

Una modificació que consistia en la detracció de la taxa de l’import corresponent a la gestió (fins aquell moment municipal) de l’ecoparc, atés que este servei, a partir de 2017, deixaria de prestar-lo l’Ajuntament, per gestionar-lo el Consorci de Residus de l’Àrea de Gestió V-5 (COR).

Concretament, es proposava detraure un 20% de la taxa (8 euros en el cas de les vivendes), ja que eixe era el percentatge dels costos que representava la gestió de l’ecoparc respecte al total dels dos fets imposables que constituïen la taxa (l’altre 80% corresponia al servei de recollida i transport de RSU).

Posteriorment, al plenari de 24 de novembre, l’Ajuntament d’Oliva va aprovar la cessió del seu ecoparc municipal al Consorci (COR), per tal que siga este organisme qui s’encarregue de la seua gestió a partir de l’1 de gener de 2017.

No obstant això, i segons ha explicat el regidor d’Hisenda, Vicent Canet, “quan semblava que ja estava tot clar, i que la ciutadania d’Oliva anava a beneficiar-se d’una rebaixa del 20% en la taxa del fem de 2017, el Grup Municipal Socialista va presentar una al·legació a la referida baixada impositiva. Al·legació que s’ha hagut de resoldre amb un nou plenari.”

D’esta forma, prosseguia Canet, “gràcies als vots favorables a la baixada dels grups del govern municipal, i a pesar dels vots contraris a la baixada de PP i PSOE, la ciutadania d’Oliva podrà, ara sí, gaudir d’una disminució del 20% de les seues tarifes en matèria de residus sòlids urbans.”

Així les coses, es neutralitzarà completament la pujada del rebut del Consorci per la posada en funcionament dels ecoparcs mòbils i la targeta del Meu Compte Ambiental (targeta que generarà encara majors estalvis als ciutadans i ciutadanes més compromesos amb el medi ambient), com es pot comprovar:

 

  2016 2017
Rebut de l’Ajuntament (= vivenda)
per la recollida i transport dels RSU (i, fins 2016, de gestió de l’ecoparc)
40 32
Rebut del Consorci (= vivenda)
pel tractament, valorització i eliminació dels RSU
50,52[1] 57,41
Total gestió residus sòlids urbans per vivenda 90,52 89,41

(*) L’import del rebut del Consorci de l’exercici 2017 és aproximat, basat en les unitats tributàries de l’exercici anterior. Depenent del nombre d’aquestes, pot oscil·lar algun cèntim amunt o avall.

I si el funcionament dels ecoparcs mòbils fóra inferior als 5 mesos previstos, encara baixaria més.

 

Material complementari

 

Nova ordenança Consorci

El 27 de setembre de 2016, l’Assemblea General del Consorci de Residus de l’Àrea de Gestió V-5 (COR), va aprovar inicialment la modificació de la seua ordenança reguladora de la taxa per transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans.

Aquesta ordenança es va aprovar definitivament per l’Assemblea General el passat dimecres 14 de desembre de 2016, amb escassos vots en contra.

Legislació actual en matèria de residus:

D’acord amb la legislació actual en matèria de residus, des que es va posar en marxa el Consorci de l’Àrea de Gestió V-5 (COR), aquest organisme és l’únic competent per al tractament, valorització i eliminació de tots els residus urbans de l’àmbit que gestiona. Sobretot els dels ecoparcs, per tractar-se, en molts casos, de residus perillosos. Els ajuntaments, per altra banda, són els competents per a la recollida d’aquestos residus.

  • La Llei 10/2000 de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.
  • L’Ordre del Conseller, de data 29 d’octubre de 2004, d’aprovació del Pla Zonal de residus de les zones X, XI i XII.
  • Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de data 19 de juny de 2007.
  • I el Decret 81/2013, de 21 de juny, d’aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV)

La cessió de l’ecoparc i les seues conseqüències tributàries

Què pagava fins ara la gent d’Oliva per la gestió de l’ecoparc municipal en el seu rebut del fem?

7,13 euros per vivenda. És a dir, dels 40 euros que tributa actualment una vivenda, el 17,83% correspon a la gestió de l’ecoparc. És a dir 7,13 euros.

I per què el 17,83%? Perquè és el percentatge exacte que representa la gestió de l’ecoparc (131.577,60 euros anuals), respecte dels costos directes totals dels fets imposables de la taxa (738.125,40 euros anuals).

Què va pagar la gent d’Oliva al seu rebut del Consorci de 2016?

50,52 euros per vivenda. Tot i que va haver un error, perquè es va cobrar en base a una ordenança que no va entrar en vigor (la que es volia per al 2016). El preu correcte és el del rebut de 2015: 48,62 euros.

Què pagarà la gent d’Oliva al seu rebut del Consorci de 2017?

57,41 euros (aprox.) per vivenda. Estimant 5 mesos de funcionament dels ecoparcs mòbils i de la targeta MCA. Si funcionen menys mesos els ecoparcs mòbils, aleshores l’import del rebut disminuirà.

Què pagarà la gent d’Oliva per la gestió de l’ecoparc en el seu rebut del Consorci de 2017?

2,80 euros per vivenda (el 31,91% de l’increment).

Però, no es parlava d’un increment de 14 euros?

Es parlava, però és una errada que es deu a una doble confusió:

  • Per una banda, no diferenciar entre unitats fiscals i unitats tributàries.

Les primeres són, bàsicament, referències cadastrals; mentre que les segones tenen en compte les activitats que es desenvolupen en cada referència cadastral (amb la seua pertinent repercussió tarifària).

  • I, per altra banda, no haver entés l’informe de costos en què es basa la nova ordenança.

En aquest estudi de costos (que treballa amb unitats fiscals) es veu clarament que l’augment per la incorporació de gestió dels ecoparcs fixos previstos era de 4,29 euros per vivenda (dividint entre unitats fiscals), mentre que l’augment per la incorporació dels ecoparcs mòbils i la targeta MCA era de 9,15 euros. Fent un total de 13,44 euros (sempre dividint entre unitats fiscals):

(*) Cal tenir en compte que realment s’han calculat 10 mesos de funcionament consorciat dels ecoparcs fixos que, s’estima, es cediran per a 2017.

I, d’esta quantitat, per al 2017 es preveu un augment de 8,10 euros (sempre dividint entre unitats fiscals). 8,10 euros en total (!). En aquesta quantitat està compresa tant la gestió dels ecoparcs fixos, com la incorporació dels ecoparcs mòbils (estimant 5 mesos de funcionament dels mateixos) i la posada en marxa de la targeta MCA.

(*) Cal tenir en compte que realment s’han calculat 10 mesos de funcionament consorciat dels ecoparcs fixos que, s’estima, es cediran per a 2017.

[1] Cal tindre en compte que al rebut del Consorci de 2016 hi va haver un error, perquè es va cobrar en base a una ordenança que no va entrar en vigor (la que es pretenia per al 2016). El preu correcte és el del rebut de 2015: 48,62€.